SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA LOKVE
30

27.

Na temelju odredbe članka 35. točke 2. i članka 73. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) te članka 18. točke 2. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2007. godine, a na temelju prijedloga Općinskog Poglavarstva Općine Lokve od 20. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Lokve

Članak 1.

U Statutu Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 37/05) članak 18. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. bira i razrješava Općinskog načelnika i njegove zamjenike te članove Poglavarstva,«.

Članak 2.

Članak 29. stavak 2. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Statut Općine Lokve, proračun i godišnji obračun proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, odluku o izboru i razrješenju Općinskog načelnika, njegovih zamjenika i članova Poglavarstva, odluku o iskazivanju nepovjerenja ovim tijelima te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.«

Članak 3.

Članak 33. stavak 2. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik ima dva zamjenika.«

Članak 4.

Članak 34. stavak 1. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika i njegove zamjenike bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na isti način i po istom postupku utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.«

Članak 5.

Članak 34. stavak 3. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Prijedlog za izbor Općinskog načelnika i njegovih zamjenika može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.«

Članak 6.

Članak 34. stavak 4. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Prijedlog kandidata za Općinskog načelnika i njegove zamjenike podnosi se za svaku dužnost pojedinačno.«

Članak 7.

Članak 36. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Zamjenici Općinskog načelnika dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Zamjenici Općinskog načelnika imaju pravo na naknadu troškova za rad u Poglavarstvu, stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Lokve osnivač, u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.«

Članak 8.

Članak 39. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti iz drugih razloga zamjenjuje zamjenik Općinskog načelnika, kojeg je Općinski načelnik odredio svojom odlukom.«

Članak 9.

Članak 40. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, u skladu sa ovim Statutom, može svojom odlukom obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svojim zamjenicima.

Pri obavljanju povjerenih poslova, zamjenici Općinskog načelnika su dužni pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.«

Članak 10.

Članak 42. stavak 3. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Zamjenici Općinskog načelnika po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.«

Članak 11.

Članak 44. stavak 3. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Svaki član Poglavarstva, uključujući predsjednika i njegove zamjenike, može biti zadužen za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.«

Članak 12.

Članak 45. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Članovi Poglavarstva, kao i zamjenici predsjednika Poglavarstva, svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Zamjenici predsjednika i članovi Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u Poglavarstvu, stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Lokve osnivač, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 13.

Članak 46. stavak 1. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku, njegovim zamjenicima te članovima Poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog Općinskog načelnika,

- danom kada ga Općinsko vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili povodom iskazanog nepovjerenja,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.«

Članak 14.

Članak 51. stavak 1. Statuta Općine Lokve mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, njegovi zamjenici i ostali članovi Poglavarstva mogu podnijeti ostavku na svoju dužnost.«

Članak 15.

U ostalim odredbama Statut Općine Lokve ostaje neizmijenjen.

Članak 16.

Na temelju odredbe članka 48. alineje 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/06) ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Lokve da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izradi i u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije objavi pročišćeni tekst Statuta Općine Lokve.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 31. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr