SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
13

13.

Na temelju članka 107. i 108. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 44/06), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno
zaduženje »TURMIN-a« d. o. o.

Članak 1.

Općina Ravna Gora daje suglasnost »Turminu« d. o. o. Ravna Gora, I. G. Kovačića 176a, za zaduženje putem financijskog kredita iznosu od 5.000.000,00 kuna, uvećano za kamate kod Privredne banke Zagreb d. d. Podružnica Riadria Rijeka zbog financiranja izgradnje višenamjenske društveno - poslovne građevine i pomoćne građevine - višenamjenske nadstrešnice.

Članak 2.

Općina Ravna Gora daje jamstvo Privrednoj banci Zagreb d. d. Podružnica Riadria Rijeka za osiguranje kreditnog zaduženja iz članka 1. ove Odluke čime se jamči povrat kredita kojeg »TURMIN« d. o. o., kao korisnik kredita, uzima kod Privredne banke Zagreb d. d. Podružnica Riadria Rijeka, kao kreditora, a pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 5.000.000,00 kuna uvećano za kamate,

- vrsta kredita: dugoročni kunski kredit,

- namjena kredita: izgradnja višenamjenske društveno - poslovne građevine i pomoćne građevine - višenamjenske nadstrešnice,

- dinamika korištenja kredita:

na dan 15. 7. 2007. 1.000.000,00 kuna

na dan 15. 9. 2007. 1.000.000,00 kuna

na dan 15. 10. 2007. 1.000.000,00 kuna

na dan 15. 12. 2007. 1.000.000,00 kuna

na dan 15. 4. 2008. 1.000.000,00 kuna,

- rok vraćanja kredita: 5 godina,

- otplata kredita: otplata glavnice i kamata mjesečna počevši s 30. 4. 2008. godine,

- kamatna stopa:

4,90% u periodu korištenja kredita

5,10% u periodu otplate kredita,

- naknada za odobrenje kredita: bez naknade,

- metoda obračuna kredita: proporcionalna,

- iznos kamata: 743.871,02 kuna,

- ukupna cijena kredita: 5.743.871,02 kuna,

- instrument osiguranja kredita: bezuvjetno jamstvo Općine Ravna Gora, mjenica i zadužnica »TURMIN-a« d.o.o.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Miroslav Svetličić za potpisivanje ugovora o jamstvu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-03/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-4

Ravna Gora, 22. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr