SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

45.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2004. 2006. i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.- 2011.

I. UVODNE ODREDNICE

Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera) donosi se za četverogodišnje razdoblje od 2007. - 2011. godine, a temelji se na Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), i na Izvješću o stanju u prostoru za razdoblje 2004. 2006. godine.

U procjeni potrebe izrade novih prostornih planova, izmjena i dopuna te stavljanja izvan snage postojećih prostornih planova, izrade stručnih i drugih podloga te utvrđivanju potrebe za uređenjem građevinskog zemljišta i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ovaj Program mjera polazi od odredbi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05) u daljnjem tekstu: PPU i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/07) u daljnjem tekstu: GUP.

Realizaciji izrade prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera te zahvata i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pristupa se temeljem godišnjeg plana rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjela za komunalni sustav odnosno pojedinačnih odluka Poglavarstva Grada Rijeke.

II. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju, temeljem ovoga Programa mjera pristupit će se dovršenju odnosno izradi sljedećih prostornih planova:

1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

a) Dovršenje i donošenje započetih urbanističkih planova uređenja

1. Urbanistički plan uređenja gradskog područja Lukovići-Brašćine-Pulac,

2. Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči.

Narečeni urbanistički planovi uređenja dovršeni do razine konačnog prijedloga plana utvrđenih na Poglavarstvu Grada Rijeke na koje je potrebno izdati zakonom propisane suglasnosti kako bi isti bili upućeni Gradskom vijeću na usvajanje.

3. Urbanistički plan uređenja gradskog područja Gornja Drenova

Narečeni Urbanistički plan uređenja izrađen je do razine prijedloga plana, o kojem je provedena prethodna rasprava. Uvrštenje u ovaj Program mjera ima za cilj omogućiti daljnji postupak dovršenja i donošenja istog.

b) Izrada i donošenje novih urbanističkih planova uređenja

Novi urbanistički planovi uređenja ovim se Programom mjera određuju za građevinska područja za izdvojenu namjenu, i to: rekreaciju i proizvodnju odnosno komunalno- servisnu namjenu, čije su granice i namjena utvrđeni PPU- om odnosno GUP-om, kojim aktima su ujedno utvrđene i planske oznake, kako slijedi:

1. Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Kantrida, planske oznake U-1 i U-2,

2. Urbanistički plan uređenja rekreacijskog područja Kostabela, planske oznake U-3,

3. Urbanistički plan uređenja proizvodnog područja Mihačeva draga, planske oznake U-11,

4. Urbanistički plan uređenja proizvodnog područja Svilno, planske oznake U-19,

5. Urbanistički plan uređenja rekreacijskog područja Draga, planske oznake U-17,

6. Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Pod ohrušvom, planske oznake U-16.

Narečenim urbanističkim planovima uređenja potrebno je detaljnije utvrditi prostorne mogućnosti te način i uvjete uređenja, opremanja, gradnje i korištenja pojedinog područja, u skladu s urbanim pravilom, prostornim pokazateljima i drugim uvjetima utvrđenim GUP-om.

c) Izrada izmjena i dopuna važećih urbanističkih planova uređenja

1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pehlin (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 00, 9/01 i 31/01 - pročišćeni tekst), planske oznake U-21

Izrada izmjena i dopuna ovoga plana temeljit će se na rezultatima višegodišnje primjene ovoga plana, kojom je potrebno uskladiti prostorne mogućnosti te način i uvjete uređenja, opremanja, gradnje i korištenja pojedinih područja namjene s urbanim pravilom, prostornim pokazateljima i drugim uvjetima utvrđenim GUP-om.

2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

a) Dovršenje i donošenje započetih detaljnih planova uređenja

1. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja »Torpedo«, planske oznake D-22,

2. Detaljni plan uređenja zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica«, planske oznake D-32,

3. Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac, planske oznake D-106,

4. Izmjena Detaljnog plana uređenja »Stari grad«, planske oznake D-42,

5. Detaljni plan uređenja gradskog područja Pećine, planske oznake D-52.

Navedeni detaljni planovi, čija je izrada napredovala do različitog stupnja dovršenosti, uvršteni se u ovaj Program mjera kako bi se isti, u skladu s urbanim pravilom, prostornim pokazateljima i drugim uvjetima utvrđenim PPU-om i GUP-om dovršili i donijeli.

b) Izrada i donošenje novih detaljnih planova

Novi detaljni planovi uređenja ovim se Programom mjera određuju za cjelinu ili dio građevinskog područja naselja odnosno građevinskog područja za izdvojenu namjenu i to: turističku, trgovačku, proizvodnu i rekreacijsku namjenu, luku nautičkog turizma i drugo. Granice obuhvata i namjena utvrđeni su PPU-om odnosno GUP-om kojima su ujedno utvrđene i planske oznake istih, kako slijedi:

1. Detaljni plan uređenja turističkog područja Preluk, planske oznake D-1,

2. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac, planske oznake D-104,

3. Detaljni plan uređenja stambenog područja Rujevica, planske oznake D-90,

4. Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Minakovo, planske oznake D-92,

5. Detaljni plan uređenja stambenog područja Štranga, planske oznake D-26,

6. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Rastočine, planske oznake D-73,

7. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Osječka, planske oznake D-71,

8. Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Rastočine, planske oznake D-70,

9. Detaljni plan uređenja marine Baroš, planske oznake D-40,

10. Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta, planske oznake D-43,

11. Detaljni plan uređenja područja Južne Delte, planske oznake D-44,

12. Detaljni plan uređenja proizvodnog područja Hartera, planske oznake D-49,

13. Detaljni plan uređenja područja Vodovodne ulice, planske oznake D-46,

14. Detaljni plan uređenja područja Ružićeve ulice, planske oznake D-48,

15. Detaljni plan uređenja stambenog područja Trsat, planske oznake D-55,

16. Detaljni plan uređenja rekreacijskog područja Svilno, planske oznake D-109,

17. Detaljni plan uređenja sportskog područja Rujevica, planske oznake D-96,

18. Detaljni plan uređenja stambenog područja Pavlovac, planske oznake D-2,

19. Detaljni plan uređenja središta stambenog područja Krimeja-Vojak, planske oznake D-59,

20. Detaljni plan uređenja poslovnog područja Sušak, planske oznake D-58,

21. Detaljni plan uređenja dijela Ciottine ulice, planska oznaka D-36,

22. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Školjić, planske oznake D-47.

Navedenim detaljnim planovima uređenja potrebno je detaljnije utvrditi prostorne mogućnosti te način i uvjete uređenja, opremanja, gradnje i korištenja pojedinog područja, u skladu s urbanim pravilom, prostornim pokazateljima i drugim uvjetima utvrđenim GUP-om.

Osim navedenih detaljnih planova uređenja, moguća je izrada i drugih detaljnih planova uređenja u granicama obuhvata, s namjenom, uvjetima i prostornim pokazateljima koji će biti utvrđeni urbanističkim planovima uređenja čija izrada i donošenje je utvrđena u glavi II. točki 1a) i 1b) ovoga Programa mjera.

c) Izrada izmjena i dopuna važećih detaljnih planova uređenja

1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/04 i 2/05), planske oznake D-10.

Iskustva u realizaciji plana upućuju na potrebu revizije oblika i površine akvatorija luke nautičkog turizma Kantrida te, sukladno tome, i uvjeta gradnje i uređenja iste.

2. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 2/01), planske oznake D-104.

Iskustva u realizaciji plana upućuju na potrebu izmjene namjene više manjih površina unutar područja obuhvata te, sukladno tome, i promjenu uvjeta gradnje građevina i uređenja površina.

3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/02), planske oznake D-19.

Izmjena i dopuna ovoga plana usmjerena je na izmjenu uvjeta gradnje i uređenja višestambenih građevina unutar područja obuhvata plana, kao i reviziju uvjeta gradnje i prostornih pokazatelja građevine srednjoškolske namjene.

4. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja radna zona Bodulovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/04), planske oznake D-87.

Izmjena i dopuna ovoga plana usmjerena je na reviziju namjene dijela područja obuhvata, te sukladno tome, i veličine planiranih čestica i građevina te uvjeta gradnje i prostornih pokazatelja.

5. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 05), planske oznake D-57.

Iskustva u primjeni navedenog detaljnog plana upućuju na potrebu revizije primarnog rješenja infrastrukturnih sustava.

6. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja Drenova (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 26/02), planske oznake D-80.

Izmjena i dopuna ovoga plana usmjerena je na reviziju namjene dijela područja obuhvata te, sukladno tome, i uvjeta gradnje i prostornih pokazatelja.

7. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Gornji Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/99 i 09/01), planske oznake D-100.

Izmjena i dopuna ovoga plana usmjerena je na reviziju namjene dijela područja obuhvata uz Primorsku ulicu te sukladno tome, i uvjeta gradnje i prostornih pokazatelja.

8. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja »Brajda« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/99), planske oznake D-33.

Izmjena i dopuna ovoga plana usmjerena je primarno na izmjenu i dopunu prostornog rješenja te uvjeta gradnje i uređenja građevina i površina na području Kalafati, u svrhu poticanja provedivosti plana.

9. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zagrad« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 99, 36/06), planske oznake D-35.

10. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Potok (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 99), planske oznake D-28;

11. Izmjena i dopuna dijela Detaljnog plana uređenja dijela područja Zapadni Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02), planske oznake D-15.

Izmjena i dopuna ovih planova usmjerena je primarno na reviziju namjene unutar dijelova područja obuhvata te, sukladno tome, i uvjeta gradnje odnosno uređenja čestica.

III. STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA

Ovim se Program mjera predviđa, temeljem članka 29 a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine broj 30/ 94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), PPU-a i GUP-a, a u skladu s Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine broj 101/98), provesti postupak stavljanja izvan snage, te slijedom toga staviti izvan snage sljedeće prostorne planove:

1. Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Gornja Drenova

Donošenjem Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Gornja Drenova, prestat će važiti Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Gornja Drenova (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/86, 43/86, 19/ 93 i 10/99).

2. Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Martinkovac

3. Detaljni plan uređenja područja Pećine

Donošenjem Detaljnog plana uređenja gradskog područja Martinkovac, u granicama obuhvata plana, prestat će važiti Provedbeni urbanistički plan dijela stambenog naselja »Martinkovac« u Rijeci (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/89, 13/96, 19/93, 10/99 i 14/99), a donošenjem Detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine prestat će važiti Detaljni plan uređenja područja Pećine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 02).

4. Detaljni plan uređenja stambenog naselja Trsat

Donošenjem Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat, u granicama obuhvata plana, prestat če važiti Detaljni plan uređenja stambenog naselja Trsat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/00).

5. Detaljni plan uređenja »Preluk« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/95),

6. Provedbeni urbanistički plan dijela gradske četvrti Pehlin-Rujevica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/93, 19/93 i 10/99),

7. Provedbeni urbanistički plan Centra Grada Rijeke- osnovna koncepcija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/92, 22/92, 24/92, 3/93, 19/93, 17/95 i 10/99),

8. Detaljni plan uređenja dijela zone Školjić-Vodovodna ulica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/00),

9. Detaljni plan uređenja Ružićeve ulice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/97),

10. Detaljni plan uređenja područja Krimeja-Vojak (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/96),

11. Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Podmurvice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/89, 19/93 i 10/99),

S obzirom na to da se radi o prostornim planovima čija prostorna rješenja i prostorni pokazatelji nisu u skladu s odredbama GUP-a za iste se ovim Programom mjera predviđa stavljanje van snage te izrada novih detaljnih planova uređenja.

12. Detaljni plan uređenja centra stambenog naselja Škurinjska draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/99),

13. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Škurinjska draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/96),

14. Detaljni plan uređenja dijela područja Podmurvice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/01),

Navedeni se prostorni planovi predviđaju staviti izvan snage budući su u prostoru gotovo u cijelosti konzumirani.

15. Izmjena Provedbenog urbanističkog plana naselja Pulac-Brašćine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/94),

16. Detaljni plan uređenja radne zone Martinkovac (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/99).

S obzirom na to da je obuhvat navedenih prostornih planova predviđen obuhvatom Urbanističkog plana uređenja područja Brašćine-Lukovići-Pulac, odnosno Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, isti se predlažu staviti izvan snage.

17. Urbanistički plan uređenja područja Gornji Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 00),

18. Detaljni plan uređenja gradskog bloka Baštijanove ulice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/00),

19. Provedbeni urbanistički plan gradskog naselja Zapadni Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/91, 19/93 i 10/99),

Prostorni planovi pod točkama 17. - 19. predviđeni su za stavljanje izvan snage odredbom članka 311. stavka 1. podstavka 1., 3. i 16. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 7/07).

Za područja za koja je ovim Programom mjera predviđena izrada i donošenje novog prostornog plana te stavljanje izvan snage postojećeg prostornog plana, postupak stavljanja izvan snage postojećeg prostornog plana može se voditi istovremeno s postupkom donošenja novoga prostornog plana.

IV. STRUČNE PODLOGE

Za izradu prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera izradit će se stručne podloge, kako slijedi:

1. Topografsko-katastarski planovi (ažuriranje postojećih i izrada novih),

2. Studije utjecaja na okoliš, i to:

2.1. Studija utjecaja na okoliš autobusnog terminala Zapadna Žabica,

2.2. Studija utjecaja na okoliš obalnog pojasa Kantrida,

2.3. Studija utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma Kantrida.

2.4. Studija utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma Kantrida,

2.5. Studija utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma Brajdica.

Izrada studija utjecaja na okoliš usmjerena je na procjenu utjecaja na okoliš koje mogu proizvesti zahvati u prostoru planirani urbanističkim odnosno detaljnim planovima uređenja istoimenih područja ili građevina.

3. Urbanističko-arhitektonski natječaji, i to:

3.1. Urbanističko-arhitektonski natječaj stambenog područja Rujevica, u cilju pokretanja izrade Detaljnog plana uređenja ovog, trenutno substandardnog, a po svim osobina, visokokvalitetnog područja namijenjenog razvoju višestambene izgradnje,

3.2. Urbanističko-arhitektonski natječaj za turističko područje Preluka, u cilju pokretanja izrade Detaljnog plana uređenja te pozicioniranja investicije na tržištu,

3.3. Natječaj za idejno rješenje gradskog parka Delta,

3.4. Urbanističko-arhitektonski natječaj područja Južne Delte, u cilju pokretanja izrade Detaljnog plana uređenja i pune uključenosti javnosti u postupak planiranja,

3.5. Arhitektonski natječaj za idejno rješenje višestambenih građevina Škurinjsko plase,

3.6. Arhitektonski natječaja za idejno rješenje građevine Dječjeg vrtića Srdoči.

Osim naprijed navedenih, mogu se raspisati i provesti i drugi urbanistički i arhitektonski natječaji za koje se tijekom realizacije godišnjeg programa rada odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada Rijeke ukaže potreba i/ili konkretan investitorski interes.

Prilikom raspisivanja javnog natječaja utvrditi će se programski zadatak, opći i posebni uvjeti natječaja, kao i oblik njegove provedbe (javni i/ili pozivni, anketni i slično).

V. FINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Sredstva za izradu prostornih planova planiraju se u proračunu Grada Rijeke. Osim iz proračunskih sredstava, troškove izrade prostornih planova mogu snositi i vlasnici nekretnina unutar obuhvata prostornog plana, djelomično i/ ili u cijelosti, ukoliko izrada pojedinog prostornog plana nije svrstana među prioritetne. Ako troškove izrade prostornog plana snosi potencijalni investitor, Grad Rijeka i potencijalni investitor sklopiti će sporazum kojim će se regulirati njihovi međusobni odnosi, pri čemu Grad Rijeka koordinira izradu te vodi postupak javne rasprave i donošenja prostornog plana.

VI. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) povezuje se prostorno i urbanističko planiranje s pripremom i opremanjem građevinskog zemljišta.

Ovim se Programom mjera daje temeljni opseg pripreme i opremanja građevinskog zemljišta u razdoblju njegove primjene, tijekom koje se isti može dopunjavati i konkretizirati kroz izradu godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture moguće je utvrditi i druga područja (nova ili proširenje postojećih) za koja se odredi prioritet za uređivanje građevinskog zemljišta.

1. Uređenje građevinskog zemljišta

Pod uređenjem građevinskog zemljišta smatra se imovinsko-pravna priprema (te prelaganje postojećih instalacija gdje je isto neophodno) u cilju stvaranja preduvjeta za građenje građevina prodajom zemljišta i/ili osnivanjem prava građenja na njemu, kao i za uređenje javnih površina investitor kojih je Grad Rijeka.

Priprema zemljišta obuhvaća izradu i donošenje prostornog plana (užeg područja), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjenu i slično), ishođenje lokacijske do

zvole, izradu i provedbu geodetskog elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, kao i druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu. Priprema zemljišta financira se iz sredstava proračuna Grada Rijeke i to iz prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda ostvarenih gospodarenjem zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke.

2. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirat će se sukladno PPU-a i GUP-u, važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja kao i prostornim planovima koji će tijekom razdoblja primjene ovoga Programa mjera biti doneseni. Vrsta i opseg zahvata te vrijeme njegove realizacije utvrdit će se godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kojim je, osim onih utvrđenih ovim Programom mjera, moguće odrediti i druga prioritetna područja i zahvate pripreme i uređenja građevinskog zemljišta.

Aktivnosti pripreme obuhvaćaju građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže javnih prometnica i ostalih javnih površina s postojećom infrastrukturom, do građenja neizgrađenih građevinskih područja na kojima se planira intenzivna gradnja poslovnih, stambenih, gospodarskih i zona poboljšanja društvenog standarda.

Za svako poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja kao i za uspostavu potrebne razine opremljenosti neizgrađenog građevinskog područja odnosno neizgrađenog dijela, potrebno je provesti prethodno navedene postupke uređenja građevinskog zemljišta te, po izradi projektne dokumentacije i dobivanju građevinskih dozvola, pristupiti opremanju zemljišta gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture najmanje u opsegu koji je za pojedino građevinsko područje utvrđen prostornim planom odnosno godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se, sukladno propisima, gradnja objekata I uređaja komunalne infrastrukture s izvorima njihova financiranja, kako slijedi:

a) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja i krematoriji,

4. javna rasvjeta,

financira se iz komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom;

b) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

financira se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom;

c) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. održavanje čistoće,

2. odlaganje komunalnog otpada,

3. tržnice na malo,

financira se iz cijene komunalne usluge, proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Izgradnja prometnica od važnosti za Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku planira se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske i/ili drugih izvora.

Sukladno navedenom ovim se Programom mjera u razdoblju njegova važenja planira izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema programima i aktivnostima građenja, kako slijedi:

2.1. Građenje javnih površina, i to:

2.1.1. Javne površine unutar područja ex. Adriamont u Škurinjskoj dragi,

2.1.2. Trg Sv. Barbare 2. faza,

2.1.3. Trg M. Vlačića Ilirika, dovršenje uređenja,

2.1.4. Javne površine u Starom gradu: Medulićeva ulica, Pavlinski trg, Vitezovićeva i Užarska ulica, trg Grivica i Koblerov trg,

2.1.5. Uređenje i pojačano održavanje ostalih trgova, ulica i javnih površina prema zahtjevima mjesnih odbora,

2.1.6. Javne površine u sklopu komunalnog opremanja zemljišta za izgradnju stambenog bloka Rujevica 1. i 2. faza,

2.1.7. Klobučarićev trg s pripadajućom infrastrukturom, sukladno dinamici izgradnje zgrade Gradske knjižnice,

2.1.8. Uređenje plažnog pojasa unutar sportskog područja-bazenskog kompleksa Kantrida I. i II. faza.

2.2. Građenje nerazvrstanih cesta, i to:

2.2.1. Dionica II. ceste oznake 233 u Srdočima, s imovinsko-pravnom pripremom gradnje III. dionice i priključnih cesta,

2.2.2. Ulica Ivana Pavla II. - II. faza, dionica do raskrižja s Barčićevom i Dežmanovom ulicom, dužine 85 m,

2.2.3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 280 m s raskrižjem i pristupom na ulicu Ivana Čikovića Belog,

2.2.4. Pristupna cesta oznake 102 na Gornjem Zametu, dužine 180 m,

2.2.5. Pristupne ceste oznake 105 i 106 na Gornjem Zametu, dužine 250 m,

2.2.6. Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje dužine 180 m,

2.2.7. Tunelski priključci na cestu D-404 dužine 250 m,

2.2.8. Pristupna cesta Pastoralnom centru na Škurinjama,

2.2.9. Kružno raskrižje - rotor na Osječkoj ulici (Škurinje),

2.2.10. Rekonstrukcija raskrižja Škurinjska cesta-Škurinjsko plase,

2.2.11. Rekonstrukcija raskrižja Osječka ulica -Škurinjska cesta-Ulica I. L. Ribara na Škurinju,

2.2.12. Dogradnja treće trake Osječke ulice od planiranog rotora do raskrižja s Ulicom I. L. Ribara,

2.2.13. Pristupna cesta na Srdočima oznake GP2c - I. i II. faza,

2.2.14. Pristupna cesta oznake 25 u funkciji novih stambenih građevina u sklopu centra Krnjevo, dužine 150 m,

2.2.15. Ceste Sveučilišnog kampusa na Trsatu Sveučilišna aleja, I. faza dužine 800 m te nastavka Dukićeve ulice s raskrižjem sa Sveučilišnom alejom,

2.2.16. Pristupna cesta stambenog bloka Rujevica 1. faza

2.2.17. Izgradnja pristupne ceste s javnim površinama građevinama sportskog i društveno-komercijalnog centra Zameta,

2.2.18. Ceste u zahvatu Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijskog područja Kantrida,

2.2.19. Izgradnja ceste Rujevica-Marinići, oznake Ž-5025,

2.2.20. I. faza rekonstrukcije nadvožnjaka »RIO« i Labinske ulice - sukladno dovršetku imovinsko pravne i projektne pripreme,

2.2.21. Početak aktivnosti na realizaciji I faze produžetka ulice Riva, a funkciji pristupa autobusnom terminalu,

2.2.22. Izgradnja trase ceste oznake SU-12 na Rujevici- Zametu u fazama,

2.2.23. Priključenje ceste D-404 na gradsku mrežu prometnica - rekonstrukcije i regulacije vođenja prometa dijela ulica u centru grada (Jelačićev trg, Scarpina, Cindrićeva, Šetalište A.K. Miošića, Ribarska, Veslarska, Brajdica),

2.2.24. Rekonstrukcija pristupa podzemnoj garaži »Gomila« u Starom gradu,

2.2.25. Uređenje dijela Zvonimirove ulice u funkciji planiranog poslovnog bloka, sukladno preuzetim obvezama Grada Rijeke,

2.2.26. Imovinsko-pravna priprema i izrada projektne dokumentacije prometnica predviđenih važećim i novim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja (npr. Urbanistički plan uređenja Brašćine-Lukovići-Pulac, Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase, radne zone i drugo),

2.2.27. Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa sukladno preuzetim obvezama Grada

2.2.28. Pristupna cesta Servisnoj zoni Rujevica dužine 220 m,

2.2.29. Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora - studije izvodljivosti.

2.3. Građenje ostalih cesta financiranih od strane drugih subjekata, i to:

2.3.1. Izgradnja južnog traka Riječke zaobilaznice s pripadnim čvorištima, tunelima i građevinama;

2.3.2. Dovršetak izgradnje državne ceste D-404 do spoja s Ulicom Ivana Zajca,

2.3.3. Gradnja državne ceste D-403 - čvor Škurinje-Ulica Milutina Barača-Zagrebačko pristanište,

2.3.4. Dogradnja čvora Orehovica sukladno utvrđenim prioritetima Hrvatskih cesta d.d. i Grada Rijeke.

2.4. Građenje javne rasvjete, i to:

2.4.1. Javna rasvjeta na svi planiranim javnim površina iz točke 2.1.;

2.4.2. Javna rasvjeta na svim planiranim nerazvrstanim i ostalim cesta iz točke 2.2. i 2.3.,

2.4.3. Poboljšanje i unaprjeđenje javne rasvjete sukladno tehničkim mogućnostima i zahtjevima prioriteta mjesnih odbora.

2.5. Građenje groblja, i to:

2.5.1. Građenje do 400 ukopnih mjesta svake godine na općim poljima centralnog gradskog groblja Drenova,

2.5.2. Uređenje ulaza u groblje Kozala,

2.5.3. Dovršetak gradnje centralnog objekta gradskog groblja Drenova;,

2.5.4. Dovršetak otkupa zemljišta na svim gradskim grobljima i investicijsko održavanje ostalih groblja,

2.5.5. Proširenje groblja Zamet.

2.6. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i to:

2.6.1. Izgradnja tlačnog cjevovoda Crpna stanica Kozala Vodosprema Streljana,

2.6.2. Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3, dužine do 3.000 m svake godine, a prema programu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.,

2.6.3. Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida,

2.6.4. Izgradnja vodovoda i objekata Gornji Pulac,

2.6.5. Izgradnja vodovoda za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu,

2.6.6. Izgradnja vodovoda za potrebe vodoopskrbe stanova iz Programa POS-a na Rujevici,

2.6.7. Izgradnja vodovoda za objekte Sveučilišta Drenova,

2.6.8. Vodoopskrba kompleksa zgrada u ulici T. Ujevića,

2.6.9. Izgradnja vodovoda u zahvatu Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijskog područja Kantrida,

2.6.10. Rekonstrukcije i zamjene postojeće vodovodne mreže radi poboljšanja sustava na raznim područjima grada sukladno prioritetima KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

2.7. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, i to:

2.7.1. Kanalizacijski sustav Grobnik - Projekt Jadran, Kolektor Ulice Račkoga;

2.7.2. Kanalizacijski sustav Grobnik - Projekt Jadran, kolektori područja Pašac-Orehovica-Soboli;

2.7.3. Kolektor Drnjevići - Ul. Zametskog korena, dužine 500 m;

2.7.4. Kolektor u Ul. M. Barača - Torpedo, dužine 300 m;

2.7.5. Kolektor u Ul. J. Mohorića, dužine 650 m, dio;

2.7.6. Kolektor u Ul. B. Jurića, dužine 250 m;

2.7.7. Kolektor u Ul. A. Peruča, dužine 200 m;

2.7.8. Kanalizacija u Ul. Farkaševo na Drenovi, dužine 150 m;

2.7.9. Odvodnja otpadnih voda područja G. Zamet, Pehlin - Marinići i Srdoči - izgradnja po fazama;

2.7.10. Odvodnja otpadnih voda područja Pulac - Brašćine;

2.7.11. Odvodnja za stanove POS Rujevica;

2.7.12. Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija u Ul. M. Grbac;

2.7.13. Odvodnja kompleksa zgrada Ulici T. Ujevića;

2.7.14. Odvodnja i kanalizacija u zahvatu DPU športsko- rekreacijskog područja Kantrida, dio;

2.7.15. Obveze po vodopravnim dozvolama i dozvolnim nalozima (Hlibac/Brajdica);

2.7.16. Rekonstrukcija kanalizacije u Sušačkoj Dragi;

2.7.17. Rekonstrukcija ispusta u Mrtvi kanal;

2.7.18. Rekonstrukcije i zamjene postojeće mreže odvodnje i centralnog uređaja za pročišćavanje radi poboljšanja postojećeg sustava na raznim područjima grada sukladno prioritetima KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

2.8. Građenje objekata i uređaja za održavanje čistoće i odlaganja komunalnog otpada, i to:

2.8.1. Unapređenje postojećih eko-otoka, nalaženje lokacija i provedba imovinsko-pravne pripreme radi izgradnje reciklažnih dvorišta,

2.8.2. Suradnja s Primorsko-goranskom županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave na realizaciji izgradnje Centralne zone za gospodarenje komunalnim otpadom Marišćina te sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac.

VII. DRUGE MJERE ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

Osim mjera navedenih u glavama II.-VI. ovoga Programa mjera, u razdoblju njegove primjene, Grad Rijeka će provoditi i druge oblike djelovanja usmjerene na unaprjeđenje stanja u prostoru.

Radom Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada, usmjeravat će se i poticati kvaliteta arhitektonskih rješenja građevina, prostora i drugih zahvata rekonstrukcije područja Stari grad.

Rad Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke, imenovane temeljem Pravilnika o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/07) bit će usmjeren na podizanje kvalitete privremenih objekata i predmeta te ambijentalne vrijednosti i racionalnog korištenja javnih i drugih gradskih površina na kojima se postava provodi. Također, unaprjeđenje stanja u prostoru provodit će se kroz izradu Planova lokacija za pojedine vrste urbane opreme (kiosci, montažne građevine), oblike korištenja javnih površina (terase, čekaonice javnog prijevoza), projekata uređenja (dječja igrališta, postava spomen obilježja) te provedbom programa rada i aktivnosti koji su u djelokrugu rada komunalnog redarstva.

Raspodjelom sredstava spomeničke rente, odnosno ulaganjem tih sredstava u obnovu građevina koje pojedinačno ili kao dio zaštićene urbanističke cjeline imaju status kulturnog dobra, doprinijet će se podizanju kvalitete svake pojedine građevine, a time i cjelovitosti ambijentalne vrijednosti grada.

U razdoblju primjene ovoga Programa mjera nastavit će se s pomaganjem i poticanjem programa civilnog društva putem raspisivanja godišnjeg javnog natječaja za dodjelu sredstava programima udruga koje se bave zaštitom okoliša, promicanjem ekološke svijesti i edukacijom.

Grad Rijeka će i u razdoblju važenja ovoga Programa mjera nastaviti s provođenjem aktivnosti i obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim i domaćim udrugama kao što su: Europska mreža zdravih gradova, Udruga održivog razvitka grada, Udruga jadransko-jonskih gradova, Telecities network-urbanistički razvoj primjenom informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, Udruga hrvatskih gradova i druge. U tom smislu, dio preuzetih obveza realizirat će se putem programa rada odjela gradske uprave i drugih subjekata.

VIII. IZGRADNJA SPORTSKIH, ODGOJNIH, OBRAZOVNIH, KULTURNIH I DRUGIH JAVNIH GRAĐEVINA

U razdoblju primjene ovoga Programa mjera nastavit će se s pripremom odnosno izgradnjom sljedećih kapitalnih gradskih građevina javne i društvene namjene i to:

1. Bazenski sklop Kantrida unutar Športsko-rekreacijskog područja Kantrida,

Gradnja u tijeku s rokom dovršetka 2008. godine;

2. Sportska dvorana Zamet u sklopu centralnih sadržaja Zapadnog Zameta,

Dovršena imovinsko-pravna priprema lokacije, dovršetak projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole polovicom 2007. godine, očekivani dovršetak izgradnje do 2009. godine;

3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti s garažom i trgom,

Dovršena imovinsko-pravna priprema lokacije, projektna dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole pred dovršetkom, očekivani dovršetak izgradnje 2009. godine;

4. Gradska knjižnica Rijeka,

Dovršena imovinsko-pravna priprema lokacije, dovršetak projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole krajem 2007/početak 2008., očekivani dovršetak izgradnje 2009. godine;

5. Sportsko-rekreacijsko-rehabilitacijski bazen Školjić,

Izrada idejnog rješenja u cilju provjere prostorno-programskih mogućnosti rekonstrukcije građevine bazena, rezultati kojeg će odrediti daljnju dinamiku aktivnosti.

6. Dječji vrtić Srdoči,

Izrada Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja, kojom će se obraditi potrebna lokacija, provest će se do trećeg tromjesečja 2007., nakon čega će biti raspisan natječaj za arhitektonsko rješenje. Izrada projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole tijekom 2008. godine, početak gradnje krajem 2008.

7. Sveučilišni kampus na Trsatu - nastavak radova

Temeljem donesenog Detaljnog plana nastavit će se s postupkom imovinsko-pravne pripreme i izradom glavnih projekata za gradnju i uređenje Sveučilišne avenije i nastavka Dukićeve ulice s cjelokupnom infrastrukturom. Svi radovi se u cijelosti financiraju iz gradskog proračuna, a rok dovršenja je 2009. godina.

Za navedene građevine utvrđeni su ili je u tijeku utvrđivanje različitih oblika financiranja kao što su municipalne obveznice (1), sporazum o sufinanciranju s Ministarstvom kulture (3), javno-privatno partnerstvo, leasing i sl. (2,4,6), proračunska sredstva (5,7).

Osim navedenih građevina, godišnjim programom rada odjela gradske uprave utvrdit će se potreba za izgradnjom i rekonstrukcijom i drugih odgojnih, školskih, sportskih, socijalnih i kulturnih građevina od značaja za grad, dinamika i nositelje potrebnih aktivnosti, te izvore financiranja istih. Izgradnju i rekonstrukciju javnih građevina od interesa za županiju i državu utvrdit će nadležna tijela područne odnosno državne uprave, te se stoga iste ne mogu prejudicirati ovim Programom mjera.

IX. OBJAVA

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/81

Ur. broj: 2170-01-08-07-3

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr