SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA PUNAT
30

8.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/ 07), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 18. sjednici 4. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Punat u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Punat.

II. SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Punat pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, koji se objavljuje u dnevnom tisku, oglasnim pločama i web stranicama Općine Punat, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća i studentski zbor obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih.

Svaki ovlašteni predlagač može predložiti najviše dva kandidata u Savjet mladih.

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku.

Prijedlog za kandidata mora sadržavati: ime i prezime, dan i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga te potpis ovlaštene osobe predlagatelja s pečatom.

Uz prijedlog za kandidata prilaže se rodni list, potvrda o prebivalištu i izjava o prihvaćanju kandidature.

Upravni odjel utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog, u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista kandidata se utvrđuje ako je pristiglo najmanje šest potpunih prijedloga.

Lista kandidata objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnim pločama i na web stranici Općine Punat, u roku od 5 dana od utvrđivanja liste kandidata.

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Ako pristigne više od pet prijedloga kandidata, a neki od njih nisu potpuni pa se zbog ne prihvaćanja nepotpune kandidature ne može dobiti broj od najmanje šest kandidata, upravni odjel će pozvati predlagače koji su podnijeli nepotpun prijedlog da u roku od 7 dana isti upotpune.

Ako se temeljem pristiglih prijedloga kandidata ne može utvrditi lista s najmanje šest kandidata, predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 5 dana od isteka roka za utvrđivanje liste kandidata ponovo objaviti javni poziv za predlaganje kandidata, s time da predlagači koji su po prvom javnom pozivu dostavili potpuni prijedlog kandidata nisu dužni isti ponovo dostavljati.

Članak 6.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Punat.

Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću su imena i prezimena kandidata navedena abecednim redom prezimena te s nazivom predlagača, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena pet kandidata.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća pomaže upravni odjel.

Za članove Savjeta mladih bit će izabrano pet kandidata koji ostvare najviše glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova tako da nije moguće utvrditi koji od njih je izabran, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 7.

Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Punat.

Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava Općinski načelnik, u roku od 30 dana od izbora Savjeta mladih.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu upravnom odjelu najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika, a izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Upravni odjel sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih, a kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, u roku od 15 dana saziva se nova sjednica Savjeta mladih.

Ako članovi Savjeta mladih ne dostave svoju kandidaturu za predsjednika i zamjenika, prijedlog za predsjednika i zamjenika podnijet će Općinski načelnik, s time da u pravilu predlaže kandidate koji su dobili najviše glasova prigodom izbora u Savjet mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

IV. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE PUNAT

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Punat razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

V. DJELOKRUG RADA

Članak 12.

Savjet mladih:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja

11. predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Punat osigurava se pozivanjem i prisustvom predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat i Općinskog načelnika na sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

VI. PROGRAM RADA, GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I SREDSTVA I UVJETI ZA RAD

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada s planiranim aktivnostima za svaku kalendarsku godinu te ga dostavlja na odobrenje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih podnosi Općinskom vijeću godišnje izvješće o svom radu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 15.

Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju odobrenog programa rada osiguravaju u proračunu Općine Punat.

Općina Punat osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (prostor, stručnu pomoć i sl).

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja upravni odjel.

VII. SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-07-9

Punat, 4. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr