SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

46.

Na temelju članka 18a. i 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima-
mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se visina, uvjeti i način te postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (u daljnjem tekstu: nagrada).

II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADA

Članak 2.

Nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se prosvjetnom radnikumentoru čiji učenik (pojedinačno ili ekipno) osvoji jedno od prva tri mjesta i učeniku koji osvoji jedno od prva tri mjesta (pojedinačno ili ekipno) na:

- međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri,

- državnoj razini natjecanja, susreta i smotri.

Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđena su aktima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje.

Članak 3.

Izuzetno od odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu vrednuje se u razini osvojenog trećeg mjesta, s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje:

- prosvjetnom radniku-mentoru, u obliku posebnog pismenog priznanja i u novčanom iznosu,

- grupi prosvjetnih radnika-mentora, u obliku posebnog pismenog priznanja i u novčanom iznosu tako da se svakom prosvjetnom radniku-mentoru dodijeljuje pismeno priznanje, a novčani iznos se dijeli na jednake dijelove,

- učeniku, u obliku posebnog pismenog priznanja i poklon bona za kupnju informatičke opreme, sportske opreme ili tiskanih/multimedijskih izdanja edukativnog sadržaja,

- ekipi do pet učenika, u obliku posebnog pismenog priznanja i poklon bona za kupnju informatičke opreme, sportske opreme ili tiskanih/multimedijskih izdanja edukativnog sadržaja tako da se svakom članu ekipe dodjeljuje pismeno priznanje, a vrijednost poklon bona se dijeli na jednake dijelove,

- ekipi koja broji šest i više učenika, u obliku posebnog pismenog priznanja i poklona u naravi tako da se svakom članu ekipe dodjeljuje pisano priznanje, a ekipi se dodjeljuje zajednički poklon u naravi.

Nagrada u obliku poklon bona iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka koja se dodjeljuje maloljetnom učeniku, glasit će na učenika, a istom raspolažu njegovi zakonski zastupnici sukladno zakonu.

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje, u pravilu, u mjesecu svibnju tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj školskoj godini.

Članak 6.

U slučaju kada više učenika (pojedinačno ili ekipno) istog prosvjetnog radnika-mentora osvoji jedno od prva tri mjesta na državnoj ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri, prosvjetnom radniku - mentoru nagrada se dodjeljuje isključivo za postignuće najviše rangiranog učenika odnosno ekipe.

Odredba stavka 1. ovoga članka na istovjetan se način primjenjuje za učenika odnosno ekipu.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA

Članak 7.

Postupak za dodjelu nagrada pokreću Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjeli) pismenim pozivom osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koje djeluju na području Grada, a zainteresirane su za davanje prijedloga kandidata učenika i prosvjetnih radnika-mentora.

Poziv iz stavka 1. ovoga članka upućuje se najkasnije do 31. siječnja tekuće školske godine za postignuća učenika u prethodnoj školskoj godini.

U pozivu se utvrđuju uvjeti za dodjelu nagrada, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Članak 8.

Prijedloge za dodjelu nagrada osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove iz članka 7. stavka 1. ove Odluke podnose Odjelima.

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pismeno obrazloženi i dokumentirani.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

- naziv i sjedište predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- životopis kandidata,

- dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo prosvjetnog radnika i postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Odjeli će zatražiti od predlagatelja da prijedlog dopuni u određenom roku.

Ako u utvrđenom roku predlagatelj ne postupi na način utvrđen u stavku 4. ovoga članka, prijedlog se neće uzeti u razmatranje.

Članak 9.

Pristigle prijedloge za dodjelu nagrada, nakon njihove obrade, Odjeli dostavljaju Poglavarstvu Grada.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Poglavarstvo Grada donosi odluku o dodjeli nagrada.

Članak 10.

Očevidnik dobitnika nagrada učenicima i prosvjetnim radnicimamentorima vode Odjeli.

IV. VISINA NAGRADE

Članak 11.

Visina novčanih nagrada prosvjetnim radnicima-mentorima utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- za osvojeno prvo mjesto učenika, u iznosu od 2.000,00 kuna,

- za osvojeno drugo mjesto učenika, u iznosu od 1.500,00 kuna,

- za osvojeno treće mjesto učenika, u iznosu od 1.000,00 kuna.

Visina vrijednosti nagrada za učenike u obliku poklon bona i poklona u naravi utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- za osvojeno prvo mjesto učenika, u iznosu od 2.000,00 kuna,

- za osvojeno drugo mjesto učenika, u iznosu od 1.000,00 kuna,

- za osvojeno treće mjesto učenika, u iznosu od 500,00 kuna.

Temeljem Zakona kojim se uređuje porez na dohodak nagrade iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne smatraju se dohotkom.

Članak 12.

Sredstva za dodjelu nagrada iz članka 11. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, za 2006. godinu utvrđena su aktima Zavoda za školstvo Republike Hrvatske (pravnog prednika Agencije za odgoj i obrazovanje) i Agencije za strukovno obrazovanje.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o nagradama prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/06).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/70

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr