SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

41.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 9. kolovoza 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama
na području Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje održavanje, građenje, rekonstrukcija, mjere za zaštitu i provođenje nadzora nad nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana u javne ceste u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolnička konstrukcija, most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, potporni i obložni zid i nasip),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- sustav za odvodnju oborinske vode (građevinu za odvodnju ceste i pročišćavanje vode),

- nogostup,

- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje prometa i oprema ceste (prometni znakovi, svjetlosni uređaji, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, detektori - brojači prometa, instalacije, uređaji i oprema u tunelima i oprema parkirališta),

- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštita od osulina i nanosa, zaštitne i sigurnosne ograde, stupići, odbojnici te uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično),

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.

Tehnički parametri nerazvrstanih cesta koje služe za promet motornih vozila utvrđeni su Prostornim planom uređenja Općine Fužine.

Članak 3.

Javno-prometnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se: pristupni put, parkiralište, pješačka zona, pješačka staza i trg.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 4.

Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom u skladu sa zakonom, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture, koji donosi Općinsko vijeće Općine.

Članak 5.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s pješačkih površina, te na održavanju građevina za odvodnju (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom u skladu sa zakonom.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno - prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 6.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- poslovi redovnog održavanja i

- poslovi izvanrednog održavanja.

Članak 7.

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 8.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina jesu:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, potporni i obložni zid),

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama,

- zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,

- uređenje bankina i bermi,

- održavanje svjetlosne signalizacije,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba) i

- ostali radovi.

Članak 9.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim

karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta i javno - prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust),

- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Članak 11.

Temeljem praćenja odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Odjel) da redovito predlaže unapređenje prometnog sustava promjenama režima i regulacije prometa sa ciljem postizanja većeg stupnja sigurnosti i propusne moći cesta i raskrižja.

Članak 12.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 13.

Radi provedbe zimske službe, Poglavarstvo Općine donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovog članka mora biti u suglasju s godišnjim programom iz članka 4. ove Odluke, operativnim programom održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima te operativnim programom održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

Članak 14.

Operativni program iz članka 13. ove Odluke sadrži:

- mjesto pripravnosti zimske službe,

- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- uvjete kad se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

- procjenu troškova zimske službe,

- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 15.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,

- uklanjanje posutog pijeska,

- obilježavanje rubova kolnika,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,

- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 16.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće Općine, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

Članak 17.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno - prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 18.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine na korištenje i održavanje.

IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 19.

Nerazvrstanim cestama mogu se koristiti vozila koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

da imaju kotače s napuhanim gumama ili s drugim elastičnim materijalom, a gusjenice s oblogama ravnih površina

da ne prelazi 8 tona osovinskog opterećenja po jednostrukoj osovini, a 16 tona po dvostrukoj osovini

da ukupna masa vozila ne prelazi 16 tona najveće dopuštene mase

da imaju dimenzije u propisanim granicama, ovisno o visini i kategoriji vozila.

Zabrane i ograničenja iz ovog članka bit će označene s odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Općine obavlja ovlaštena osoba.

Članak 20.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 21.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanoim cestama dužni su naročito:

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste ukoliko oni nastanu zbog neadekvatno rješene odvodnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, drveće, grmlje i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste,

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstanu cestu.

Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošak vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 22.

Zauzimanje nerazvrstane ceste zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

Članak 23.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugrožavati ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Odjela za:

- zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje.

- prolaz (tranzit, dostava) vozila nerazvrstanim cestama koja prekoračuju odredbe iz članka 19. ove Odluke.

Članak 24.

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Odjel.

Članak 25.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje Poglavarstvo Općine.

Članak 26.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u koje će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i cjelokupno prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Odjel, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Odjel brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene Zakonom o gradnji o danu početka izvođenja radova.

Članak 27.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Odjel vodi očevidnik o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Odjel prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovog članka.

Ako Odjel utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 28.

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez

prethodne suglasnosti Odjela, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka investitor je dužan najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.

Članak 29.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Poglavarstvo može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine.

Članak 30.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode, ili izvedu radovi, ili radnje koje mogu, ili su oštetili nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, ili ugrozili sigurnost prometa na njima, trgovačko društvo koje je dobilo suglasnost iz članka 26. dužno je po nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih sanacijom.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovog članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini.

Članak 31.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) sukladno pozitivnim propisima.

Članak 32.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 33.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno - prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

Prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu i javno prometnu površinu dužni su održavati vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Članak 34.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu, Odjel izdaje posebne prometne uvjete odnosno prometnu suglasnost.

Ako za građenje priključka i prilaza nije potreba građevna dozvola, suglasnost za građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu izdaje Odjel na zahtjev investitora.

Članak 35.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanju nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Odjela ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

V. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 37.

U obavljanju nadzora iz članka 36. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba kojoj je Ugovorom povjereno održavanje ako:

ne organizira ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanoh cesta i javno prometnih površina,

ne obavi hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

pravovremeno ne vrši popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama (članak 9. Odluke),

ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima (članak 30. Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba globom u iznosu od 500,00 kn.

Članak 39.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

se ne pridržava odredbe članka 23. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 25. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 28. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 30. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 31. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 33. ove Odluke,

se ne pridržava odredbe članka 35. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kn.

Članak 40.

Za prekršaje propisane odredbom članka 39. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 50,00 kn od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-07-06

Fužine, 9. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=10009&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr