SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
OPĆINA PUNAT
30

6.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 8., 9., 11., 12., 13., 27. i 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 17. sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se na području Općine Punat uređuje:

1. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Restorani«, skupine »Barovi« i skupine »Objekti jednostavnih usluga«;

2. Lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima mogu poslovati ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i skupine »Barovi«;

3. Prostori na kojima se pružaju usluge naturistima;

4. Pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelja izvan ugostiteljskog objekta;

5. Pružanje ugostiteljskih usluga učesnika proslava i manifestacija;

6. Zabrana usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u određenom razdoblju tijekom dana;

7. Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama i njihov vanjski izgled;

8. Prostori, uvjeti i vrijeme trajanja kampiranja izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija.

I. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE »RESTORANI«, SKUPINE »BAROVI« I SKUPINE »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 24,00 sata.

U razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, objekti iz st. 1. ovog članka mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 02,00 sata.

Radno vrijeme iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima ili u drugom sličnom montažnom ili mobilnom objektu, tako da isti mogu raditi svakodnevno najduže od 06,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 21,00 sat.

Na zahtjev ugostitelja, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) Općinsko poglavarstvo može rješenjem za pojedine objekte iz st. 1. ovog članka odrediti drukčije radno vrijeme od radnog vremena iz st. 1. i 2. ovog članka.

Članak 3.

Odredbe članka 2. ove Odluke ne odnose se:

- na ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima i koji sukladno Zakonu mogu raditi samo u zatvorenim prostorima od 21,00 do 06,00 sati,

- na ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja i koji sukladno Zakonu mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. i 3. ove Odluke, Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti

rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, prema slijedećim mjerilima:

- zbog kršenja javnog reda i mira, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave,

- zbog kršenja propisa o buci, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave,

- zbog kršenja propisanog radnog vremena, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave.

III. LOKACIJE IZVAN NASELJENIH PODRUČJA NASELJA NA KOJIMA MOGU POSLOVATI UGOSTITELJSKI OBJEKTI IZ SKUPINE »RESTORANI« I SKUPINE »BAROVI«

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i skupine »Barovi« mogu poslovati izvan naseljenih područja naselja na slijedećim lokacijama:

- na području turističke zone Kanajt,

- na području turističke zone Konobe-Mala Krasa,

- na području turističke zone Škrila Stara Baška.

Sukladno utvrđenim lokacijama iz stavka 1. ovog članka, Općinsko poglavarstvo prema potrebi preciznije utvrđuje svaku pojedinu lokaciju (utvrđuje broj z.č., podrobniji opis i obuhvat pojedine lokacije i sl.).

IV. PROSTORI NA KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE NATURISTIMA

Članak 6.

Naturistima se mogu pružati usluge u prostoru kampova i turističkih naselja sukladno prostornom planu i za koje je ugostitelj ishodio rješenje nadležnog upravnog tijela da se radi o ugostiteljskom objektu za naturiste, te u ugostiteljskim objektima iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze unutar takvih kampova i turističkih naselja za naturiste.

V. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UGOSTITELJA IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 7.

Ugostitelj može povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, obavljati ugostiteljsku djelatnost izvan svog ugostiteljskog objekta, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.

Prostore na kojima se mogu održavati manifestacije, sajmovi, prigodne priredbe i slično iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

VI. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UČESNIKA PROSLAVA I MANIFESTACIJA

Članak 8.

Učesnici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju Turistička zajednica općine Punat ili Općina Punat, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.

Prostore na kojima se mogu održavati proslava i manifestacije iz st. 1. ovog članka, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

VII. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 9.

U svim ugostiteljskim objektima, zabranjuje se usluživanje alkoholnih pića svakodnevno od 06,00 do 08,00 sati.

VIII. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA I NJIHOV VANJSKI IZGLED

Članak 10.

Na području naselja i uz naselje Punat, ugostiteljski objekti mogu biti u kiosku:

. uz prostor plaža na dionici od grila »Buka« do završno uvale Medane.

Na području uz naselje Stara Baška, ugostiteljski objekti mogu biti u kiosku:

. uz prostor prirodnih plaža izvan naselja (Oprna, Zaprno, Pećine, Petehova, Zala).

Članak 11.

Prostori iz članka 10. ove Odluke, ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ako se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Općinsko poglavarstvo će prema potrebi preciznije utvrditi prostore iz članka 10. ove Odluke, vodeći računa o odredbi iz st. 1. ovog članka.

Članak 12.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama, mogu biti na prostoru kojeg je za potrebe manifestacija, sajmova, priredbi i sl. utvrdilo Općinsko poglavarstvo u smislu članka 7. st. 2. i članka 8. st. 2. ove Odluke, i to samo za vrijeme trajanja manifestacije.

Članak 13.

Ugostiteljski objekti u kiosku, koji se postavljaju na prostorima iz članka 10. i 11. ove Odluke, moraju biti oblikovani na način kojim se ističu lokalna ambijentalna obilježja, a obvezno moraju imati slijedeće elemente:

- svijetlu boju pročelja,

- pročelje ili dio pročelja u kombinaciji žbuke i kamena,

- pokrov s crijepom »mediteran« crvene boje.

IX. PROSTORI, UVJETI I VRIJEME TRAJANJA KAMPIRANJA IZVAN KAMPOVA

Članak 14.

Za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno- umjetničkih i sličnih manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova, na za to određenim prostorima.

Ovisno o svrsi kampiranja iz st. 1. ovog članka, Općinsko poglavarstvo utvrđuje prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 9/96, 12/02 i 21/ 06, kao i svi drugi akti donijeti temeljem iste Odluke.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-07-3

Punat, 8. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr