SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

52.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Delnica
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Delnica za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktiv

nosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Delnice, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima sportskih djelatnosti:

- redovne aktivnosti sportaša,

- vannastavne aktivnosti djece i učenika,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama,

- poticajni programi namijenjeni vrhunskim sportašima kao npr. Sportske stipendije,

- izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u gradu Delnicama te sudjelovanja ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Ovim Programom financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

Članak 3.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Delnicama.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Delnicama za 2007. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje sporta,

- osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta, vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Delnica,

- ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,

- poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s posebnim potrebama,

- poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

- poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti putem zdravstvene ambulante vrhunskih, perspektivnih i mladih sportaša,

- poticanje programa praćenja stručnih osoba, trenera mlađih dobnih kategorija,

- sudjelovanje u organizaciji športskih priredaba i natjecanja,

- sufinanciranje športskih manifestacija.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2007. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje sporta, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Delnica za 2007. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje sporta, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 620-01/06-01/28

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr