SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

87.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže autokampa Čikat, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 23/07), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za Županiju od 16. srpnja 2007. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 75. sjednici od 6. rujna 2007. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže autokampa
Čikat, Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki »Jadranka kampovi« d.o.o., MBS 040205785, Dražica 1, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa Čikat u svrhu obavljanja sportsko-rekreativnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti i to:

- iznajmljivanje suncobrana i ležaljki;

- iznajmljivanje 40 plutača za privez plovila gostiju kampa;

- ugostiteljska djelatnost u lako uklonjivim objektima (ambulantna prodaja, štandovi, kiosk);

- postavljanje kabina za presvlačenje i tuševa.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža, katastarska općina Mali Lošinj, katastarske čestice 9009/12, 9009/ 5- dio i 9040/1-dio.

Ukupna površina iznosi 30 318 m2 od čega 12 778 m2 kopnenog i 17 540 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

POLJE 1:

Broj točke

Y

X

1

5455973.316

4932729.810

2

5455998.789

4932735.867

3

5456296.138

4932587.238

4

5456406.777

4932398.042

5

5456400.912

4932384.902

6

5456391.351

4932363.484

7

5456264.059

4932544.408

8

5455951.898

4932724.718

POLJE 2:

Broj točke

Y

X

1

5456455.389

4932346.381

2

5456465.251

4932345.090

3

5456420.578

4932291.309

4

5456347.169

4932246.450

5

5456342.696

4932251.739

6

5456328.246

4932268.828

7

5456410.805

4932315.810

8

5456432.529

4932349.485

Sastavni dio ove Odluke je Situacijski plan lokacije u mjerilu 1:2000 izrađen od tvrtke »GEO-TEO« d.o.o. Cres, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 151.590,00 kuna (slovima: stopedesetijednutisućupetstodevedeset kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti - plaža autokampa Čikat, Mali Lošinj, izrađenoj od tvrtke Jadranka kampovi d.o.o. u lipnju 2007. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Investicijskoj studiji.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/23

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-10

Rijeka, 6. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr