SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Opatije, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog poglavarstva Grada Opatije te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti, utemeljena na propisima i široko prihvaćenim dobrim običajima.

Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se ovoga Etičkog kodeksa. Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Ovim Etičkim kodeksom građane Grada Opatije i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.

Članak 2.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Opatije;

- građani su građani Grada Opatije;

- Kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji;

- povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupnja te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti;

- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

- uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Članak 3.

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 4.

Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

- zakonitosti i zaštite javnog interesa;

- odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;

- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;

- čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;

- konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;

- javnosti rada i dostupnosti građanima;

- poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti;

- zabrane svjesnog iznošenja neistina;

- iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;

- pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

- razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;

- prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

- isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u gradskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;

- odnosa prema službenicima i namještenicima gradskih upravnih tijela koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti službenika i namještenika utvrđena Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Opatije, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);

- redovitog puta komuniciranja s gradskim službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;

- osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 6.

Poštovanje Kodeksa nadzire Etički odbor.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, po jedan član iz vlasti i oporbe.

Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža upravno tijelo Gradske uprave nadležno za stručnu pomoć radu Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.

Članak 7.

Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev građana, nositelja političkih dužnosti, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva ili njihova radnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etički odbor obavješćuje nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana od dostave pritužbe.

Tijela gradske vlasti te gradska upravna tijela dužni su surađivati s Etičkim odborom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etički odbor odlučuje većinom glasova, u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Opatije.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 8.

Etički odbor podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na web stranici Grada te listu »Opatija«.

Članak 9.

Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tijela i osoba u vezi s odgovornošću nositelja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Kodeks se objavljuje i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 004-0/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 24. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr