SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD ČABAR
30

1.

Na osnovi točke 2. stavka 1. članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) te članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici 9. ožujka 2007. donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada u Gradu Čabru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (nastavno: komunalna usluga) na području Grada Čabra, u naseljima u kojima se usluga organizirano obavlja te kaznene odredbe.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika nekretnine (nastavno: vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge, davatelju usluge (koncesionaru) koji obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Čabra.

Davatelj usluge (koncesionar) i podnositelj obavijesti zaključit će ugovor o korištenju komunalne usluge.

Davatelj usluge (koncesionar) može odbiti zaključenje ugovora o korištenju komunalne usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema posebnim propisima.

Članak 3.

Vlasnik ili korisnik dužan je započeti korištenje komunalne usluge:

- u roku od 1 mjeseca od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada je isporuka komunalne usluge uvodi za naselja ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,

- u roku od 1 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,

- u roku od 1 mjeseca od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u naselju gdje se isporučuje komunalna usluga.

Članak 4.

Davatelj usluge (koncesionar) obvezuje se sklopiti ugovore o korištenju komunalne usluge s dosadašnjim korisnicima usluge u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke pri čemu će:

- davatelj usluge dostaviti prijedlog ugovora korisnicima usluge uz primjenu cjenika usluga,

- davatelj usluge i korisnik usluge ugovorno utvrditi obim i količine korištenja usluge.

III. NADZOR

Članak 5.

Nadzor nad obveznim korištenjem komunalne usluge obavlja komunalni redar Grada Čabra.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 6.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna do 1.000,00 kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne obavijesti davatelja usluge (koncesionara) koji obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području grada Čabra o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 3. ove Odluke,

- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i sklopi ugovor iz članka 3. s davateljem usluge (koncesionarom).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o održavanju čistoće na području grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 08/95) i Odluka o izmjeni Odluke o održavanju čistoće na području grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 08/98) kao i Pravilnici ili Poslovnici donijeti na temelju tih Odluka.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/44

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 9. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr