SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

54.

Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/ 94), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Delnicama
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Delnica za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Delnice, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti tehničke kulture:

- redovne aktivnosti strukovnih udruga,

- vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata,

- redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana,

- redovne aktivnosti širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana,

- redovne aktivnosti darovitih osoba te osoba s posebnim potrebama,

- poticajni programi namijenjeni praćenju natjecanja, natjecateljskih dostignuća i tehničkih postignuća,

- ostale aktivnosti i poslovi namijenjeni poglavito praćenju međunarodne suradnje, organizacije i provedbe značajnih priredbi te izdavanja publikacija.

Članak 2.

Ovim Programom financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 3.

Svrha Programa je prije svega da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Delnicama kao i da se omogući udrugama i pojedincima sa područja tehničke kulture mogućnost redovnog rada i djelovanja te stvaranja i realizacije različitih programa i aktivnosti.

Članak 4.

Cilj Programa je prije svega promicanje tehničke kulture, te podizanje spoznaje kod stanovništva na području tehničke kulture o načinu stvaralaštva, kao i potaknuti ih na rad i

uključivanje u udruge tehničke kulture i to poglavito djece i mladih.

Isto tako, cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Delnica za 2007. godinu, a koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- ulaganje u razvoj tehničke kulture,

- poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

- poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

- poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

- ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

- osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Delnica na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

- poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi,

- poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

Članak 5.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2007. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje tehničke kulture, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Delnica za 2007. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje tehničke kulture, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 6.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 630-01/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr