SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

34.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 22. ožujka 2007. godine, donijela je

IZMJENE
Financijskog plana Fonda za lovozakupnine
za 2007. godinu

Članak 1.

U članku 2. Financijskog plana Fonda za lovozakupnine za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50a/06), mijenja se dio Financijskog plana koji se odnosi na rashode tako da glasi:

»UKUPNI RASHODI (3+4) 4.437.241,64

RASHODI POSLOVANJA 4.437.241,64

MATERIJALNI RASHODI 100.000,00

Rashodi za usluge 100.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00

FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog

prometa 1.000,00

NAKNADE GRAĐANIMA I

KUĆANSTVU 2.908.468,37

Ostale naknade građanima i

kućanstvima u novcu 2.908.468,37

3721 Naknade građanima - vlasnicima

zemljišta bez prava lova 2.908.468,37

POMOĆI DANE UNUTAR

OPĆE DRŽAVE 280.000,00

Pomoći dane unutar opće države 280.000,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 280.000,00

OSTALI RASHODI 1.147.773,27

Tekuće donacije 1.147.773,27

3811 Tekuće donacije u novcu 1.147.773,27

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00«

Članak 2.

Ove Izmjene financijskog plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/18

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr