SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

20.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04) i članka 22. Statuta Grada Bakra »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2007. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 48/06) mijenjaju se u članku 2., poglavlja III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA i IV. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA i glase:

III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

»1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina: 27.000,00 m2

Travanate površine 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

. Održavanje travnatih terena 160.000,00 kn

. Održavanje biljnog materijala 150.000,00 kn

. Popunjavanje i obnova zelenih površina 60.000,00 kn

. Održavanje staza i slobodnih površina 70.000,00 kn

. Održavanje čistoće 50.000,00 kn

. Održavanje zelenila zalijevanjem 20.000,00 kn


Ukupno: 510.000,00 kn

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na

dječjim igralištima i javnim površinama

. Zemljani radovi - iskopi, nasipavanja,

razastiranja zemlje Šljunka 6.000,00 kn

. Betonski radovi 8.000,00 kn

. Hitne intervencije na javnim površinama 8.000,00 kn


Ukupno: 22.000,00 kn

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

. Demontaža i odvoz dotrajalih elemenata 5.000,00 kn

. Dobava i montaža novih drvenih

elemenata 8.000,00 kn

. Ličenje postavljenih drvenih elemenata 5.000,00 kn

. Bravarski radovi 8.000,00 kn

. Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava 10.000,00 kn

. Iscrtavanje crta na igralištima 4.000,00 kn


Ukupno: 40.000,00 kn

4. Dobava i postava komunalne opreme

. Košarica za smeće 15.000,00 kn

. Nabavka novih klupa 130.000,00 kn

. Izrada i montaža ograda 30.000,00 kn

. Vaze za cvijeće 20.000,00 kn

. Ostala komunalna oprema (panoi, stupići,

graničnici i sl.) 50.000,00 kn


Ukupno: 245.000,00 kn

5. Obnova zelenila

.Sezonske cvjetne sadnice 10.000,00 kn

.Ukrasno bilje i trajnice 20.000,00 kn

.Listopadne stablašice 30.000,00 kn

.Crnogorica 10.000,00 kn


Ukupno: 70.000,00 kn

6. Ostali radovi na održavanju javnih površina

.Nabavka šljunka, rizle i pijeska 8.000,00 kn

.Održavanje instalacija tuševa (montaža i

demontaža) 4.000,00 kn

.Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak) 20.000,00 kn

.Uređenje školskog igrališta Kukuljanovo 260.000,00 kn

.Uređenje školskog igrališta Škrljevo -

nastavak radova 20.000,00 kn

.Uređenje okoliša spomenika NOB-a

na Zlobinu 20.000,00 kn

.Uređenje dječjeg parka Škrljevo 32.000,00 kn

.Uređenje okoliša igrališta na Praputnjaku 25.000,00 kn

.Uređenje bara - Tomina i Stamerine -

Kukuljanovo 30.000,00 kn

.Održavanje pučkih šterni: Škrljevo,

Krasica, Praputnjak, Hreljin, Zlobin,

Plosna, Ponikve 140.000,00 kn

.Izmještanje autobusne čekaonice - Bakar 10.000,00 kn

.Izmjena rešetki na Jazu 24.000,00 kn


Ukupno: 593.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki III planiraju se u ukupnom iznosu od 1.480.000,00 kn.

IV. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o javnim cestama, Programom je predviđeno i održavanje nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Postavljanje privremene prometne

signalizacije 100.000,00 kn

2. Izvođenje zemljanih radova 300.000,00 kn

3. Sanacija i izgradnja potpornih i obložnih

zidova 400.000,00 kn

4. Radovi na okolišu ceste (košnja, sječa i

orezivanje stabala, krčenje raslinja i

nepoželjne vegetacije) 250.000,00 kn

5. Radovi na trupu ceste (bankine,

rubnjaci, rigoli) 300.000,00 kn

6. Održavanje objekata za odvodnju 200.000,00 kn

7. Uređenje cesta - dobava i ugradnja

tampona 250.000,00 kn

8. Sanacija udarnih rupa 150.000,00 kn

9. Sanacija kolničkog zastora 400.000,00 kn

10. Sanacija manjih asfaltnih površina 150.000,00 kn

11. Radovi na opremi ceste 10.000,00 kn

12. Ophodarska služba 80.000,00 kn

13. Zimska služba 140.000,00 kn


Ukupno: 2.730.000,00 kn

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

1. Dobava i postava prometnih znakova 70.000,00 kn

2. Iscrtavanje horizontalne signalizacije 60.000,00 kn


Ukupno: 130.000,00 kn

3. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

.Nastavak radova na uređenju nogostupa

Praputnjak 440.000,00 kn

.Uređenje ogradnih zidova uz ceste 280.000,00 kn

.Uređenje - popločenje ulica u Bakru kogulima

i kamenim pločama (Trg Plačica i Vrata,

Frankopanska i Mornarska ulica) 50.000,00 kn

.Uređenje nerazvrstanih cesta prema

zahtjevima Vijeća mjesnih odbora:

Kukuljanovo

- Proširenje ceste za Ponikve radi

mimoilaženja vozila 260.000,00 kn

- Uređenje i proširenje nerazvrstanih

cesta Kukuljanovo 300.000,00 kn

Krasica - uređenje lokalnih putova: 200.000,00 kn

Bakar -

- uređenje parkirališta u Senjskoj ulici,

Nova cesta i riva 230.000,00 kn

Praputnjak -

- Uređenje parkirališta kod »Velog zida« 30.000,00 kn

Škrljevo

- Uređenje nerazvrstanih cesta

Uz market, Kordići i Donje Selo - Vrtić 550.000,00 kn

Hreljin

- Uređenje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn

- Sanacija upojnog bunara 70.000,00 kn

Zlobin

Uređenje zidova okoliša »pučke šterne« 30.000,00 kn


Ukupno: 2.640.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade.«

Članak 2.

U poglavlju VI. - JAVNA RASVJETA, stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. 530.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki IV. - JAVNA RASVJETA predviđaju se u ukupnom iznosu od =1.030.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 9.730.000,00 kuna.«

Članak 4.

Ove Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Gradu Bakru stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-10

Bakar, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr