SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

7.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu sadrži:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 5.238.825,90 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 5.153.653,56 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 65.021,47 kn.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, te tako utvrđeni višak prihoda poslovanja iznosi 20.150,87 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu u iznosu od 20.150,87 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu na kapitalni projekt: »Poslovna zgrada«.

Članak 4.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-5

Ravna Gora, 20. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2006. GODINU
za razdoblje: 1. 1. 2006. - 31. 12. 2006.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr