SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA PUNAT
30

11.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 18. sjednici održanoj 04. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 04, 33/05, 21/06 i 33/06), utvrđuju se izmjene i dopune prema tekstu u člancima koji slijede.

Članak 2.

U članku 3. st. 1. Odluke,

- u točki 29. brišu se prve tri alineje i dodaje nova alineja koja glasi: »dvosmjerna od brodogradilišta do ul. Matije Gupca.«,

- u točki 29., u alineji 4. riječi »i vozilima opskrbe« se brišu,

- u točki 35., dodaju se riječi: »s kružnim tokom na križanju s ulicom Obala«.

Članak 3.

(1) U članku 6. stavka 1. točki 1. Odluke,

- u 2. alineji, riječi »bočno između ribarnice i parka te mjestimično u parku« se brišu i zamjenjuju riječima: »uz kružni tok kod ribarnice«.

- iza 8. alineje dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

»- parkiralište broj 9: u ul. I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«,

»- parkiralište broj 10.: u ul. 17. travnja, od križanja s ul. M. Gupca do ul. Stari Klanac (uz zapadni rub ulice)«.

(2) U članku 6. u stavku 1. točki 2. Odluke, u 1. alineji riječi »parkiralište broj 8« se brišu.

(3) U članku 6., Odluke, stavak 2. i 3. se brišu.

(4) U članku 6. Odluke, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Parkirna mjesta za vozila opskrbe (dostave) s ograničenjem parkiranja od 30 minuta, postavljaju se: a) na trgu Placa dva parkirna mjesta, b) uz kružni kod ribarnice jedno parkirno mjesto, c) ispred ribarnice dva parkirna mjesta, c) Kod kioska »Tiska« uz park jedno parkirno mjesto, d) ispred Lučke kapetanije jedno parkirno mjesto i e) na parkiralištu kod lučkog svjetionika (Punćale) jedno parkirno mjesto.«

(5) U članku 6. u stavku 6. Odluke, koji sada postaje stavak 5., riječi »parkiralište broj 8« se brišu, a riječi »parkiralištu broj 7« zamjenjuju se riječima: »parkiralištu broj 6«.

Članak 4.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

»Turistički vlak može prometovati po pješačkim zonama na dionicama:

- po ulici Obala, od križanja s ulicom Pod topol do Šetališta Ivana Brusića i nazad,

- po Šetalištu Ivana Brusića, do Puntadebilja i nazad, uz obvezu podizanja vertikalnog stupića kojim se priječi promet drugim vozilima.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se uz prethodnu suglasnost policijske uprave.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur.broj: 2142-02-01-07-6

Punat, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr