SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
OPĆINA PUNAT
30

3.

Temeljem članka 73. st. 3. al. 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 76a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01, 74/02 i 03/04 ), članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06) i članka 2. st. 2. Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat za 2006. godinu, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda
2006. godine

Članak 1.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2006. godinu iznosi 4.953.762,20 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1.

Kupnja zgrade i uređenje prostora Dječjeg vrtića

1.540.000,00 kn

2.

Projektna dokumentacija izrade DPU obalnog pojasa

100.000,00 kn

3.

Izrada UPU naselja Stare Baške

260.000,00 kn

4.

Uređenje prostora i dobava opreme TIC,TZ 180.000,00 kn (PGŽ) + 64.000,00

244.000,00 kn

5.

Zemljište

533.052,20 kn

6.

Tehnička dokumentacija

515.000,00 kn

7.

Upravljanje pomorskim dobrom

189.710,00 kn

8.

Kanalizacija Creske ulice

328.000,00 kn

9.

Kanalizacija Ulice N. Tesle

242.000,00 kn

10.

Sufinanc. sekundarnih kanalizac. priključaka (duže od 5 m na javnoj površini)

70.000,00 kn

11.

Ostala kanalizacijska mreža

130.000,00 kn

12.

Javna rasvjeta

120.000,00 kn

13.

Osnivački ulog - Punt. zaklada za starije osobe

50.000,00 kn

14.

Inv. održ. parkova

250.000,00 kn

 

15.

Zaštita spomeničke baštine - sanacija krova starog toša

50.000,00 kn

16.

Inv. održ. ostalih kapitalnih objekata - uređenje prostora bivše mesnice sa nadzorom

92.000,00 kn

17.

Proširenje prilaznog puta za groblje Stara Baška sa potpornim zidom

150.000,00 kn

18.

Hidraulički stupići za blokadu prometa

90.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-07-4

Punat, 8. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata - sredstav  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr