SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA LOKVE
30

26.

Na temelju odredbi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/04, 24/06 i 26/06) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnosti položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim zonama iskazane u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

Zona

Iznos kom. doprinosa u kn/m3

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I.

100

25

40

20

15

II.

70

18

28

15

9

III.

50

0

28

14

8

Za građevine autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste utvrđuje se na način da se za izračun komunalnog doprinosa uzima površina koja se izračunava na način određen Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa koji je na snazi u trenutku donošenja rješenja o visini komunalnog doprinosa, a jedinična cijena jednaka je cijeni u kunama po m3 građevine iz prethodnog stavka.

Kod gradnje, rekonstrukcije i nadogradnje ili dogradnje obiteljske kuće, garaže i spremišta namijenjenih redovnoj uporabi obiteljske kuće i koje se grade na zemljišnoj čestici obiteljske kuće, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Lokve, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela, komunalni doprinos umanjuje se za 75%.

Pod obiteljskom kućom smatra se građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici s najviše tri stana, koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže namijenjene za stanovanje te čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m2, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište, gospodarska građevina i sl.) ako se gradi na istoj građevnoj čestici. Nadzemnom etažom smatra se i tavanska etaža namijenjena stanovanju.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koji na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Lokve, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 75% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, osobama registriranim za obavljanje navedenih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta ili tvrtke na području Općine Lokve, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 75% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Obveznik koji koristi pravo na popust obvezuje se da neće otuđiti građevinu za koju je ostvario popust u roku od 5 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi novo rješenje za razliku neuplaćenog komunalnog doprinosa.«

Članak 3.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo Općine Lokve može osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti kada gradi:

- Općina Lokve,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Lokve osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom i osnovnom obrazovanju.

Općinsko poglavarstvo može osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture kao i trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za Općinu Lokve, a nisu navedena u ovim drugim Izmjena i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. Odluke, umjesto »članka 22.« treba stajati »članka 30. stavak 1«.

Članak 5.

Ova Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-07/07-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 31. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr