SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

15.

Na temelju članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine« broj 66/01) i članka 33. Statuta Općine Fužine («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se parcele na određenim lokalitetima, odnosno zaokružena cjelina parcela.

II . AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. obavezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2. mjere za sprečavanje erozije;

3. mjere za sprečavanje zakorovljenosti;

4. čišćenje kanala oborinskih voda;

5. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka;

6. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika;

7. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka;

8. primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede;

9. suzbijanje ambrozije.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. točke 1. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci i livade.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije utvrđuju se slijedeće agrotehničke mjere:

1. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih poljoprivrednih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama;

2. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta osim u slučajevima prenamjene zemljišta;

3. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta.

Članak 5.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipavati poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom ili drugim materijalom bez posebnog odobrenja.

Obveza je vlasnika, odnosno korisnika pašnjaka, voditi stalnu brigu o racionalnom korištenju pašnjaka, na način da se nadzorom broja grla koji pase na istima i količine trave, omogući nesmetana i stalna obnova zatravljenosti.

Članak 6.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici, donosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito, posebno u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu.

Članak 7.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 8.

U cilju suzbijanja bolesti i štetočina obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen zakonom, odnosno korištenje zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje ekološke poljoprivrede.

Članak 9.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekovog životnog okoliša. S time u svezi potiče se primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

Članak 10.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka,

2. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što obvezno uključuje i prethodno obavješćivanje lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

- uređenje i održavanje živica i međa,

- održavanje poljskih putova,

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica.

Članak 12.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati. Živice uz poljske putove, odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 1,00 m od ruba puta odnosno međe. U cilju sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela, živica se mora obrezivati da njena visina ne prelazi 1,00 metar.

Članak 13.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima. Poljski putovi utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta Općine Fužine održavaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Održavanje poljskih putova smatra se naročito:

- nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i dr.),

- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske putove,

- čišćenje i održavanje propusta,

- otjecanje oborinskih voda,

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,

- sjeća pojedinih stabala ili grana koje sprečavaju prijevoz odnosno korištenje puta,

- sprečavanje oštećivanja putova, uzurpacija putova i i zemljišta u zaštitnom pojasu.

Članak 14.

Općinsko poglavarstvo Općine Fužine dužno je pratiti održavanje poljskih putova te organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju poljskih putova. Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su vlasnici odnosno ovlaštenici.

Članak 15.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 16.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom Odlukom, te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji sami ne poduzmu, obvezni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na njihovom zemljištu.

IV. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodopravna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara i komunalni redar.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Za prekršaje počinjene neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane zakonom fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta kaznit će se globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kn.

Za prekršaje iz prethodnog stavka ovog članka pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta kaznit će se globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn, a odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna.

Članak 19.

Ova Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-15

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr