SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

6.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2007. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Novi Vinodolski
za razdoblje od 2004. do 2006. godine

I. UVOD

Zakon o prostornom uređenju utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru koji se izrađuju u obliku četverogodišnjih Izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera), odnosno do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/ 04) dvogodišnjeg Izvješća i Programa mjera.

Sustav prostornog uređenja djeluje na temelju izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i praćenja bitnih procesa i pojava u prostoru koje se međusobno odvajaju.

Obveza Grada Novi Vinodolski je da na temelju Izvješća donosi četverogodišnji Program mjera i na taj način osigura osnovni preduvjet za kontinuirano oblikovanje dokumentacijske osnove o prostoru na svom području.

Ovo Izvješće o stanju u prostoru odnosi se za dvogodišnje razdoblje, odnosno za razdoblje od 2004. godine 2006. godine i sadrži analizu, ocjenu stanja i realizaciju prethodnog Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru koji se je odnosio na dvogodišnje razdoblje.

II. CILJ IZRADE IZVJEŠĆA

Analizom važećih dokumenata prostornog uređenja i svih drugih dokumenata vezanih za uređivanje prostora daje se pregled donijetih dokumenata prostornog uređenja u prethodnom dvogodišnjem razdoblju određenom dvogodišnjim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/04) kao i drugih dokumenata vezanih za uređivanje prostora.

III. PREGLED I ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA

3.1. PROSTORNI PLANOVI

3.1.1. Prostorni plan uređenja GRADA NOVI VINODOLSKI

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza donošenja prostornih planova uređenja gradova i općina.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski temeljni je i obvezatan dokument koji određuje i usmjerava zahvate u prostoru. Po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica o usklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Klasa: 350-05/06-01/00153, ur. broj: 2170-80-01-06-03 /BM/) od 29. svibnja 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja (Klasa: 350-02/06-04/96, Ur. broj: 531-06-06-6) od 18. prosinca 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 55/06 dana 28. prosinca 2006. godine i stupila je na snagu idućeg dana od dana objavljivanja odnosno dana 29. prosinca 2006. godine.

3.1.2. Urbanistički plan uređenja naselja NOVI VINODOLSKI

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Plan) je dokument kojega je Grad Novi Vinodolski u obvezi donijeti temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Iz razloga što se obuhvat ovog Plana nalazi u zaštićenom obalnom području za izradu ovog Plana je u proteklom razdoblju izrađena topografska podloga u mjerilu 1:1000 za neizgrađena građevinska područja, a što je kao obveza propisano člankom 9. stavak 4. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/ 04). Sa Urbanističkim institutom Hrvatske d.d. ugovorena je izrada ovog Plana, te će se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju donijeti ovaj Plan sa obvezom ishođenja potrebitih suglasnosti propisanih člankom 24. i člankom 45.a stavak 4. Zakona o prostornom uređenju.

3.1.3. Urbanistički plan uređenja Poslovne zone ZAPAD

Donošenje Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (u daljnjem tekstu: Plan) neophodno je zbog razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski. Iz navedenog razloga je Grad paralelno sa postupkom izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski krenuo u izradu ovog Plana. Budući se dio obuhvata ovog Plana nalazi također u zaštićenom obalnom području izrađena je topografska podloga u mjerilu 1:1000 i provedena je javna rasprava o prijedlogu ovog Plana. Temeljem odredbi članka 24. Zakona o prostornom uređenju izdana je suglasnost nadležnog tijela državne uprave i po dobivanju suglasnosti je temeljem odredbi članka 45.a stavak 4. Zakona dobivena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz razloga što se manji dio obuhvata ovog Plana nalazi u zaštićenom obalnom području.

3.1.4. Urbanistički plan uređenja Poslovne zone KARGAČ

Za Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Kargač provedene su radnje kao i za Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Zapad. Za ovaj Plan nije bilo potrebno ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz razloga što se obuhvat ovog Plana ne nalazi u zaštićenom obalnom području.

3.1.5. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističkog područja PANOS

Za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističkog područja Panos (u daljnjem tekstu Plan) ugovorena je izrada sa tvrtkom GEOPROJEKT d.d. Buzet. Budući se obuhvat ovog Plana nalazi u zaštićenom obalnom području za isti je izrađena topografska podloga u mjerilu 1:1000. Pripremljen je nacrt Plana za prethodnu raspravu. Nakon provođenja javne rasprave za ovaj Plan biti će potrebno ishoditi propisane suglasnosti iz članka 24. i članka 45.a stavak 4. Zakona o prostornom uređenju.

3.1.6. Urbanistički plan uređenja kampa KOZICA

Za Urbanistički plan uređenja kampa Kozica (u daljnjem tekstu: Plan) izrađena je podloga u mjerilu 1:1000 iz razloga što se područje obuhvata ovog Plana nalazi u zaštićenom obalnom području. Za ovaj Plan provedena je javna rasprava i isti će se prije njegova usvajanja na Gradskom vijeću dostaviti na suglasnost sukladno odredbama članka 24. i članka 45.a stavak 4. Zakona o prostornom uređenju. Izradu ovog Plana kao i topografskih podloga financira vlasnik kampa.

3.1.7. Detaljni plan uređenja Turističkog naselja ZAGORI

Detaljnim planom uređenja Turističkog naselja ZAGORI (u daljnjem tekstu: Plan) određena je rekonstrukcija izgrađenih građevina unutar obuhvata Plana sa podizanjem razine postojećih turističkih kapaciteta na četiri ili pet zvjezdica, te uvjeti uređenja cjelokupnog prostora na način da je uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta skupine hotela-vrsta hotel, zone vila, planirana izgradnja novih sadržaja sa restoranima, welnes centrom, dječjim gradom, zonom sporta i rekreacije sa proširenjem i uređenjem plaže unutar ovog kompleksa što sve pridonosi obogaćivanju turističke ponude na području Grada. Ukupna površina obuhvata ovog Plana je 49,39 ha od čega je kopneni dio 32,65 ha i oko 16,74 ha obuhvata u moru.

Detaljni plan uređenja Turističkog naselja ZAGORI usvojen je od strane Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i Odluka o donošenju objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 31/06 uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/37, Ur. broj: 531- 06-06-2) od 13. travnja 2006. godine iz razloga što se obuhvat ovog Plana nalazi u cijelosti u zaštićenom obalnom području. Izradu ovog Plana financirao je vlasnik turističkog naselja.

3.1.8. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA

Izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« planirana je izgradnja stambene i višestambene građevine, te na planiranim višestambenim građevinama umjesto ateljea planirana je izgradnja stanova. Granicu obuhvata čine k.č.br. 3894/285, 3894/419, 2894/420, 3894/ 421, 3894/425, 3894/422, 3182/8, 3181/1, 3183/1 i 3182/19, te parcele koje se nalaze u obuhvatu kolektivnih stambenih objekata 5 i 6.

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA usvojene su na Gradskom vijeću i Odluka o donošenju objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br.32/06 uz prethodno izdano pozitivno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-01/05-01/22, ur. broj: 2170/1-10-01/4-06-06) od 14. veljače 2006. godine i dobivenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/45, ur. broj: 531-06-06-2) od 12. svibnja 2006. godine iz razloga što se obuhvat ovog Plana nalazi u zaštićenom obalnom području.

3.1.9. Usklađivanje dokumenata prostornog uređenja sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i to člankom 39. Zakona propisana je obveza općina, gradova i županije da dokumente donijete do stupanja na snagu ovog Zakona, a čiji obuhvat se nalazi u zaštićenom obalnom području, dostave na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Postupajući po navedenoj odredbi Zakona Grad Novi Vinodolski pokrenuo je postupak usklađivanja i ishođenja suglasnosti, te su, uz prethodnu dostavu mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje o njihovoj usklađenosti sa Uredbom, od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dobivene suglasnosti na sljedeće dokumente prostornog uređenja:

3.1.9.1. Detaljni plan uređenja MARINA u Novom Vinodolskom sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-01/06-01/2, Ur. broj: 2170/ 1-10-01/4-06-02) od 09. veljače 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/37, Ur. broj: 531-06-06-2) od 13. travnja 2006. godine.

3.1.9.2. Detaljni plan uređenja TURIST-LOPAR-CRVENI KRIŽ sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-03/21, Ur. broj: 2170/1-06-02/3-06-03) od 27. studenoga 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/5, Ur. broj: 531-06- 07-2) od 15. siječnja 2007. godine,

3.1.9.3. Detaljni plan uređenja IGRALIŠTA MALIH ŠPORTOVA sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-03/6, Ur. broj: 2170/1-10-01/4-06-02) od 28. veljače 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/060, Ur. broj: 531-06-06-4 AMT) od 31. svibnja 2006. godine,

3.1.9.4. Provedbeni urbanistički plan STARI GRAD- Novi Vinodolski sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-03/7, Ur. broj: 2170/1-10-01/4-06-02) od 28. veljače 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/058, Ur. broj: 531- 06-06-4 AMT) od 9. svibnja 2006. godine.

3.1.9.5. Detaljni plan uređenja ŠETALIŠTE ZAGORI RIČINA sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-03/21, ur. broj: 217071-06-02/3-06-02) od 27. studenoga 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/7, Ur. broj: 531-06-07-2) od 18. siječnja 2007. godine,

3.1.9.6. Detaljni plan uređenja SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR BAHALIN sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-01/24, Ur. broj: 2170/1-06-02/3-06-02) od 28. prosinca 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/13, ur. broj: 531-06-07-2) od 29. siječnja 2007. godine,

3.1.9.7. Detaljni plan uređenja DIJELA OBALA PETRA KREŠIMIRA IV sa izmjenama i dopunama sa mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje (Klasa: 350-02/06-01/22 i Klasa: 350-02/06-01/23, Ur.

broj: 2170/1-06-02/3-06-29 od 28. prosinca 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/11, Ur. broj: 531-06-07-2) od 29. siječnja 2007. godine.

Dokumenti prostornog uređenja za koje je izdano negativno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje ili odbijeno izdavanje suglasnosti od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:

3.1.9.8. Detaljni plan uređenja ULAZ U MARINU sa izmjenama i dopunama sa negativnim mišljenjem (Klasa: 350- 02/06-03/8, Ur. broj: 2170/1-10-01/4-06-02 i Ur. broj: 2170/1- 10-01/4-06-03) od 28. veljače 2006. godine iz razloga što je za isti potrebno provesti dodatno usklađenje sa Uredbom. Budući je obuhvat ovog Plana koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu moguće riješiti sa Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirat će se njegovo stavljanje izvan snage.

3.1.9.9. Detaljni plan uređenja SMOKVICA KRMPOTSKA sa izmjenama i dopunama sa negativnim mišljenjem (Klasa: 350-02/06-03/20, Ur. broj: 2170/1-06-02/3-06-03) od 7. rujna 2006. godine iz razloga što predmetni Plan nije u skladu sa Uredbom, a ujedno njegovo usklađenje sa Uredbom uopće nije moguće iz razloga što se planiraju sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene koje uopće nisu planirani Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao i sadržaji koji se prema odredbe Uredbe uopće ne mogu planirati. Iz navedenog razloga biti će potrebno Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirati njegovo stavljanje izvan snage.

3.1.9.10. Detaljni plan uređenja STAMBENI OBJEKT NA KORZU VINODOLSKOG ZAKONA sa odbijanjem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/15, Ur. broj: 531-06-07-2) od 01. veljače 2007. godine iz razloga što obuhvat ovog Detaljnog plana obuhvaća samo jednu parcelu te je protivan odredbi članka 15.a Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova (N.N. RH 106/98, 39/ 04, 45/04 i 163/04),

3.1.9.11. Detaljni plan uređenja POSLOVNI OBJEKT U MIKULJI sa odbijanjem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/ 07-04/14, Ur. broj: 531-06-07-2) od 01. veljače 2007. godine iz istih razloga kao i za Detaljni plan uređenja iz podtočke 3.1.9.10.

Osim gore navedenih dokumenata prostornog uređenja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva sa prethodnim mišljenjem Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje dostavit će se i drugi dokumenti prostornog uređenja koji se nalaze u zaštićenom obalno području s time da će za pojedine dokumente prostornog uređenja biti potrebno provesti usklađenje i isto ugovoriti sa pravnim osobama koje su bile nositelji izrade ovih dokumenata prostornog uređenja.

3.2. DRUGI DOKUMENTI

3.2.1. Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije

Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije je dokument koji je usvojen od strane Skupštine Primorsko- goranske županije na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2006. godine. Ovo je dokumenta koji je donijet od strane Skupštine Primorsko-goranske županije, te će svakako biti vezan uz Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije.

U ovom Izvješću je svakako potrebno istaknuti ovaj dokument iz razloga što su u istome dane smjernice koje se odnose na razvoj turizma na području Grada. Iz navedenog razloga je i u odredbi članka 193. stavak 4. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine br. 55/06) propisano da će se kod izrade dokumenata prostornog uređenja, čija obveza izrade je utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski i biti će određena Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za slijedeće četverogodišnje razdoblje, kod određivanja smjernica izgradnje objekata ugostiteljsko-turističke namjene obavezno koristiti odredbe Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije.

3.2.2. Studija utjecaja na okoliš za izgradnju luke posebne namjene - marine u Novom Vinodolskom

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš izrađena je Studija utjecaja na okoliš za izgradnju luke posebne namjene-marine u Novom Vinodolskom.

Po predmetnoj Studiji namjeravani zahvat rekonstrukcije luke u Novom Vinodolskom i izgradnje marine ocijenjen je prihvatljivim za okoliš po rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: Up/I 351-03/ 04-02/0094, Ur. broj: 531-08-3-1-VM-05-9 od 28. studenoga 2005. godine. Donošenjem ove Studije odnosno izdavanjem rješenja Ministarstva o prihvatljivosti ovog zahvata za okoliš ispunjeni su uvjeti za konačno davanje inicijative za raspisivanje natječaja za koncesiju. Vezano za postupak raspisivanja natječaja izrađeni su gotovo svi potrebiti dokumenti koje će biti potrebno priložiti po raspisanom natječaju, a također je u pripremi i izrada sve potrebne dokumentacije za raspisivanje natječaja za prodaju udjela Grada Novi Vinodolski u tvrtki MARINA NOVI d.o.o. Novi Vinodolski. Natječaj za prodaju udjela raspisao bi se paralelno sa inicijativom podnijetom od strane MARINA NOVI d.o.o. Novi Vinodolski za raspisivanje natječaja za koncesiju iz razloga da bi se sa investitorom prije dobivanja koncesije zaključio predugovor za prodaju udjela Grada i najkasnije u roku 30 dana od dana dobivanja koncesije zaključio ugovor o prodaji udjela iz razloga što će i sam rok izgradnje luke posebne namjene-marine biti vezan sa donošenjem odluke o dodjeli koncesije odnosno zaključivanju ugovora o koncesiji, te je svakako potrebno prije donošenja ove odluke odabrati najpovoljnijeg ponuditelja odnosno investitora izgradnje marine kojem bi se prodao udio Grada u tvrtki MARINA NOVI d.o.o.

IV. OCJENA STANJA U PROSTORU

U proteklom razdoblju Grad Novi Vinodolski je najvećim dijelom,zajednički sa nositeljem izrade, posvetio pažnju u razradi prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, a naročito vezano za koridor auto ceste i željezničke pruge, te za usklađenje Plana sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, a koji u velikoj mjeri utječu na prostorno planiranje na području Grada Novi Vinodolski. Također se je zbog važnosti razvoja poduzetništva paralelno sa donošenjem Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski pristupilo izradama Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD i Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač. U narednom razdoblju potrebno je hitno donijeti Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski, Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Zapad i Poslovne zone Kargač, te urbanističke planove uređenja koji se odnose na područja ugostiteljsko-turističke namjene i golf igrališta sa obaveznom izradom odgovarajućih podloga i studija utjecaja na okoliš za područja za koja je isto propisano važećim propisima. Donošenje Urbanistič

kog plana uređenja naselja Novi Vinodolski je bitno iz razloga što zainteresirani investitori neće moći pristupiti izgradnji na području naselja Novi Vinodolski bez donošenja ovog Plana, budući je Novi Vinodolski sjedište jedinice lokalne samouprave i zadanim odrednicama Prostornog plana Primorsko-goranske županije za izgradnju na ovom području potrebno je prethodno donijeti ovaj Plan, a također i odredbama Zakona o prostornom uređenju, a iz razloga što se obuhvat Plana nalazi u zaštićenom obalnom području, potrebno je za neizgrađena građevna područja obavezno donošenje ovog Plana. Donošenje Urbanističkih planova uređenja poslovnih zona Zapad i Kargač je također hitno iz razloga osmišljavanja poslovnih zona i smještaja poslovnih kapaciteta na određenim za to namijenjenim područjima Grada, te je potrebno potaknuti aktiviranje korištenja ovih prostora i koristiti kreditna sredstva namijenjena za poslovne zone. Naročitu pažnju je potrebno posvetiti prostorima smještenim uz more i na ovim područjima planirati isključivo ugostiteljsko-turističku ponudu i u tom dijelu naročito pristupiti izradi urbanističkih planova uređenja i potrebitih studija utjecaja na okoliš za komplekse koji iznose 5 ha i više od 5 ha sa naročitom pažnjom vezanom za uređenje plaža na ovim područjima. Također je potrebno pristupiti osmišljavanju plažnih prostora izvan ugostiteljsko turističkih cjelina, jer postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe koje se javljaju tijekom sezone i u tom dijelu pristupiti izradama studija o utjecaju na okoliš za eventualna potrebna nasipavanja koja bi se trebala izvršiti na pomorskom dobru koje je pod posebnim režimom zaštite.

Što se tiče izgradnje objekata komunalne infrastrukture isto je detaljno razrađeno u dokumentima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu sa godišnjim programima izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Novi Vinodolski koji se donose svake godine uz usvajanje proračuna Grada, ali je svakako potrebno spomenuti velika ulaganja u ove objekte i to naročito tijekom 2005. i 2006. godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvješće o stanju u prostoru objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-07-4

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr