SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
GRAD OPATIJA
43

43.

Na temelju 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispr. i 47/99 - ispr.), članka 16. stavka 1. i 3. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

Članak 1.

Republika Hrvatska i Grad Opatija (u daljnjem tekstu: suosnivači) osnivaju Hrvatski muzej turizma (u nastavku teksta: Muzej), kao javnu ustanovu za obavljanje muzejske djelatnosti.

Članak 2.

Suosnivači će za osnivanje i rad Muzeja osigurati sredstva u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 50% sredstava,

- Grad Opatija 50% sredstava.

Muzej je osnovan kada suosnivači u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o muzejima sklope ugovor o njegovom osnivanju, kojim se sukladno ovoj Odluci uređuju međusobna prava i obveze.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava ostvaruje Ministarstvo kulture. U ime Grada Opatije osnivačka prava ostvaruje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Hrvatski muzej turizma.

Sjedište Muzeja je u Opatiji, Park Angiolina 1.

Članak 4.

Muzej se ustrojava i obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i drugim propisima iz područja muzejske djelatnosti.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Odluke potrebna financijska sredstva osiguravaju suosnivači iz svojih proračuna, razmjerno udjelima iz članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osiguravaju suosnivači.

Muzej može stjecati sredstva i svojom djelatnošću, te iz drugih izvora, kao što su darovi, potpore i slično.

Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s programom rada Muzeja.

Prostor za rad Muzeja osigurava Grad Opatija, a Muzej ga koristi bez naknade.

Članak 7.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Suosnivači Muzeja solidarno i neograničeno odgovaraju za njegove obveze.

Muzej je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 8.

Muzej ne može bez suglasnosti suosnivača steći, opteretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos utvrđen ovom Odlukom.

Članak 9.

Muzejom upravlja ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

- organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,

- vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,

- poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

- predstavlja i zastupa Muzej,

- zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

- donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost suosnivača,

- donosi druge opće akte Muzeja,

- donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovu izvršavanje,

- donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,

- raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost suosnivača,

- odgovara za zakonitost rada Muzeja,

- najmanje jedanput godišnje podnosi suosnivačima izvješće o radu i djelovanju Muzeja, a uvijek kada suosnivači to zatraže,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

Članak 10.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na tu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Muzeja.

Članak 11

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, ministar kulture će, na prijedlog Gradskog poglavarstva Grada Opatije, imenovati privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj je dužan obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od imenovanja.

Članak 12.

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-05/07-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-07-11

Opatija, 26. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr