SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD KRK
24

Nakon usporedbe sa izvornim tekstom i grafikom UPU naselja Krk, utvrđene su pogreške u Odluci o Urbanističkom planu uređenja naselja Krk, koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 17/00 od 25. kolovoza 2000. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o Urbanističkom planu uređenja naselja Krk

Temeljem prihvaćene primjedbe, broj: 01/99 iz Izvješća sa provedene javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 17/00), vrši se sljedeća ispravka:

U grafičkom dijelu Plana - Kartografski prikazi 1.- 4. namjena zemljišta katastarske oznake k.č. 3724/1 (z.č. 1605/9) k.o. Krk - grad, mijenja se iz namjene Z1 - zaštićena zelena površina u namjenu M - mješovita namjena.

Udaljenost građevnog pravca propisuje se jednaka kao kod izgrađene građevine na susjednoj građevnoj čestici. Dio čestice između građevnog i regulacijskog pravca mora se urediti kao javna površina sa parkiralištem bez mogućnosti ograđivanja. Na ostalom dijelu čestice moguća je izgradnja poslovne građevine visine P+1.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana, koji čine sastavni dio Ispravka nisu predmet objave.

Klasa: 350-02/03-01/17

Ur. broj: 2142/01-03-03-1

Krk, 22. listopada 2003.

Predstojnik
Ureda Grada
Marinko Bajčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr