SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD ČABAR
30

6.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), članka 18. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) te članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće

Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
u Gradskom vijeću Grada Čabra

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću grada Čabra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 2.

Političkim strankama smatraju se pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom.

Nezavisne liste osnovane u skladu sa Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave imaju ista prava i obveze temeljem ove Odluke kao i političke stranke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a pravo na učešće u njihovoj raspodjeli ima svaka politička stranka i svaka nezavisna lista koja u Gradskom vijeću ima najmanje jednog vijećnika.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra u iznosu od 0,60% sredstava tekućih izdataka Proračuna iz prethodne godine.

Članak 5.

Financijska sredstva iz prethodnog članka ove Odluke politička stranka ili nezavisna lista može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom nezavisne liste.

Članak 6.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Gradskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci i pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih predstavnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon konstituiranja Gradskog vijeća napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci ili nezavisni vijećnici pristupe kojoj političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci ili nezavisnoj listi kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 7.

Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim listama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog temeljem članka 6. stavka 1. ove Odluke.

Članak 8.

Odluku o raspoređivanju sredstava prema članku 6. stavku 1. ove Odluke donosi Poglavarstvo grada Čabra.

Sredstva koja se osiguravaju za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiroračun ogranka političkih stranaka na razini grada Čabra, a za nezavisne liste na njihov poseban račun kojeg su dužne otvoriti za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Sredstva se doznačuju tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/98).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/07-01/13

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 9. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr