SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 6. Četvrtak, 22. veljače 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici 21. veljače 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Fužine

Članak 1.

U Statutu Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 37/05 i 07/06) iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a) koji glasi:

»Zamjenici načelnika svoje dužnosti mogu obavljati profesionalno.

U slučaju profesionalnog obnašanja dužnosti zamjenici ostvaruju pravo na plaću odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.«

Članak 2.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Fužine mogu se osnivati mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz st. 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Općine Fužine u cjelini.

Mjesni odbor u pravilu se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većih naselja, odnosno Općine koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), na čijem području živi najmanje 10% ukupnog stanovništva Općine Fužine.«

Članak 3.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje odnosno kasniji teritorijalni preustroj mjesnih odbora mogu dati:

- Općinsko poglavarstvo,

- najmanje 50 građana Općine Fužine,

- organizacije i udruženja Općine Fužine,

- zbor građana Općine Fužine,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Fužine.«

Članak 4.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za osnivanje ili preustroj sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora, te

- potrebi i razlozima osnivanja odnosno preustroja mjesnih odbora.«

Članak 5.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće Općine Fužine, na osnovi mišljenja Poglavarstva te Odbora za statutarno-pravna pitanja, kada oni nisu predlagatelji, utvrđuje jesu li inicajativa i prijedlog za osnivanje odnosno teriotirjalni preustroj osnovanog mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovog Statuta i ostalih akata Općine Fužine.«

Članak 6.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Nakon osnivanja mjesnog odbora, regulirati će se djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora, utvrđivanje njihova program rada, osnove njihovih pravila, način financiranja, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom i drugim općim aktom Općine Fužine.«

Članak 7.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Broj članova vijeća mjesnog odbora odrediti će se prilikom njihova osnivanja.«

Članak 8.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, na postupak izbora regulira se posebnim aktom Općinskog vijeća shodno odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.«

Članak 9.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Prva, konstituirajuća sjednica mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice mjesnih odbora saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava na prvoj sjednici tajnim glasovanjem bira predsjednika na vrijeme od četiri godine.«

Članak 10.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Vijeća mjesnog odbora zastupa i predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za poslove koji su prenijeti u smislu odredbe čl. 65. st.1. podst. 9. Statuta, odgovara Općinskom poglavarstvu.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Vijeća.«

Članak 11.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Član vijeća mjesnog odbora između ostalog ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama vijeća, predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njihova djelokruga, raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

Sva ostala prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnih odbora i članova, odredit će se prilikom njihova osnivanja.«

Članak 12.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo provodi nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora.

U slučaju učestalog kršenja odredbi ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih poslova, Općinsko poglavarstvo može raspustiti Vijeća mjesnih odbora.«

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Općine Fužine.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-07-02

Fužine, 21. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=489&mjesto=10009&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr