SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
OPĆINA PUNAT
30

21.

Na temelju točke 7.2. (podtočke 7.2.1., 7.2.2. i 7.2.4.) Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 114/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/ 06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 15. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Punat sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. na području Općine Punat.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika diskriminacije na temelju spola i podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce;

- potiče i predlaže posebne mjere za donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

- predlaže mjere za razvoj ženskog poduzetništva;

- predlaže mjere kojima se omogućava usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između žena i muškaraca;

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkom i izvršnom tijelu Općine;

- potiče uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca pri imenovanju u općinska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini;

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja;

- predlaže mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, maternice, debelog crijeva i sl.), te smanjenja spolno prenosivih bolesti;

- predlaže i druge mjere od značaja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i troje članova/ca (u daljnjem tekstu: članovi/ce Povjerenstva).

Članovi/ce Povjerenstva biraju se iz reda članova/ca Općinskog vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka/kinja i građana.

Članove/ce Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ( u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 4.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Robert Dujmović

2. Renata Klepac

3. Andrej Anđić

4. Irena Tomažin

5. Dragana Mladenović

Članak 5.

Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi/ce Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja članova/ca Povjerenstva.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Članak 6.

Na konstituirajućoj sjednici pravo predlaganja kandidata/kinja za predsjednika/cu i potpredsjednika/cu ima najmanje 1/3 članova/ca Povjerenstva.

Za predsjednika/cu odnosno potpredsjednika/cu izabran je kandidat/kinja koji dobije većinu glasova nazočnih članova/ca pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova/ca Povjerenstva.

Predsjednik/ca i potpredsjednik/ca biraju se javnim glasovanjem.

Članak 7.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik /ca na način određen Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Poslovnikom će se detaljnije urediti pitanja od značaja za rad Povjerenstva.

Članak 8.

Mandat člana/ce Povjerenstva je četiri godine, računajući od dana imenovanja.

Članovima Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim posebnim zakonom,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- smrću.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Općinsko vijeće će razriješiti člana/cu Povjerenstva i na istoj sjednici imenovati novog člana/cu kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana/ce.

Općinsko vijeće može razriješiti člana/cu Povjerenstva i na obrazloženi prijedlog Odbora.

Članak 9.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Članak 10.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 17/06).

Članak 11.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Punat.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-07-8

Punat, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51521&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr