SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

40.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Opatije o prihvaćanju Projekta »Dječje gradsko vijeće Grada Opatije« (od 29. ožujka 2001. godine) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine, donosi

STATUT
Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije, koji se provodi uz sudjelovanje OŠ R.K.Jeretova Opatija i OŠ V.C. Emina Lovran, budući je:

. škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,

. u školi najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja između izabranih vijećnika i druge djece

. uloga škole, usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Dječje gradsko vijeće upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Opatije uključuje svu djecu uzrasta od 10 do 15 godina života.

SASTAV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Dječje gradsko vijeće čine po dva (2) predstavnika svakog razrednog odjela IV., V., VI. i VII. razreda OŠ R. K. Jeretova Opatija i dva (2) predstavnika, svih razrednih odjela od IV. do VII. razreda OŠ V. C. Emin, s prebivalištem na području Opriča, Dobreća i Ike.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u zgradi gradske uprave u Opatiji, M. Tita 3.

IZBOR VIJEĆNIKA

Članak 3.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici upisani u IV., V., VI. i VII. razred OŠ R.K.Jeretova Opatija i učenice i učenici OŠ V. C. Emina istog uzrasta s mjestom prebivališta u Dobreću, Opriču i Iki.

Članak 4.

Svaki razredni odjel IV., V., VI. i VII. razreda OŠ R. K. Jeretova Opatija i svi učenici i učenice s područja Dobreć, Oprič i Ika OŠ V. C. Emina Lovran, koji za potrebe izbora čine jedno odjeljenje, biraju po dva predstavnika, u pravilu jednu djevojčicu i jednog dječaka.

Izbori se provode na sljedeći način:

a) Gradonačelnik Grada Opatije objavljuje datum i vrijeme izbora (u pravilu petak u svibnju mjesecu) najmanje 45 dana prije dana održavanja izbora.

b) U roku od 8 dana od dana objave izbora organizira se u školama prezentacija Projekta »Dječje gradsko vijeće« za sve učenike i učenice razreda koji sudjeluju u izborima.

c) U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku. Liste kandidata se objavljuju na oglasnoj ploči u predvorju školskih zgrada.

d) Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana koji prethodi danu izbora.

e) U svakom razrednom odjelu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika.

f) Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem uz prisustvo razrednika koji jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednik.

g) U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razrednog odjela, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.

h) Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se Upravnom odjelu za samoupravu i upravu koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora u dnevnom tisku, na web stranicama Grada Opatije i na oglasnim pločama škola.

i) Materijal za izbore (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava Upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Opatije.

j) Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provođenje izbora osiguravaju škole.

KONSTITUIRANJE DJEČJEG

GRADSKOG VIJEĆA

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Opatije u roku od 15 dana od dana objave rezultata izbora.

DJEČJI GRADONAČELNIK

Članak 6.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika ravnatelju Škole, u roku od 8 dana od objave rezultata izbora.

Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe, tajnim glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici.

Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici.

Članak 7.

Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na svim manifestacijama Grada Opatije.

Ukoliko Dječji gradonačelnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.

MANDAT VIJEĆNIKA

Članak 8.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća se biraju na jednu godinu, s mogućnošću još jednog izbora.

Članak 9.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, rad na projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga, promotivne aktivnosti) i o njima najmanje jednom mjesečno informirati razredni odjel u kojem je izabran.

O temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge učenica i učenika svoga razreda.

Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.

Ukoliko se vijećniku ne osigura mogućnost da informira ostale učenike ili prikupi mišljenja i prijedloga, vijećnik je obavezan o tome izvijestiti ravnatelja škole i predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća.

Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik ili razredni odjel u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u razrednom odjelu na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.

Ukoliko u razrednom odjelu nije bilo više kandidata provode se dopunski izbori. Mandat izabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva.

DJELOKRUG RADA

Članak 10.

Dječje gradsko vijeće se obavezno informira o važnim dokumentima Grada Opatije:

a) proračunu Grada Opatije,

b) urbanističkim planovima,

c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena i

d) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko-rekreacijskih područja.

Dječje gradsko vijeće se obavezno izjašnjava o važnim dokumentima škola:

a) planu i programu rada,

b) planu radova na uređenju objekata i okoliša školskih zgrada i

c) planu promjena u organizaciji rada škole.

Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju tijela gradske uprave i škole, a uz pomoć stručnih djelatnika tih tijela.

Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću.

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o sljedećim pitanjima:

a) potrebama djece i mladih,

b) radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece,

c) kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu,

d) planovima razvoja školstva,

e) programima izvannastavnih aktivnosti i

f) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

Mišljenja i prijedlozi se dostavljaju nadležnim tijelima gradske uprave i škola, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća, koji se osigurava u Proračunu Grada Opatije.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

NAČIN RADA

Članak 14.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća saziva predsjedavajući.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest (15) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.

Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuju predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.

Članak 15.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik se u roku od 8 dana dostavlja Gradonačelniku Grada Opatije i Pročelnici Upravnog odjela za samoupravu i upravu.

Članak 16.

Komunikaciju između Dječjeg gradskog vijeća i tijela gradske vlasti osigurava se obveznim prisustvom gradonačelnika Grada Opatije i predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.

U slučaju spriječenosti gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća imenuju osobe koje će umjesto njih prisustvovati sjednici.

Članak 17.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.

O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem dnevnog tiska, web stranica Grada Opatije, razglasa i informativnih panoa u školama.

U cilju upoznavanja što većeg broja djece s radom Dječjeg gradskog vijeća organizira se prisustvo razrednih odjela sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI

DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 18.

Predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća (odrasla osoba) imenuje Gradskog poglavarstvo za svaki saziv Dječjeg gradskog vijeća prilikom utvrđivanja Hodograma aktivnosti za izbore.

Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća:

a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,

b) obavlja prozivku vijećnika,

c) u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i vodi sjednicu,

d) moderira raspravu,

e) osigurava rad sukladno Statutu i

f) vodi zapisnik.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 19.

Grad Opatija osigurava sve potrebne uvjete za rad Dječjeg gradskog vijeća (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.), temeljem programa rada i financijskog plana, koji utvrđuje Koordinacijski odbor Projekta.

Program rada utvrđuje Koordinacijski odbor Projekta na prijedlog tijela gradske uprave i škola, uz suglasnost Dječjeg Gradskog vijeća.

Program rada sadrži popis aktivnosti (edukacija o dječjim pravima, edukacija o načinu organizacije i funkcioniranju Grada Opatije, rad na 2 odabrana projekta po izboru Dječjeg gradskog vijeća, sjednice, promotivne aktivnosti, studijska putovanja) s navedenim nositeljima i rokovima izvršenja i čini sastavni dio Plana i programa rada škola.

Financijska sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Opatije.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Iznimno za školsku godinu 2007./2008. izbori će se provesti u V.,VI.,VII. i VIII. razredima u listopadu 2007.

godine, a mandat izabranim vijećnicima trajat će do svibnja 2008. godine.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg gradskog vijeća (Klasa: 021-01/01-01/01 od 29. ožujka 2001. godine).

Članak 21.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/07-01/02

Ur. boj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 31. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr