SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

9.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata te prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled na području Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina).

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice te sajmova, na zahtjev organizatora utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu poslovati u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 2. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Općinsko poglavarstvo na temelju saznanja o postojanju jednog od navedenih uvjeta.

Članak 5.

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice, organizacije svadbi i maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 4. stavka 1. ove Odluke odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 15 dana prije održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Općinsko poglavarstvo.

U tijeku postupka Općinsko poglavarstvo može pribaviti mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj posluje.

III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/96 i 22/03).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-02/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-4

Ravna Gora, 20. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr