SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

46.

Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 3. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje
cijena javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača za praćenje cijena javnih usluga na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Savjet potrošača) kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 2.

Savjet potrošača se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja i preporuka Općinskom vijeću Općine Fužine vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga na području Općine Fužine.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet potrošača daje na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Članak 3.

Savjet potrošača čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Fužine.

Predsjednik Savjeta potrošač je član Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članove Savjeta potrošača čine:

- jedan (1) član Općinskog poglavarstva Općine Fužine,

- jedan (1) član predstavnik Udruge za zaštitu prava potrošača »Potrošački centar«

- jedan (1) član predstavnik Komunalnog trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.

- jedan (1) član predstavnik »Komunalca« d.o.o. Delnice.

Mandat članova Savjeta potrošača vezan je uz mandat Općinskog vijeća.

Članak 4.

Savjet potrošača obavlja sljedeće poslove:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Fužine,

- predlaže Općinskom vijeću mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Fužine,

- razmatra i daje mišljenje Općinskom vijeću na prijedlog cijena javnih usluga na području Općine Fužine,

- daje mišljenje Općinskom vijeću o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih nesigurnosti.

Članak 5.

Savjet potrošača radi na sjednicama.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Savjet potrošača.

Poziv sa materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu pet (5) dana prije održavanja sjednice. Iznimno se sjednica, u opravdanom slučaju, može zakazati i telefonskim putem.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet potrošača može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta potrošača.

Odluke iz svog djelokruga Savjet potrošača donosi javnim glasovanjem, većinom ukupnih glasova Savjeta potrošača.

Predsjednik Savjeta potrošača može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta potrošača.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu treba izjasniti Vijeće ili

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta potrošača.

Članak 6.

Predsjednik Savjeta potrošača je dužan stajališta, prijedloge, izvješća ili mišljenja Savjeta potrošača dostavljati Općinskom vijeću.

Članak 7.

Administrativne poslove za Savjet potrošača obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-07-07

Fužine, 3. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=10009&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr