SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

23.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
na području Grada Bakra

Osnovni elementi sadržaja Izvješća:

1. UVOD

2. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH DOKUMENATA

3. UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROGRAMA MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU ZA RAZDOBLJE 2007. - 2011. god.

6. OBJAVA IZVJEŠĆA

1. UVOD

Zakon o prostornom uređenju utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru koji se izrađuju u obliku četverogodišnjih Izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) i četverogodišnjeg Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Sustav prostornog uređenja djeluje na temelju izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: prostornih planova) i praćenja bitnih procesa i pojava u prostoru koji se istovremeno odvijaju i međusobno preklapaju.

Obveza Grada Bakra je donijeti Program mjera temeljem izrađenog Izvješća za prethodno razdoblje i na taj način osigurati kontinuirano praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja na svom području.

Istekom razdoblja za koje je donesen prethodni Program mjera (»Službene novine« PGŽ broj 17/03), te njegove Izmjene i dopune (»Službene novine« PGŽ broj 33/04), potrebno je izraditi Izvješće o stanju u prostoru i donijeti Program mjera za razdoblje 2007- 2011 godine, budući da se, sukladno Zakonu isti donosi za četverogodišnje razdoblje.

Ovo Izvješće sadrži analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz Programa mjera za prethodno razdoblje, s ocjenom provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom.

2. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH DOKUMENATA

Dokumenti prostornog uređenja i drugi dokumenti predviđeni Programom mjera i njegovom Prvom izmjenom i dopunom na prostoru Grada Bakra realizirani su kako slijedi:

2.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA

2.1.1. Prostorni plan uređenja Grada Bakra donesen je i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 21/03.

Izmjenom i dopunom Programa mjera (»Službene novine« PGŽ broj 33/04) predviđena je izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra.

Izmjene i dopune odnosile su se na tekstualni dio plana u dijelu obrazloženja (ciljevi i plan prostornog uređenja), u dijelu odredbi za provođenje, te na grafički dio plana.

Stupanjem na snagu Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/ 04), kroz Izmjenu i dopunu PPU Grada Bakra izvršeno je i njegovo usklađenje s Uredbom.

Izmjene i dopune PPU Grada Bakra usklađenog s Uredbom donesene su i objavljene u »Službenim novinama« PGŽ broj 41/06.

2.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU)

Građevinska područja naselja

2.2.1. UPU naselja Bakar - NA 11-2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene

Površine izvan naselja za izdvojene namjene

2.2.2. UPU zone poslovne namjene Lunga - K8 (UPU 5)

2.2.3. UPU zone poslovne namjene - K4 (UPU 8 - ex Koksara zapad)

2.2.4. UPU zone luke Goranin - L2 (UPU 9 - ex Koksara istok)

2.3. DETALJNI PLAN UREĐENJA (DPU)

Zone poslovne namjene:

2.3.1. DPU zone Susanićevo - K1 (DPU 1)

2.3.2. DPU zone Glavičina - K7 (DPU 6 - Izopur)

Pojedinačne građevine društvene namjene:

2.3.3. DPU vatrogasnog doma Hreljin

2.3.4. DPU vatrogasnog doma Škrljevo

Radi provođenja procedure izrade Prvih izmjena i dopuna PPU Grada Bakra, te njegovog usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, u proteklom se razdoblju nije pristupilo izradi dokumenata prostornog uređenja navedenih pod 2.2.1. do 2.2.4., 2.3.1. i 2.3.2.

Isto tako, u ovom se razdoblju nije pristupilo izradi DPU 2.3.3. i 2.3.4. budući da su Prvom Izmjenom i dopunom PPU Grada Bakra utvrđeni uvjeti za neposredno provođenje Plana za gradnju pojedinačnih građevina društvene namjene.

2.4. STAVLJANJE IZVAN SNAGE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

2.4.1. DPU povijesne jezgre Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 08/99).

Temeljem Programa mjera za proteklo razdoblje donesena je Odluka o stavljanju izvan snage DPU povijesne jezgre Grada Bakra, koja je objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 30/03.

2.5. DRUGI DOKUMENTI

Stručne podloge

2.5.1. Stručne podloge o stanju okoliša

Od stručnih podloga o stanju okoliša predviđene su izrade raznih procjena utjecaja na okoliš, te izvješća o stanju okoliša.

Prema PPU Grada Bakra izrada procjene utjecaja na okoliš predviđena je za sve zahvate u prostoru iz Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00, 136/04 i 85/06).

Procjene utjecaja na okoliš koje je, temeljem Programa mjera za proteklo razdoblje, trebalo izraditi kao stručne podloge nisu izrađene radi provođenja procedure izrade Prvih Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra, te njegovog usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Sa ciljem analize stanja okoliša na najugroženijim dijelovima prostora Grada Bakra izrađena su razne analize s izvješćima o stanju okoliša.

PROSTOR BIVŠE KOKSARE

Za kopneni i morski dio prostora bivše koksare u novije vrijeme izrađene su slijedeće stručne podloge:

- Studija trenutnog stanja onečišćenja mora u Bakarskom zaljevu obzirom na utjecaj rada Koksare Bakar (Eko projekt d.o.o. ožujak/travanj 2006.).

- Izvješće o stanju morskog dna uz obalu bivše kemijske sekcije Koksare Bakar (APO d.o.o. prosinac 2005.).

- Izvješće o provedenom pilot projektu sanacije onečišćenog tla na kemijskoje sekciji Koksare Bakar (APO d.o.o. prosinac 2005.).

- Izvješće o stanju okoliša u »Koksar« d.o.o. Bakar nakon razgradnje procesne opreme - prijedlog postupka sanacije na sekciji kemije (APO d.o.o. lipanj 2002.).

Kako navedene stručne podloge nisu obuhvatile sva prisutna zagađenja u prostoru Koksare Bakar od strane Grada Bakra pokrenuta je izrada nezavisnog mišljenja prema kojemu bi trebalo izvršiti dodatne analize postojećeg zagađenja sa ciljem kvalitetne sanacije zagađenog kopnenog i morskog dijela prostora Koksare Bakar.

LUKA ZA RASUTE TERETE

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo u luci za rasute terete u tijeku su pripremne radnje za postavu mjernog uređaja kako bi se utvrdio stupanj onečišćenja zraka i mora, zbog nepravilnog skladištenja i neprimjerenog načina rukovanja teretom.

Dobiveni rezultati ugraditi će se u Studiju sanacije onečišćenja na prostoru Luke za rasute terete u Bakru.

INA - RAFINERIJA NAFTE

Za prostor INA - Rafinerija nafte - Urinj izrađuju se dvije Procjene utjecaja na okoliš, i to za prostor hidrokreking kompleksa s pomoćnim jedinicama, te podzemnog skladišta i opreme UNP (ukapljenog naftnog plina).

O Procjeni utjecaja na okoliš hidrokreking kompleksa i pomoćnih jedinica provedeno je javno izlaganje.

Izrada Procjene utjecaja na okoliš podzemnog skladišta i opreme UNP je u tijeku, a kao jedan od članova komisije za njezinu ocjenu je i predstavnik Grada Bakra.

KAMENOLOM U ŠKRLJEVU

Za sanaciju prostora kamenoloma izrađen je Elaborat o sanaciji kamenoloma Škrljevo br. 66/90 (Stjepan Grovinger dipl. ing. rud., svibanj 1990) i Dopunski rudarski projekt sanacije kamenoloma Škrljevo (Kupro d.o.o. svibanj 1998.).

S obzirom na konstantno prašenje i stalne pritužbe građana u tijeku su pripremne radnje za postavu uređaja za mjerenje zagađenja zraka. Nakon dobivenih rezultata mjerenja propisati će se zaštitne mjere.

2.5.2. Konzervatorske studije dijela naselja Bakar oznake NA-11 i Praputnjak oznake NA 61

Konzervatorske studije koje je, temeljem Programa mjera za proteklo razdoblje, trebalo izraditi kao stručne podloge za izradu UPU naselja registriranih kao povijesne graditeljske cjeline, nisu izrađene budući da se, radi provođenja procedure izrade 1. Izmjene i dopune PPU Grada Bakra, te njegovog usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, nije pristupilo izradi predmetnih UPU.

Za izradu predmetnih konzervatorskih studija sklopljen je ugovor s Državnom upravom za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

2.5.3. Revizija rješenja o upisu u Registar kulturnih dobara za Etno zone Bakarski prezidi i Praputnjak

Revizija granica zaštite etno zona koje je kao stručne podloge trebalo izraditi, temeljem Programa mjera za proteklo razdoblje, nisu izrađene radi provođenja procedure izrade Prve izmjene i dopune PPU Grada Bakra, te njegovog usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Geodetske podloge

U prethodnom razdoblju je u digitalnom obliku, izrađen topografski plan u mjerilu 1:1000 i ispitan interes zainteresiranih poduzetnika za slijedeće dokumente prostornog uređenja:

- UPU 5 zone poslovne namjene Lunga - K8,

- UPU 15 zone Glavičina - K7,

- DPU 2 zone poslovne namjene Moravac - K2.

Informacijski sustav prostornog uređenja

Za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade izvješća o stanju u prostoru, jedinica lokalne samouprave treba voditi informacijski sustav prostornog uređenja.

Informacijski sustav se uspostavlja sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora, te radi izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja i drugih dokumenata prostornog uređenja.

Informacijski sustav temelji se na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka, usklađenih sa statističkim podacima.

Informacijski sustav sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem određenim u skladu sa Zakonom.

Informacijski sustav sadrži osobito podatke i informacije o:

- stvarnom korištenju zemljišta prikupljene i obrađene u skladu s Zakonom i posebnim propisima, te listom prostornih pokazatelja,

- osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja,

- uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima,

- javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi,

- upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja,

- planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora.

Nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave i osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja, sukladno Zakonu, dužni su međusobno izmjenjivati podatke, a akte i druge prostorne podatke dostavljati u propisanom obliku, te osigurati praćenje promjena međusobno povezanih prostornih podataka.

Iako su financijska sredstva osigurana u proteklom razdoblju, tek ove godine započeti će se s provedbom procesa implementiranja geografskog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: GIS), u rad gradske uprave.

Gradsko vijeće Grada Bakra je u siječnju 2007. godine donijelo Odluku o pristupanju katastarskoj izmjeri u svrhu izrade katastra nekretnina.

Snimanje s pripremom terena za avio snimanje, te određivanje orjentacijskih točaka za katastarsku općinu Bakar i dijelove katastarskih općina Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak, Hreljin, Ružić Selo i Zlobin izvršiti će tvrtka »Geodetski zavod« iz Rijeke temeljem sklopljenog Ugovora, a Državna geodetska uprava osigurat će stručni nadzor.

Činjenica je da je to složen i dugotrajan, te organizacijski i stručno vrlo složen proces, a iskustva zemalja koje već koriste prednosti ovog sustava pokazuju da je vremenski horizont »konačnog cilja« u pravilu i do 10-tak godina.

3. UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

3.1. Otkup i priprema zemljišta

- Nastavljeni su kontakti s Uredom za katastar i sudom za sređivanju zemljišno - knjižne evidencije za k.o. Bakar, a vrše se i pripreme nastavak aktivnosti;

- Izvršen je otkup zemljišta za potrebe;

- izgradnje groblja u Bakru,

- izgradnje i proširenja industrijske zone.

- izgradnje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture (u manjem opsegu).

3.2. Objekti komunalne infrastrukture

Javne kolne i pješačke površine

- izgradnja nogostupa i ogradnih zidova u svim naseljima,

- izgradnja nove ceste u Bakru s kompletnom infrastrukturom,

- uređenje rive u Bakru,

- izgradnja autobusnog okretišta na Hreljinu,

- uređenje nerazvrstane ceste od Place do Dragisine,

- izrada projektne dokumentacije parternog uređenja ljetnje pozornice u Bakru,

- izrada projektne dokumentacije za pristupni put Vatrogasnom domu na Škrljevu,

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta Voj u Bakru,

- uređenje javne površine u naseljima: Okretište Podola Kukuljanovo, Pučka šterna Škrljevo, Hroljevo Krasica.

Sportska igrališta

- uređeno školsko igralište na Kukuljanovu,

- uređeni sportski tereni na Hreljinu (tribine, pomoćno igralište i boćalište),

- igralište Bakar - adaptacija krovišta svlačionica i društvenih prostorija,

- igralište Praputnjak - postavljena rasvjeta,

- igralište Zlobin - postavljena rasvjeta,

- uređenje prostorija i ograde na nogometnom igralištu Krasica,

- izrađena tehnička dokumentacije i ishođena dozvola za gradnju polivalentnog igrališta Krasica.

Groblja

- proširenje groblja na Kukuljanovu, Škrljevu, Krasici i Praputnjaku

- izgrađeni i sanirani ogradni kameni zidovi na groblju Krasica

- postavljena javna rasvjeta na groblju Praputnjak

Uređenje elektroenergetskih objekata i javne rasvjete

Elektroenergetski objekti

U suradnji sa stručnim službama Grada Bakra HEP je poduzeo aktivnosti za izgradnju novih trafostanica na području Grada Bakra radi kvalitetne opskrbe.

Javna rasvjeta

- uređenje javne rasvjete Nove ceste u Bakru,

- uređenje javne rasvjete od Veberove ulice do groblja,

- uređenje javne rasvjete okretište Podola na Kukuljanovu,

- proširenje javne rasvjete Randiška Višnjevica Krasica,

- proširenje javne rasvjete u svim naseljima, prema potrebama,

- Izrađena dokumentacija za niskonaponsku mrežu i javnu rasvjetu Plase,

- ugovorena izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu uz glavnu prometnicu u Industrijskoj zoni R-27.

Plinifikacija

- Zajedno s ostalom komunalnom infrastrukturom izgrađena plinska instalacija Nove ceste u Bakru,

- Izrađena je Studija plinofikacije Grada Bakra, izrađeni idejni projekti i zatražena lokacijska dozvola.

3.3. Izgradnja i uređenje građevina i uređaja vodopskrbe i odvodnje

- vodoopskrba naselja Zlobin,

- vodovod i kanalizacija Nove ceste u Bakru,

- u tijeku je izrada tehničke dokumentacije za vodoopskrbu naselja Plase i Melnice,

- u tijeku su pripreme za izradu tehničke dokumentacije Kanalizacijskog sustava otpadnih i oborinskih voda Grada Bakra (zajedno s K.D. Vodovod i kanalizacija).

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM

4.1. Prostorno-planska dokumentacija

Grad Bakar je donio Prostorni plan uređenja Grada Bakra kao temeljni i obvezatan dokument koji određuje i usmjerava zahvate u prostoru.

Prostorni plan uređenja Grada Bakra usklađen je s odredbama Prostornog plana PGŽ i Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Tijekom provedbe Plana ispostavili su se određeni problemi koje nije bilo moguće predvidjeti tijekom njegove izrade i donošenja. Temeljem pojedinačnih zahtjeva mogućih korisnika prostora počela se je iskazivati potreba za izmjenama i dopunama prostornog plana.

Različiti aspekti razvoja Grada Bakra kao što su stanovanje, gospodarstvo, malo poduzetništvo, sport i rekreacija i sl. - također su tijekom vremena u kojem se PPU Grada Bakra primjenjuje doveli do potrebe da se uslijed bržeg razvoja pojedini dijelovi Plana moraju izmijeniti i prilagoditi trenutačnim potrebama kako bi Plan bio razvojni i stimulativan, a ne kočnica razvoja.

Iz navedenih razloga, idućem vremenskom periodu, potrebno je u cijelosti analizirati PPU Grada Bakra, što podrazumijeva detaljnu analizu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

Detaljno treba proučiti Odredbe za provođenje, kao i sve primjedbe koje su do sada prikupljene od potencijalnih investitora koji ne mogu ostvariti svoje namjere osnovom tog plana (do sada je zaprimljeno 80-tak zahtjeva za izmjenu Plana).

Granice planiranih građevinskih područja treba prilagoditi postojećem stanju što, uz određene manje korekcije koje neće značajno utjecati na osnovne odrednice i površinu građevinskih područja, može značajno olakšati provedbu Plana i mogućnost realizacije namjeravanih zahvata u prostoru.

Iz navedenih razloga Programom mjera za iduće četverogodišnje razdoblje predvidjeti će se izradu izmjene i dopune PPU Grada Bakra i svih važećih planova, budući bi njihova izmjena mogla biti uzrokovana izmjenom PPU Grada Bakra ili nekim drugim razlozima koji se iskažu uslijed stanja u prostoru ili drukčijih zahtjeva gradnje, a koji su prihvatljiviji i bolji.

UPU radne zone R-27 i R-29/I Kukuljanovo novijeg su datuma, no budući da su prostorni planovi živi dokumenti koji prate razvoj i moraju biti u funkciji razvoja svih aspekata društva i korisnika prostora, za očekivati je da će se u idućem četverogodišnjem razdoblju iskazati potreba za izmjenom i dopunom i tih planova.

Od detaljnih planova uređenja izrađen je samo DPU povijesne jezgre Grada Bakra, ali je temeljem Programa mjera za proteklo razdoblje isti stavljen van snage, budući da je prema odredbama PPU Grada Bakra za naselje Bakar, kao centar jedinice lokalne samouprave, potrebno izraditi urbanistički plan uređenja.

Kroz 2. izmjenu i dopunu PPU Grada Bakra. treba ispitati opravdanost planiranja slijedećih građevinskih područja za izdvojenu namjenu;

- građevinskog područje za izdvojenu namjenu oznake K1- poslovne zone Susanićevo, gdje gospodarski subjekti već postoje (Drvo-trgovina Karlovac i dr.) ili postoji interes. Kako se planirana poslovne zona nalazi u neposrednoj blizini Industrijske zone Kukuljanovo R-29 i R-27 i stambenog dijela naselja Kukuljanovo, Vijeće Mjesnog odbora Kukuljanovo protivi se izgradnji još jedne poslovne zone. Planirane poslovne djelatnosti trebalo bi ograničiti samo na trgovinu i manje pogone obrtnika.

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K3 - poslovne zone Učivac (kamenolom), te odrediti uvjete i smjernice za sanaciju prostora,

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K5 - poslovne zone Montkemija, radi sanacije bespravnom gradnjom devastiranog obalnog pojasa,

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K6 - zone brodogradilišta Punta Križa, obzirom na činjenicu da je obalni dio pomorskog dobra na neobjašnjiv način postao privatno vlasništvo.

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K9, - poslovne zone Lonja, odnosno ispitati mogućnosti za njezinu prenamjenu.

4.2. Bespravna izgradnja

Procjena je da je bespravna izgradnja u promatranom razdoblju zastupljenija nego u prethodnom, ali s malim brojem slučajeva koji ne predstavljaju bitnu povredu prostorne strukture. Većina nelegalne izgradnje odnosi se na rekonstrukciju i gradnju građevina koje nisu izgrađene sukladno građevinskoj dozvoli, te izgradnju gospodarskih i pomoćnih objekata, najčešće unutar građevinskog zemljišta.

Bespravnoj izgradnji doprinosi zabrana gradnje u pojedinim zonama i neažurnost građevinske inspekcije, koja izlazi na uviđaj samo po pismenoj predstavci. Obzirom na kumulativni učinak bespravne izgradnje, Grad Bakar treba kroz izradu planova prostornog uređenja stvarati uvjete za provedbu pozitivnih propisa na terenu.

Primjeri bespravne gradnje - divlja suha marina u Bakru, u Nautičkoj ulici; divlja marina na obalnom pojasu uz Montkemiju gdje je u znatnoj mjeri devastirana obala izgradnjom nelegalnih priveza (molića); devastacija prostora uz Pomorsku školu;

U zaštićenoj staroj jezgri grada Bakra imamo više primjera bespravne gradnje kojom izgledom narušava sklad urbane cjeline. Nažalost, poneki takvi objekti izgrađeni su uz odobrenje nadležnih službi što ukazuje na nejednak pristup i kriterije.

4.3. Stručne podloge

Kao poseban problem u ovom Izvješću navodi se nedostatak potrebnih topografsko-katastarskih podloga za izradu planova. Gradsko vijeće Grada Bakra je 30. siječnja 2007. godine donijelo Odluku o pristupanju katastarskoj izmjeri u svrhu izrade katastra nekretnina za naseljeno

područje katastarskih općina: Bakar, Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak, Hreljin, Ružić Selo i Zlobin, od obalne crte do granice s autocestom Rijeka-Zagreb te se od Državne geodetske uprave traži uvrštenje u Program državne izmjere i katastra nekretnina kako bi se sredilo i uskladilo stanje na terenu sa stanjem u katastru. U tom pogledu od Primorsko-goranske županije i državnih službi očekuje se stručna i financijska pomoć.

Za realizaciju Planova mora se pristupiti imovinsko- pravnom sređivanju zemljišta. Grad Bakar nema sređenu evidenciju zemljišta koje je u njegovom vlasništvu, što je otežavajuća okolnost za razvoj i planiranje stambenih i poslovnih zona s obzirom na iskazani interes. Stoga je potrebno započeti s otkupom i okrupnjivanjem zemljišta formiranjem građevinskih čestica budući je to osnovni preduvjet za brzu realizaciju zamišljene investicije i samim time zadržavanje potencijalnih investitora.

Za pojedine zone potrebno je izraditi UPU te paralelno rješavati imovinske odnose kao prioritet u slijedećem planskom razdoblju. Sve poslovne zone za koje će Grad Bakar krenuti s otkupom zemljišta također zahtijevaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture, a realizacija će pratiti dinamiku rješavanja imovinsko-pravne pripreme i izrade propisanog plana.

Takav sveobuhvatni zahvat Grad Bakar nije u mogućnosti samostalno realizirati te će biti potrebna dodatno zapošljavanje stručnih kadrova za pripremu investicije za čiju bi se realizaciju koristila potpora EU poticajnih fondova za razvoj.

Stoga u idućem četverogodišnjem razdoblju, kao osnovni prioritet, treba izvršiti otkup zemljišta kao osnovu stvaranja preduvjeta za ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju.

Analizom važeće prostorno planske dokumentacije i samog prostora na terenu, može se zaključiti da je prostor Grada Bakra djelomično devastiran bespravnom i nekontroliranom gradnjom, odnosno gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije. Međutim, puno veći problem i devastaciju prostora predstavljaju koridori tranzitne infrastrukture, od važnosti za Republiku Hrvatsku, a koji mnogo više narušavaju vrijednosti prostora i prirode i predstavljaju trajna ograničenja u razvoju i korištenju navedenog prostora. Kada tome dodamo Luku za rasute terete Bakar, postrojenja Ina - Rafinerije nafte kao i prostor Industrijske zone na Kukuljanovu dobivamo kompletnu sliku devastiranog prostora područja Grada Bakra.

Komunalna infrastruktura, kao neophodni prateći dio razvoja Grada, se gradi, održava ili rekonstruira prema godišnjim programima koje donosi Gradsko vijeće Grada Bakra. U proteklom razdoblju rekonstruiran je velik broj nerazvrstanih cesta s dijelom infrastrukture koja njima prolazi, uređene su javne površine u pojedinim naseljima prema potrebi, te je pojedinačno, prema potrebi, rađena rekonstrukcija komunalne infrastrukture na čitavom teritoriju Grada Bakra. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije kao i radovi na samoj izgradnji vodovoda, kanalizacije, i javne rasvjete, ovisno o potrebama u svim naseljima.

4.4. Zaštita okoliša

S aspekta zaštite okoliša važno je napomenuti da se osim sadašnjih zagađivača Luke za rasute terete, INE - Rafinerije nafte i kamenoloma na Škrljevu, veće zagađenje može očekivati u incidentnim situacijama od građevina koje su tranzitnog značenja, kao što su autocesta, brze ceste i ostale prometnice, magistralna pruga, naftovodi i produktovodi, dalekovodi, koji direktno ili indirektno narušavaju prirodne vrijednosti prostora i mogu zagaditi okoliš.

Za ranije spomenute zagađivače sukladno Zakonima o zaštiti okoliša potrebno je propisati mjere zaštite i ustrajati u njihovom provođenju te razmotriti mogućnost uvođenja ekološke rente, a ubrana sredstva koristila za poboljšanje ekoloških uvjeta našeg područja.

U proteklom razdoblju izvršena je sanacija mnogobrojnih divljih deponija na našem području za što su utrošena značajna financijska sredstva, međutim nisu postignuti očekivani rezultati. Za bolje rezultate trebala bi bolja edukacija stanovnika kao i znatno postrožiti kazne za nesavjesne počinitelje.

Kao doprinos zaštiti okoliša uređeni su prostori za tri komunalna dvorišta na kojima se otpad organizirano odlaže. Ipak, rješenje problema treba vidjeti u izgradnji reciklažnog dvorišta koje je predviđeno na lokaciji Moravac na Škrljevu, gdje bi se proizvodila sekundarna sirovina i na taj način stekla višestruka korist - smanjio otpad na nelegalnim odlagališima i ponovno oporabio otpadni materijal.

Daljnje ulaganje u izgradnju kanalizacije, ishođenje dokumentacije, briga o postojećim vodotocima i sveobuhvatna briga o okolišu, način je i pokušaj da se na lokalnom nivou spriječi zagađenje okoliša.

Sprječavanje zagađenja od građevina koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku je u nadležnosti države.

Prostor kemijskog postrojenja u sklopu bivše Koksare Bakar, po zagađenju na kopnenom i morskom dijelu, proglašen je jednom od devet crnih točaka u državi. Državnim programom je predviđena sanacija oštećenja iako još nije određen način dekontaminacije. Za 2007. godinu iz Proračuna je za tu svrhu izdvojeno 18.000.000,00 kuna. Natječaj za sanaciju je proveden, ali izvođač radova na sanaciji nije određen budući da je natječaj poništen.

Daljnjim provođenjem postupka sanacije prostora Koksare Bakar, a sa ciljem kvalitetne sanacije zagađenog kopnenog i morskog dijela treba izvršiti sveobuhvatnije, kvalitetnije i detaljnije analize postojećeg zagađenja od već napravljenih.

Na prostoru Luke za rasute terete u Bakru dolazi do čestih zagađenja zraka i mora zbog neprimjerenog načina rukovanja teretom i nepravilnog skladištenja. Naime, ugljen se na skladišnim prostorima predviđenim za skladištenje željezne rudače skladišti na način koji koji dovodi do samozapaljenja. Započeta mjerenja u blizini mjesta zagađenja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, treba nastaviti radi utvrđenja stupnja onečišćenja.

Tijekom godina prisutno je i kontinuirano zagađenje podmorja budući je dubina mora smanjena za cca 4,0 metra (od 19,2 m na cca 15,0 m).

Svrha postave mjernih uređaja je dokazivanje postojanja zagađenja, kako bi se prisililo korisnika prostora da zagađenje svede u zakonske okvire, čak i pod cijenu zatvaranja pogona.

Dobiveni rezultati ugraditi će se u Studiju sanacije onečišćenja na prostoru Luke za rasute terete u Bakru, koju treba izraditi radi provjere legalnosti korištenja prostora i opreme, zbog revolta mještana, uslijed sve češćih zagađenja i inertnosti nadležnih inspekcijskih službi.

Na prostoru INA - Rafinerija nafte planirana je izgradnja hidrokreking kompleksa i pomoćnih jedinica.

Budući da je na području Urinja mjerenjima utvrđena III. kategorija zraka, odnosno konstantno onečišćenje zraka, prema Zakonu o zaštiti zraka, ne može se izdati lokacijska, građevinska niti uporabna dozvola za novi izvor onečišćenja, niti za rekonstrukciju postojećeg, ukoliko se ne sanira postojeće onečišćenje.

Stoga je obveza INA - Rafinerija nafte da najprije dovede kakvoću zraka u višu kategoriju, odnosno sanira postojeće onečišćenje.

Navedeno važi i za gradnju podzemnog skladišta i opreme UNP (ukapljenog naftnog plina) u INA - Rafineriji nafte Urinj.

Iako je prema Elaboratu o sanaciji kamenoloma Škrljevo i Dopunskom rudarskom projektu sanacije kamenoloma »Škrljevo«, sanacija kamenoloma trebala već odavno biti završena, isti je i dalje u eksploataciji, te predstavlja velik problem u zagađenju okoliša naselja Škrljevo, naročito pogona Hrvatskih željeznica smještenih uz željezničku prugu Rijeka-Zagreb.

Sprječavanjem nekontrolirane gradnje i planiranjem prostora u smislu zabrane gradnje koja će znatnije opterećivati prostor može se održati postojeće zadovoljavajuće stanje okoliša.

5. SMJERNICE ZA IZRADU PROGRAMA MJERA ZA UNAPRJEĐENJE STANJA U PROSTORU ZA RAZDOBLJE 2007. - 2010. god.

Za izradu Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru utvrđuju se slijedeće osnovne smjernice:

- donijeti planirane Izmjene i dopune PPUG Bakra,

- donijeti prostorne planove planirane PPUG Bakra,

- donijeti dokumente čija je izrada inicirana od strane zainteresiranih osoba,

- utvrditi potrebu sanacije stanja u prostoru,

- provoditi postupak zaštite prirodne i kulturne baštine,

- građevinsko zemljište imovinsko-pravno pripremati i komunalno opremati.

6. OBJAVA IZVJEŠĆA

Ovo Izvješće o stanju u prostoru objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra dužan je Ministarstvu i drugim tijelima sukladno Zakonu dostaviti izvješće i njegove izmjene i dopune, u roku od petnaest dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-11

Bakar, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=51222&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr