SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
36

36.

Na osnovi odredbi članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Fužine.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i iz skupine »Barovi« u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine Restorani i Barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja u vremenu od 0,00 do 24,00 sata,

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 24,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Općine, sajmova, te ostalih manifestacija koje je odobrilo Općinsko poglavarstvo, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Općinsko poglavarstvo.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz čl. 2. st. 2. toč. 2. i 3. ove Odluke, rješenjem odrediti najduže dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- postojanje izvršnog rješenja o zabrani rada od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom ili Zakonom,

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovu prijave o remećenju javnog reda i mira u samom objektu ili njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može na poseban zahtjev ugostitelja, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavak 2. točka 1. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, maškaranih zabava, proslava dana naselja te ostalih manifestacija i priredbi koje odobri Općinsko poglavarstvo).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora biti zaprimljen u Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 15 dana prije održavanja prigodne proslave.

Članak 5.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00 sati.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim posebnim općim aktom Općine.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/96).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-14

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10009&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr