SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune u Gradu Delnicama u 2007. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune u Gradu Delnicama u 2007. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grada Delnice vezani za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune na području Grada Delnica.

Članak 2.

1. Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće programe:

a) čišćenje divljih deponija i odlagališta otpada,

b) čišćenje i održavanje javnih površina,

c) sadnja cvijeća te ukrašavanje javnih površina, trgova i sl.,

d) vođenje brige oko flore i faune (npr. održavanje raznih oblika seminara, tribina, izložbi i sl.) kojima se nastoji ukazati na njihovo značenje.

Članak 3.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj svijesti o zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune na području Grada Delnica Cilj donošenja Programa je:

- poticanje i promicanje zaštite i unapređenja prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune

- poticanje uključivanja što većeg broja ljudi u razvoj ovog Programa

- poticanje programa organiziranog osposobljavanja u udrugama, školama i ostalim sličnim institucijama

- sudjelovanje u organizaciji aktivnosti vezanih uz ovaj Programa

- sufinanciranje manifestacija iz ovog Programa.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2007. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za ovo područje, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u zaštiti i una

pređenje prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune Grada Delnica za 2007. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u zaštiti i unapređenje prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za ovo područje, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-05/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr