SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

45.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 23. sjednici 27. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Crikvenice.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Crikvenice, u dobi od 15 do 29 godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 4.

Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća i studenski zbor obrazovnih ustanova te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Crikvenice.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Uredu Grada, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Crikvenice.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

- obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Ured Grada u roku od 2 dana od isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista se objavljuje u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Crikvenice u roku od 2 dana od dana utvrđivanja liste kandidata.

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

- naznaku predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 6.

Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata.

Članak 7.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 9 kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 9. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da 9. i slijedeći kandidat/i na rang listi ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 8.

Na sjednici Vijeća na kojoj se odlučuje o izboru članova Savjeta mladih ujedno se utvrđuje i lista zamjenika članova Savjeta mladih.

Zamjenici članova Savjeta mladih su osobe čija je kandidatura u postupku izbora utvrđena pravovaljanom, ali nisu izabrani za članove Savjeta mladih.

Lista zamjenika sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime zamjenika člana,

- prebivalište zamjenika člana,

- dan, mjesec i godina rođenja zamjenika člana,

- naziv ovlaštenog predlagatelja.

Članak 9.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši 30 godina života, na osobni

zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na istoj se sjednici obavlja izbor novoga člana iz reda zamjenika članova Savjeta mladih. Odbor za izbor i imenovanje će za zamjenika predložiti osobu iz reda ovlaštenog predlagatelja kojima je pripadao i član čije se razrješenje predlaže. Novome članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 11.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 12.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predlaganja, tajnim glasovanjem bira se predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Nakon predstavljanja kandidata prelazi se na glasovanje.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, - predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih, o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Članak 14.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 16.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

Članak 17.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim tijelima Grada Crikvenice u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 18.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u proračunu Grada Crikvenice.

Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 19.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Grad Crikvenica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 21.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Grada.

Ured Grada dostavlja Predsjedniku Savjeta mladih radne materijale za sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 22.

Predsjednik Savjeta mladih pokrenut će postupak izbora članova novoga saziva Savjeta mladih najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog saziva.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom konstituiranja Savjeta mladih prestaju nadležnosti iz djelokruga rada Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež Gradskog vijeća o pitanjima iz djelokruga rada Savjeta mladih.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/31

Ur. broj: 2107/01-01-07-4

Crikvenica, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr