SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD KRK
30

21.

Na temelju članka 4. i 5. točke 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Krka (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Krka.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Krka, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II. SASTAV GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Krka, nakon stupanja na snagu ove Odluke, pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom objavljenim u lokalnom javnom glasilu.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih obvezno sadrži: podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u određenom roku podnesu prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih, podatke o predloženim kandidatima i način sastavljanja prijedloga, ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata, mjesto i vrijeme predaje, potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Savjeta mladih i druge potrebne podatke i dokaze, kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih.

Članak 5.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Krka.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

Članak 6.

Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih sastavljeni sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća u roku 15 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom javnom glasilu.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Članak 7.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, neće se razmatrati.

Odbor za izbor i imenovanje na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih predlagatelja sastavlja listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih.

Lista se objavljuje u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista kandidata obvezno sadrži: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja i naznaku predlagatelja.

Članak 8.

Izbor članova Savjeta mladih provodi Gradsko vijeće na temelju liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih koju je sukladno ovoj Odluci, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata (najviše 7).

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 7 kandidata.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova, a u slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 9.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz reda izabranih članova, većinom svih članova Savjeta mladih.

Članak 10.

Kandidati za predsjednika Savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu Uredu Grada Krka, u roku 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Savjeta mladih kandidira i svog zamjenika, te izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Ured Grada Krka sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih na koju se kandidati unose abecednim redom prezimena.

Na konstituirajućoj sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Savjeta mladih. Za predsjednika Gradskog savjeta mladih izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak najveći broj glasova, izbor se ponavlja među njima na istoj sjednici, a u slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se nova sjednica Savjeta mladih u roku 15 dana, na kojoj se postupak za izbor predsjednika Savjeta mladih ponavlja.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih traje dvije godine i istovjetan je s mandatom članova Savjeta mladih.

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Savjeta mladih, izabranih na redovitim izborima.

Članak 11.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih, te obavlja i druge poslove određene Zakonom o savjetu mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

IV. MANDAT ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 12.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine i mogu ponovo biti birani za člana Savjeta mladih.

Gradsko vijeće će razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta mladih iz razloga utvrđenih u stavku 2. ovog članka, novi član Savjeta mladih postaje sljedeći kandidat s liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih, prema broju dobivenih glasova na provedenim izborima.

Ako Savjet mladih trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka, Gradsko vijeće Grada Krka raspušta Savjet mladih i u roku 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih, pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

V. DJELOKRUG RADA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu te donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređenje položaja mladih na području Grada Krka te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Krka, kao i prilikom donošenja svih drugih odluka i programa u cilju svekolikog učešća mladih na unapređenju ukupnog razvitka Grada Krka,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- priprema izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarenje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- surađuje s različitim udrugama, društvima, odgojno- obrazovnim institucijama, ustanovama, klubovima s područja Grada Krka i šire,

- podnosi Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, te

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

VI. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 14.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom odlukom nije drukčije određeno.

Članak 16.

Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih, u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Članak 17.

Svoj rad Savjet mladih temelji na programu rada koji donosi većinom svih članova Savjeta mladih.

Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta mladih sukladno s njegovim djelokrugom rada.

Program rada Savjeta mladih uz sadržaje na kojima sudjeluju u pripremi, donošenju i provedbi odluka i drugih akata od interesa za mlade, a koji su predviđeni u programu rada Gradskog vijeća, obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada Savjeta mladih za poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.

Ako su programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta se sredstva na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Grada Krka u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Program rada i financijski plan Savjeta mladih donosi i podnosi na odobrenje Gradskom vijeću Grada Krka, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za program koji se provodi u sljedećoj kalendarskoj godini.

Iznimno od odredbe iz prednjeg stavka, Program rada Savjeta mladih za 2008. godinu podnosi se na odobrenje Gradskom vijeću do 15. prosinca 2007. godine.

O svom radu Savjet mladih podnosi godišnje izviješće Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 18.

Savjet mladih, prema potrebi osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada Savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.

U radna se tijela osim članova Savjeta mladih biraju i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koja mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njegovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

VII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Grad Krk osigurava financijska sredstva u proračunu Grada Krka za rad Savjeta mladih na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica.

Za svoj rad članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih, koja su osigurana u skladu sa ovom Odlukom, te općim aktima Grada Krka kojima se uređuju materijalni troškovi zaposlenih u Upravnim odjelima i Uredu Grada.

Članak 20.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju stručne službe Gradskog vijeća ( Ured Grada i Upravni odjeli).

VIII. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Savjet mladih može međusobno surađivati sa savjetom mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postupak izbora članova Savjeta mladih u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o savjetima mladih, provest će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 23.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora članova saziva gradonačelnik, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 007-01/07-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-07-3

Krk, 28. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr