SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
OPĆINA PUNAT
30

7.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat za
razdoblje od 2007. do 2011. godine

I. Uvod

Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Punat za razdoblje od 2004. - 2006. godine (»Službene novine« PGŽ broj 27/06) polazni je dokument praćenja stanja u prostoru Općine. Njegova je izrada i usvajanje na Općinskom vijeću osnova za izradu ovog četverogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti na uređivanju prostora. Nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, ocjene stanja u prostoru, razvojnih ograničenja i potreba Općine Punat, te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem četverogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru slijedećeg sadržaja:

1. Planovi i studije u izradi

2. Pristupanje izradi i izrada novih prostornih planova te izmjena i dopuna prostornih planova

3. Prostorni planovi koje se predviđa staviti izvan snage

4. Izvori financiranja

5. Realizacija izrade Planova

6. Potreba izrade i prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja

7. Uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

8. Prijelazne i završne odredbe

1. PLANOVI I STUDIJE U IZRADI

1.1. Prostorni plan uređenja Općine Punat

U proteklom dvogodišnjem razdoblju Općina Punat započela je proces izrade Prostornog plana uređenja Općine Punat. Javna rasprava održana je od 06. svibnja do 04. lipnja 2006. godine. Prijedlog plana je trenutno u fazi ishođenje mišljenja i suglasnosti nadležnih službi Županije i Ministarstva. Usvajanje plana predviđa se u tijeku 2007. godine.

2. PRISTUPANJE IZRADI I IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA TE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNIH PLANOVA

2.1. Urbanistički planovi uređenja:

2.1.1. UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene - Kanajt

2.1.2. UPU 2 - građevinsko područja ugostiteljsko-turističke namjene Marine Punat i građevinsko područje poslovne namjene Brodogradilišta Punat

2.1.3. UPU 3 - građevinskog područja naselja Punat

2.1.4. UPU 4 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene na području »Puntadebilj«.

2.1.5. UPU 5 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene na području do Lovačkog doma.

2.1.6. UPU 6 građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene »Konobe-Mala Krasa« sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene.

2.1.7. UPU 7 građevinsko područje poslovne namjene Dokulovo (Valčela).

2.1.8. UPU 8 građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene »Škrila« sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene.

2.1.9. UPU 9 građevinsko područje naselja Stara Baška sa pripadajućim područjem sportsko-rekreacijske namjene.

Granice UPU 2, UPU 3 i UPU 9 moraju obuhvatiti površinu mora pripadajućih luka.

Za UPU 4, UPU 6, UPU 8 i UPU 9, granica plana može obuhvatiti pripadajuću morsku površinu u širini od 300 m.

2.2. Detaljni planovi uređenja:

2.2.1. DPU građevinskog područja groblja naselja Punat

2.2.2. DPU građevinskog područja groblja naselja Stara Baška

2.3. Izrada Izmjene i dopune PPU Općine Punat (Izrada izmjene i dopune PPU-a predviđena je ukoliko eventualne analize i uočeni problemi u primjeni Prostornog plana budu u nesuglasju sa razvojnim programima koje utvrdi Općinsko vijeće, ukoliko bude trebalo vršiti usuglašavanje sa planovima šireg područja, zakonima i propisima)

Područja obuhvata gore navedenih planova određeni su u PPU Općine Punat.

3. PROSTORNI PLANOVI KOJE SE PREDVIĐA STAVITI IZVAN SNAGE

3.1. DPU građevne čestice turističke građevine »Ploner« na Buki (»Službene novine« broj 21/00).

3.2. DPU zone za građenje stambene građevine na gr.č. 4900/1 i 4902/2 k.o. Punat na Buki (»Službene novine« broj 9/01).

3.3. DPU areala »Marković« - k.č. 4823/16 k.o. Punat, u zoni 15, u Krčkoj ulici 43 u Puntu (»Službene novine« broj 17/02 i 22/02).

3.4. DPU poslovne stambene građevine »Božac« u zoni 12, uz Ulicu I. G. Kovačića, u naselju Punat (»Službene novine« broj 6/03).

3.5. DPU građevina mješovite namjene na gr.č. 8439/1 i 8439/2 k.o. Punat (»Službene novine« broj 18/02).

3.6. DPU nadogradnje stambene zgrade u Puntu, I. G. Kovačića 73, na k.č. 8440 k.o. Punat (»Službene novine« broj 17/04).

4. IZVORI FINANCIRANJA

4.1. Općinski proračun

4.2. Proračun Županije

4.3. Državni proračun

4.4. Drugih izvora (npr. sredstva potencijalnih investitora)

Potencijalni investitori mogu financirati izradu pojedinog plana ili izmjene ili dopune postojećeg plana radi njegovog bržeg donošenja u odnosu na dinamiku koja bi proizlazila iz mogućnosti financiranja njihove izrade samo iz sredstva proračuna, a sukladno ugovoru kojeg će temeljem toga zaključiti s Općinom Punat. U slučaju financiranja izrade plana od strane potencijalnih investitora, Općina donosi odluku o pristupanju izradi, provodi postupak ugovaranja izrade plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez bilo kakvih obveza u odnosu na namjere prostora koje želi potencijalni investitor. Općina Punat može zajednički financirati izradu prostornog plana sa grupom (više) naručitelja i pojedincem ukoliko se iskažu obostrani interesi donošenja prostorno-planskog dokumenta za određeno područje. Inicijator izrade (investitor) financira prostorni plan za određeno područje, pri čemu Općina ima ulogu (status) nositelja izrade prostornog plana.

5. REALIZACIJA IZRADE PLANOVA

5.1. Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donijetih pojedinačnih odluka Općinskog vijeća, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera.

5.2. Inicijator izrade prostorno planskog dokumenta dužan je uz zahtjev za izradu priložiti idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje namjeravanog zahvata u prostoru kako bi Općinsko vijeće prilikom donošenja Odluke o izradi prostorno planskog dokumenta bilo detaljno upoznato sa namjerom investitora.

5.3. Granice obuhvata prostornog plana određuje se PPU Općine Punat. Veličina obuhvata mora omogućiti stvaranje prostorno-funkcionalne cjeline unutar koje se realizacijom pojedine lokacije neće narušiti određeno područje.

6. POTREBA IZRADE I PRIKUPLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTPRNOG UREĐENJA

6.1. Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko-katastarske podloge područja Općine Punat te pristupiti novoj izmjeri u dogovoru s Državnom geodetskom upravom.

6.2. Ukoliko se ukaže potreba, za pripremu i izradu prostornih planova prikupit će se i drugi podaci (batimetrijsko snimanje, snimanje pomorskog dobra, praćenje djelovanja valova i sl.)

6.3. Izrada konzervatorske dokumentacije za povijesnu jezgru Punta i Stare Baške. U cilju zaštite pojedinih objekata i prostora značajnih za područje Općine sa konzervatorima će se učiniti popis i stručna obrada značajnih objekata.

6.4. Druge dokumente ili studije uvjetovane važećim zakonskim propisima ili pak od značenja za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja.

7. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.1. Opremanje zemljišta za gradnju

Opremanje zemljišta za izgradnju podrazumijeva gradnju ili uređenje svih javnih, komunalnih i infrastrukturnih građevina kojima se ostvaruju uvjeti za formiranje naselja, poslovne zone ili druge zaokružene funkcionalne cjeline.

7.2. Uređenje građevinskog zemljišta se planira kroz slijedeće skupne aktivnosti:

7.2.1. Izrada prostornih planova za područja i obuhvate određene u PPU Općine Punat.

7.2.2. Izrada stručnih podloga i idejnih rješenja, ishođenje lokacijskih dozvola.

7.2.3. Imovinsko-pravne radnje i sl.

7.2.4. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola.

7.2.5. Izgradnjom građevine.

7.3. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

7.3.1. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizira se na temelju jednogodišnjeg programa, a donosi ga Općinsko vijeće krajem godine za narednu kalendarsku godinu.

7.3.2. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za formiranje i proširenje poslovnih, stambenih, ugostiteljsko turističkih i drugih zona provodit će se nakon donošenja prostornih planova užih područja za pojedino građevinsko područje. Za svako proširenje ili otvaranje novog građevinskog područja potrebno je provesti prethodne navedene postupke (rješavanje imovinskih odnosa, projektna dokumentacija i dr.), te po ishođenju potrebitih dozvola gradnje pristupiti komunalnom opremanju zemljišta minimalnog nivoa utvrđenog prostornim planovima, odnosno sukladno radovima planiranim programom gradnje komunalne infrastrukture.

7.3.3. Unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja moguće je komunalno opremanje dodatnom infrastrukturom sukladno prostornim planovima te utvrđenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7.4. Gradnja građevina od javnog interesa (građevine i prostori u kojima se odvijaju društvene djelatnosti, kao npr. prosvjeta, zdravstvo, socijalne ustanove, šport, kultura, udruge, vjerske zajednice i sl.):

7.4.1. preuređenje stambeno-poslovne građevine sa prizemnim dijelom za potrebe dječjeg vrtića;

7.4.2. gradnja osnovne škole sa sportskom dvoranom i sportskim parkom;

7.4.3. gradnja upravne zgrade Općine Punat;

7.4.4. gradnja doma za starije i nemoćne osobe;

7.4.5. rekonstrukcija i dogradnja samostana sestara Karmelićanki BSI sa prostorom za djecu jasličke dobi.

7.5. Ceste i ostale javno prometne površine gradit će se i opremati po odredbama urbanističkog plana i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7.6. Vodovodne građevine i instalacije opremati po odredbama urbanističkog plana te u skladu s Koncepcijom razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008.

7.7. Odvodnja će se graditi u skladu s urbanističkim planovima, projektnom dokumentacijom sanitarne i oborinske kanalizacije te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7.8. Elektrovodovi

7.8.1. Elektroenergetske instalacije i građevine graditi prema odrednicama UPU-a.

7.8.2. Javna rasvjeta će se graditi sukladno prioritetima utvrđenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Općine Punat.

7.9. Zbrinjavanje otpada

7.9.1. Komunalni otpad će se rješavati u skladu sa selektivnim sakupljanjem otpada te odvozom i preradom (reciklažom) istog na deponiji Treskavac, za koji je planom predviđeno da postane transfer stanica.

7.9.2. Građevinski otpad će se selektivno zbrinjavati na području Općine Punat. Sanacija postojeće deponije riješit će se u skladu s prihvaćenim »Planom sanacije odlagališta otpada u Općini Punat«.

7.9.3. Postupanje s tehnološkim otpadom u nadležnosti je županije, a opasnim otpadom u nadležnosti je Republike Hrvatske.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

8.1.1. Općinsko vijeće daje tumačenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općina Punat.

8.2. Izmjena i dopuna Programa mjera

8.2.1. Izmjene i/ili dopune ovog Programa mjera može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize odgovarajućeg dijela izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost nadležnog ministarstva.

8.3. Čuvanje programa mjera

8.3.1. Program mjera čuva se u pismohrani Općine Punat.

8.4. Objava i stupanje na snagu

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ovog Programa mjera, prestaje vrijediti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat za razdoblje 2004. - 2006. objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 3/04.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-07-5

Punat, 8. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr