SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

48.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini (»Narodne novine« broj 142/06) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/ 05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2007. godine.

Članak 2.

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u poglavlju 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova«, (u daljnjem tekstu DVD »Drenova«), Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak« - Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD »Sušak«), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Rijeka, Pilotski klub »Krila Kvarnera, te Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD »Drenova« i DVD »Sušak« organiziraju stalno dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od:

- 14,00 - 20,00 sati radnim danom i subotom

- 10,00 - 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka - Zagreb i to:

- DVD »Drenova« ophodnju područja mosta na Rječini između Pašca i Drenove te područja Katarine, Velog Vrha, Lubanja, Gornje i Donje Drenove, Kablara, Škurinja, Pehlina, Podmurvica, Gornjeg Zameta, Srdoča, Kantride i Preluke;

- DVD »Sušak« ophodnju područja od Preluke do Drage te područja Svetog Kuzma, Svilna i Pašca;

- vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirati će Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 6.

Način uporabe vozila za gašenje požara te ophodnju građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 12. i 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Članak 7.

Pilotski klub »Krila Kvarnera« provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avioizviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avioizviđanja.

Članak 8.

DVD »Drenova«, DVD »Sušak« i Pilotski klub »Krila Kvarnera« održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcijom za komunalno redarstvo.

Članak 9.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2007. godinu.

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/63

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr