SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

64.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu (»Službene novine« broj 07/06 i 22/06) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 830.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 318.266,10 kuna«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 12.469,87 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 10.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 2.469,87 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.515.316 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada ostavljenog na javno prometnim površinama (cca 84 radnih sati)

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

d) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 378.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 340.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 38.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac i Škalnica

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 167.644,43 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 20.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 147.644,43 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 371.913,80 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 330.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 41.913,80 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 28.238,00 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 28.238,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP-om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 190.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 130.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 60.000,00 kuna«.

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/13

Ur. broj: 2170-06-06-01-03

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr