SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

31.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-07-04-GG, od 19. veljače 2007.), donosi 22. ožujka 2007. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/124 - »GROBNIK«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/124 - »GROBNIK« na području Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka se nalazi na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine), odakle ide putem u smjeru sjeverozapada do 150 m istočno od Velog briga (622), te nastavlja dalje zidom pa putem u smjeru sjevera do trigonometra 604, pa naglo skreće u smjeru zapada na put i putem do tromeđe državnog lovišta VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« , zajedničkog lovišta broj VIII/121 »KLANA« i zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK«. Nastavlja dalje kolskim putem u smjeru sjeveroistoka (po granici državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA«) preko predjela Ravno, Pobojište, trigonometra 574, predjela Požarine, predjela Planina, planinarskog doma »Hahlići«, trigonometara 1002 i 830 do tromeđe državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« , državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK« i zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« na cesti i dalje ide tom cestom u smjeru jugoistoka (granicom državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK«) do mosta na cesti južno od vrha Krušvica (944). Nastavlja dalje potokom u smjeru istoka do ceste pa cestom u smjeru sjevera do dalekovoda, te dalje dalekovodom do kote 1069 gdje skreće pod oštrim kutom u smjeru jugoistoka do vrha Bogdin (1036). Nastavlja dalje granicom državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK« preko vrha Vela Pliš (1141) do tromeđe državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK«, zajedničkog lovišta broj VIII/125 »KRASICA« i zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« na putu u predjelu Zapliš. Ide dalje tim putem u smjeru juga do ceste Gornje Jelenje Rijeka (kod zavoja Radinja), pa nastavlja dalje cestom prema Rijeci do zavoja 400 m iza Škrebutnjaka gdje skreće u smjeru jugozapada kroz predio Fućkovi dolci i dolazi na cestu 500 m sjeverozapadno od vrha Govnjuša. Tom cestom ide dalje 800 m u smjeru juga do tromeđe zajedničkog lovišta broj VIII/125 »KRASICA«, zajedničkog lovišta broj VIII/ 128 »PONIKVE GRADINA« i zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK«. Nastavlja dalje putem u smjeru zapada kroz predio Vrana te zaobilazi brdo Osoje sa istočne i jugozapadne strane, te prolazi 150 m južno od kote 494 i u smjeru jugozapada dolazi na granicu k.o. Kukuljanovo i k.o. Cernik-Čavle na raskrižju putova. Dalje ide putem u smjeru jugozapada preko trigonometra 308 i dolazi u mjesto Bajta, te u istom smjeru nastavlja dalje preko kote 361 (Orlac) do grebena Rebar i po grebenu Rebar u smjeru jugoistoka do mjesta Sv. Kuzam, pa dalje cestom za Bakar do uvale Mandrać u Bakarskom zaljevu. Dalje granica lovišta ide obalom u smjeru jugoistoka do ušća Rječine, te uzvodno do njena izvorišta gdje dolazi na početnu točku Kičelj (kota 606 iznad izvora Rječine).

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteransko-brdsko-gorskog tipa u središnjem dijelu Primorsko goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1:25.000 i ne objavljuje se u »Službenim novinama«.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 12.837 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a) glavne vrste divljači:

jelen obični

srna obična

divokoza

svinja divlja

smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta.

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 118 grla

srna obična 180 grla

divokoza 50 grla

svinja divlja 80 grla

smeđi medvjed 6 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 26 - »GROBNIK-ČAVLE« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/17

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-5

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr