SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
GRAD KASTAV
181

39.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 17. sjednici održanoj 19. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) i kapitalne pomoći za razdoblje 2007. - 2009. godina, razrađeni po programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što će se donijeti posebne odluke, najkasnije do 31. siječnja 2007. godine.

U glavi 03 Osnovno školsko obrazovanje - O. Š. »Milan Brozović« osiguravaju se sredstva za - prijevoz učenika, poklon bon polaznicima 1. razreda, adaptaciju zgrade škole, izgradnju sportske (školske) dvorane, te za program »Potrebe iznad standarda«.

U okviru glave 05 Predškolsko obrazovanje osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« i to za aktivnost D. V. »Vladimir Nazor« i za projekt - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«.

Članak 5.

U Razdjelu 3. Gospodarstvo u okviru programa Razvoj gospodarstva osiguravaju se sredstva za dodjelu zajmova građanima za uređenje fasada, subvencije trgovačkim društvima za kamate, subvencije poljoprivrednicima, sredstva za uređenje RZ Žegoti, te tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav, Udruženju obrtnika Kastav - Klana - Jelenje - Viškovo i Udruzi Belica.

Članak 6.

U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za aktivnosti pružanja pomoći građanima i kućanstvima, pomoći kućanstvima s djecom, te za pružanje podrške humanitarnim aktivnostima. Pored toga osiguravaju se sredstva za Program za mlade i Program za osobe treće životne dobi.

Članak 7.

U Razdjelu 5. Glava 01, 02 i 03 osiguravaju se sredstva, po pojedinim programima, projektima i aktivnostima , za rashode za obavljanje komunalne, stambene i ostale djelatnosti na području Grada Kastva.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 9.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2007. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

U Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 160.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

O sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna odlučuje predsjednik poglavarstva, dok o sredstvima iznad ovog iznosa odlučuje Poglavarstvo.

Članak 11.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 13.

Odgovorna osoba ili predsjednik Gradskog poglavarstva, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu:

- za Gradsko vijeće - predsjednik Gradskog vijeća

- za Gradsko poglavarstvo - predsjednik Gradskog poglavarstva

- za Jedinstveni upravni odjel - pročelnik JUO

- za R - 2 Društvene djelatnosti - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor

- za R - 3 Gospodarstvo - član poglavarstva zadužen za taj resor

- za R - 4 Socijalni program - član poglavarstva zadužen za taj resor

- za R - 5 Komunalna, stambena i ostala djelatnost - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik poglavarstva na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 01 i Razdjelu 05.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad se, u 2007. godini, može dugoročno zadužiti kod poslovne banke za kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići do iznosa od 8.000.000,00 kuna, te za kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti do iznosa od 2.200.000,00 kuna, utvrđenih u Računu financiranja Proračuna.

Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik poglavarstva na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 19.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 20.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-7

Kastav, 19. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, d.i.g., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr