SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

47.

Temeljem članka 3. st. 1. i 13. te članka 4. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 3. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u
Općini Fužine

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/02) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva u suvlasništvu Općine Fužine, trgovačka društva u vlasništvu Općine Fužine, kao i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije, uvjeti za provedbu postupka dodjele koncesije te mjerila za odabir ponuda.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi

»Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

4. prijevoz putnika u javnom prometu,

5. skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. odlaganje komunalnog otpada,

7. tržnice na malo,

8. prijevoz pokojnika,

9. obavljanje dimnjačarskih poslova.«

Članak 3.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 2.a, 2.b i 2.c koji glase:

»Članak 2.a

Općina Fužine povjerava komunalne poslove iz. čl. 2. st. 1. točka 1. i 6. trgovačkom komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. iz Delnica, temeljem suvlasničkog udjela Općine Fužine u istome u visini od 11,18%.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se na osnovi odnosno temeljem Društvenog ugovora, drugih zakonskih odredaba i Odluka Općine Fužine.

Članak 2.b

Općina Fužine temeljem vlasništva, povjerava komunalne poslove iz čl. 2. st. 1. točka 2., 5. i 7. KTD-u »Fužine« d.o.o.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se na osnovi odnosno Društvenog ugovora, drugih zakonskih odredaba i Odluka Općine Fužine.

Općina Fužine povjerava KTD-u »Fužine« d.o.o. da u sklopu djelatnosti radi koje je osnovano općim aktima uređuje odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti.

Članak 2.c

Komunalni poslovi iz čl. 2. st. 1. točka 3., 4., 7., 8. i 9. obavljaju se temeljem koncesije pod uvjetima i mjerilima propisanih ovom Odlukom.«

Članak 4.

U članku 3. st. 1. brojka »2.« zamjenjuje se brojkom »2.c«.

Članak 5.

U članku 4. st. 1. brojka »2.« zamjenjuje se brojkom »2.c«.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-07-08

Fužine, 3. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=10009&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr