SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD ČABAR
30

7.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 6/02), članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2006. godine donosi

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
na području Grada Čabra

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 19/04), u daljnjem tekstu Program.

Članak 2.

Program je izrađen u skladu sa Zakonom i Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države.

Članak 3.

U Programu se mijenja način raspolaganja na k.č. br. 2440/34 i k.č. br. 2440/35 K.O. PREZID, katastarska kultura pašnjak, upisanih u posjedovni list br. 1010.

Umjesto za zakup, katastarske čestice iz stavka 1. ovog članka određuju se za prodaju.

U grafičkom dijelu Programa briše se oznaka narančastom bojom sa katastarskih čestica iz stavka 1. ovog članka i one se označavaju ružičastom bojom.

U tablici 1. Programa površina pašnjaka određenih za zakup od »30,1« ha briše se i upisuje se površina od »29,8« ha. Površina pašnjaka određenih za prodaju od »3,4« ha briše se i upisuje »3,7« ha.

Članak 4.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-02/03-01/44

Ur. broj: 2108-02-06-02

Čabar, 25. kolovoza 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr