SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

25.

Na temelju članka 37. i 39. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), a u svezi s točkom 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 116/03) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Bakra (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, njegov sastav, djelokrug i način rada.

Članak 2.

U Povjerenstvo se biraju sljedeći članovi:

1. Duška Horvat, Škrljevo, Kukuljanovo kbr. 82

2. Mirjana Dragičević, Hreljin, Hreljin kbr. 128

3. Boris Petković, Bakar, Klanac 175/5

4. Ivana Herceg, Bakar, Stara cesta 120

5. Grga Komadina, Bakarac, Bakarac 29

Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva saziva Predsjednik Gradskog Vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Članak 3.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Pitanja od značaja za rad Povjerenstva utvrditi će se Poslovnikom koje je Povjerenstvo dužno donijeti u roku od 15 dana od dana konstituirajuće sjednice.

Mandat članova/ica je četiri godine računajući od dana imenovanja.

Članak 4.

Članu/ici Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 mjeseca, danom pravomoćnosti presude

- smrću

Članove/ice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Bakra.

Članak 5.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu u skladu s Odlukom o visini naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima Gradskog poglavarstva Grada Bakra (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/01, 21/01 i 4/05).

Članak 6.

Povjerenstvo se osniva radi:

- promicanja ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici osobito u političkom i javnom životu, poduzetništvu, obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju, kulturi i sl.,

- promicanja zdravstvene i socijalne sigurnosti,

- sprječavanja svih oblika diskriminacije po spolu.

Članak 7.

Program rada Povjerenstva uključuje:

- savjetovanje tijela lokalnih vlasti i predlaganje programa mjera koje trebaju donijeti radi osiguravanja ravnopravnosti spolova,

- poticanje aktivizma protiv nasilja po spolnoj osnovi,

- praćenje provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

U svom radu Povjerenstvo se koristi metodama educiranja i informiranja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-14

Bakar, 27. rujna 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr