SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst). Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi
u Gradu Delnicama u 2007. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi Grada Delnica za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u iz domene:

a) zdravstvene zaštite,

b) socijalne skrbi, a koji su izvan tj. iznad zakonskih standarda.

A) ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 2.

Programom javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grada Delnice vezani za zaštitu i unapređenje zdravlja, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba s invaliditetom, te ostali oblici i načini zadovoljavanja javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti na području Grada Delnica, a sve u svrhu poboljšavanja ostvarivanja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Grada Delnica svih korisnika ovog Programa.

Članak 3.

Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće programe:

a) zaštita djece i mladeži,

c) zaštita invalidnih osoba,

e) zdravstveno prosvjećivanje.

B) SOCIJALNA ZAŠTITA

Članak 4.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Delnice te oblici, obim i način zadovoljavanja javnih potreba te pružanje pomoći na području Grada Delnica, a u svrhu poboljšavanja ostvarivanja socijalne skrbi na području Grada Delnica svih korisnika ovih programa.

Članak 5.

Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće oblike novčanih pomoći (davanja):

1.Prava iz socijalne skrbi propisane posebnom Odlukom,

2.Financijske i stručne pomoći društvenim i humanitarnim udrugama, te

3. Socijalne stipendije za učenike i studente s područja Grada Delnica propisane posebnom Odlukom.

Članak 6.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u zdrastvu i socijalnoj skrbi u 2007. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Delnica za 2007. godinu.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje zdrastva i socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u zdrastvu i socijalnoj skrbi Grada Delnica za 2007. godinu.

U ime Grada, Gradonačelnik sklapa s korisnikom Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje zdrastva i socijalne skrbi, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 7.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Poglavarstvu.

Korisnik također podnosi Poglavarstvu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Poglavarstvo putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradskom vijeću Grada Delnica.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 630-01/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr