SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

16.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 138/06), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici, 3. rujna 2007., donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom određuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja te uvjeti upravljanja grobljem.

Članak 2.

(1) Groblja na području Općine Malinska-Dubašnica su: Staro groblje Sv. Apolinara, Groblje Miholjice (Sv. Mihovila) i Novo groblje u Bogovićima.

Članak 3.

(1) Grobljima iz članka 2. ove odluke upravlja Općina Malinska-Dubašnica - Jedinstveni upravni odjel (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Članak 4.

(1) Na grobljima iz članka 2. ove odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Umrloga se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

(1) Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Upravnom odjelu za komunalne poslove Primorsko-goranske županije u Rijeci, putem Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

(4) Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Članak 6.

(1) Pojedinačni grob, obiteljski grob, grob za urnu i niša dodjeljuje se na korištenje u času nastale potrebe za ukopom.

(2) Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, neće se dodijeliti na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 2. ove odluke već koristi obiteljski grob ili grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa.

Članak 7.

(1) Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva.

Članak 8.

(1) Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik groba) i članovi njezine obitelji.

(2) Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.

(3) Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Članak 9.

(1) Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

(2) Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji.

(3) Radi upisa prava korisništva nad grobnim mjestom i izdavanja novog rješenja o korisništvu na grobnom mjestu, pravni sljednici dužni su Upravi groblja dostaviti:

- presliku isprave na temelju koje su stekli pravo korištenja grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, kupoprodajnu ugovor i sl.)

- presliku osobne iskaznice ili domovnice i

- presliku rješenja Porezne uprave o uplaćenom porezu na promet nekretnine.

Članak 10.

(1) Korisnik groba može korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima boravište na području Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Korištenje grobnog mjesta može se ustupiti trećoj osobi koja nema korištenje grobnog mjesta na jednom od groblja iz članka 2. ove odluke ili ga ima, ali je popunjeno.

(3) Iznimno, grobnica, odnosno grob za urne ne smatra se grobnim mjestom u smislu stavka 2. ovoga članka.

III. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 11.

(1) Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Poglavarstvo Odlukom o visini grobnih naknada.

Članak 12.

(1) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje se prema:

- lokaciji groblja,

- lokaciji grobnog mjesta na groblju,

- veličini grobnog mjesta i

- troškovima opremanja groblja komunalnom infrastrukturom.

(2) Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se na osnovi troškova održavanja i uređenja groblja utvrđenim Planom uređenja groblja.

Članak 13.

(1) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

(2) Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju, u pravilu, jedan put godišnje.

(3) Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.

Članak 14.

(1) Sredstva s osnova naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta koriste se u skladu s Programom izgradnje i Programom održavanja komunalne infrastrukture.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA I NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 15.

(1) Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu i nišu.

(2) U grobove za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

Članak 16.

(1) Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

(2) Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja.

(3) Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 17.

(1) Obred pogreba vrši se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

Članak 18.

(1) Uprava groblja može namijeniti posebni dio groblja ili pojedinačna grobna mjesta za privremene ukope.

(2) Privremeni ukopi mogu se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica, a nema osigurano grobno mjesto i

- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

(3) Za privremeni ukop u grobno mjesto koje je dodijeljeno drugom korisniku, neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

(4) U privremenim grobovima posmrtni ostaci se ekshumiraju 15 godina nakon ukopa i premještaju u zajedničku kosturnicu ili obiteljsku grobnicu.

(5) Na zahtjev članova obitelji umrlog posmrtni ostaci mogu se prenijeti i ranije od navedenog.

(6) Troškove prijevoza posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto, odnosno konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 19.

(1) Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

(2) Poslovi održavanja groblja i uklanjanja otpada sa groblja povjereni su sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima Komunalnom poduzeću Dubašnica d.o.o.

Članak 20.

(1) Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.

(2) Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 21.

(1) Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.

(2) Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje.

(3) Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Članak 22.

(1) Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

(2) Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Članak 23.

(1) Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada.

Članak 24.

(1) Građani su dužni pridržavati se Pravila o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava groblja.

Članak 25.

(1) Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koju prouzrokuju treće osobe.

VI. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 26.

(1) Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

(2) Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom poglavarstvu.

Članak 27.

(1) Uprava groblja brine se o tome da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

(2) Uprava groblja donosi Položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

 (3) Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebna je suglasnost Uprave groblja.

(4) Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno propisu o građenju.

(5) Nadgrobni spomenik korisnik je dužan izgraditi u roku od 5 godina nakon dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Članak 28.

(1) Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala grobna mjesta.

(2) Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Općini Malinska-Dubašnica rekonstrukciju, odnosno proširenja postojećeg ili gradnju novoga groblja.

Članak 29.

(1) Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

- obavljanje radova prijaviti Upravi groblja;

- radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane koje odredi Uprava groblja;

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova;

- u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, radilište dovesti u prijašnje stanje;

- prevoziti materijal u vrijeme, putovima i stazama koje odredi Uprava groblja;

- nakon upotrebe zatvoriti izljevna mjesta na vodovodu.

(2) Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

(3) Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

(1) Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. korisnik groba ako postupa protivno članku 21. stavku 1. ove Odluke;

2. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 25. Odluke);

3. fizička osoba koja postupa protivno članku 29. ove Odluke.

(2) Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

(3) Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

Članak 32.

(1) Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravila ponašanja na groblju te ostale akte propisane Zakonom o grobljima.

(2) Ovlašćuje se Uprava groblja da po potrebi donese akte za provedbu ove Odluke.

Članak 33.

(1) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/97).

Članak 34.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-5

Malinska, 3. rujna 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr