SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD RIJEKA
68

68.

Na temelju članka 18a. i 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o književnoj nagradi Drago Gervais

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak, način dodjeljivanja te visina književne nagrade Drago Gervais za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Članak 2.

Književna nagrada Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Nagrada) utemeljena je u počast književnika Drage Gervaisa.

Nagrada se dodjeljuje u svrhu poticanja književnog stvaralaštva, uz uvažavanje plodotvornog spoja lokalnih i regionalnih vrijednosti sa suvremenim književnim stremljenjima.

II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADE

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, i to:

- za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka poezije, zbirka novela, drama i drugo), i

- za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.

Članak 4.

Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od novčane nagrade i posebnog priznanja.

U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje svake druge godine.

Članak 6.

Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Članak 7.

U svrhu raspisivanja i provođenja javnog natječaja za dodjelu Nagrade, Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) imenuje Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor je sastavljen od pet članova, i to od po jednog predstavnika iz Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka i Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke te dva predstavnika iz reda uglednih djelatnika iz područja književnosti i izdavaštva, od kojih jedan mora biti član Društva hrvatskih književnika.

Članovi odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

Članak 8.

Pored zadaća utvrđenih ovom Odlukom, Odbor obavlja i druge odgovarajuće aktivnosti u svrhu popularizacije Nagrade.

Članak 9.

Postupak dodjele Nagrade pokreće Odbor raspisivanjem Javnog natječaja za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu »Novi list« te ostalim javnim glasilima i časopisima po odluci Odbora, najkasnije do 15. lipnja tekuće godine.

U Javnom natječaju objavljuju se uvjeti za dodjelu Nagrade, postupak dodjele Nagrade i rok za dostavu književnog djela.

Članak 10.

Književna djela se dostavljaju Odboru.

Za kategoriju najboljeg neobjavljenog književnog djela autor dostavlja anonimni rukopis.

Rukopis predan na Javni natječaj ne smije biti objavljen prije raspisivanja Javnog natječaja ili za vrijeme trajanja Javnog natječaja u bilo kojem obliku.

Za Nagradu u kategoriji iz stavka 2. ovoga članka mogu se natjecati autori koji su državljani Republike Hrvatske.

Za kategoriju najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika, dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od dvije kalendarske godine koje prethode godini u kojoj se raspisuje Javni natječaj. U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe. Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.

Pisani prijedlog mora sadržavati:

- ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,

- ime i prezime i adresu predloženog autora,

- životopis predloženog autora.

Za Nagradu u kategoriji iz stavka 5. ovoga članka mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske.

Članak 11.

Zbog stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na Javni natječaj, Odbor imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade koje je sastavljeno od pet članova.

Članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade imenuju se iz reda književnih autora, kritičara i teoretičara književnosti.

Članak 12.

Nakon isteka roka za predaju književnih djela, Odbor iste dostavlja Prosudbenom povjerenstvu Nagrade zbog stručnog vrednovanja.

Članak 13.

Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnih djela, Prosudbeno povjerenstvo Nagrade i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Poglavarstvu.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Poglavarstvo donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Članak 14.

Očevidnik dobitnika Nagrade vodi Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

Administrativno-tehničke poslove u svezi s Nagradom obavlja Gradska knjižnica

IV. VISINA NOVČANE NAGRADE

Članak 15.

Visina novčane nagrade za nagrađeno književno djelo u pojedinoj kategoriji utvrđuje se u iznosu od 20.000,00 kuna netto.

Članak 16.

Članovi Odbora i Prosudbenog povjerenstva Nagrade imaju pravo na jednokratnu naknadu u iznosu koji određuje Poglavarstvo.

Članovima Odbora koji su predstavnici Grada Rijeke i Gradske knjižnice Rijeka ne pripada pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 15. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/95

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 31. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51000&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr