SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

49.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. - javne površine

- nerazvrstane ceste voda

- groblja

- javnu rasvjetu

2. - opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2007. godini planira se izgradnja:

1.

* javne površine

- uređenje parkirališta iza zgrade

gradske uprave komplet

sa infrastrukturom: javna rasvjeta,

odvodnja (površina 2.700,00 m2) 1.400.000,00 kn

- otkup zemljišta, izrada glavnog i

izvedbenog projekta uređenja

javnih površina temeljem DPU-a

centra Delnica, te radovi na uređenju

tog prostora sa svom infrastrukturom

i priključcima 300.000,00 kn

- izrada projektne dokumentacije te

izgradnja dječjeg igrališta kod

OŠ I. G. Kovačića u Delnicama 1.500.000,00 kn

- otkup zemljišta za izgradnju komunalne

infrastrukture za formiranje poslovnih i

stambenih zona 3.000.000,00 kn

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa za

izgradnju komunal. infrastrukture spoj

Kamenite i Sajmišne ulice (Tiše) 550.000,00 kn


UKUPNO 6.750.000,00 kn

* nerazvrstane ceste

- izrada dokumentacije za uvođenje

naplate parkiranja u centru Delnica, te

realizacija istog (četiri parkirna sata) 300.000,00 kn

- izvedba semaforizacije raskršća na

križanju Supilove i Sajmišne ulice

komplet s izvedbom radova 300.000,00 kn

- uređenje i izgradnja Lovačke ulice u

Delnicama u dužina ulice 650 m, 2.000.000,00 kn

- izrada tratoara u Ulici Doli (250 m),

Delničkoj (230 m) i Goranskoj (180 m)

te djelomičnom postavom ivičnjaka

komplet s rekonstrukcijom ceste 1.900.000,00 kn

- izrada projektne dokumentacije za

izgradnju kružnog toka prometa u

starim Lučicama (preduvjet otkup

zemljišta) 200.000,00 kn

- rekonstrukcija ul. Radićeve, dijela

Kamenite te dijela Školske s uređenjem

infrastrukture (oborinska kanal. I sl.)

I. faza te potrebnim rušenjima građevina 1.100.000,00 kn


UKUPNO: 5.800.000,00 kn

* javna rasvjeta

- proširenje javne rasvjete u smislu

postave lampe na postojeći stup u

Raskrižju Tihovom, Crnom Lugu,

Iševnica, Lučice, Zamost Brodski 150.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Supilovoj

treći red kuća 50.000.00 kn

- izgradnja i proširenjejavne rasvjete u

Zalesini 50.000,00 kn

- rekonstrukcija javne rasvjete u Supilovoj

ul. U Delnicama 50.000,00 kn


UKUPNO: 300.000,00 kn

* građenje groblja

- Zamost Brodski - izrada projektne

dokumentacije i početak radova na

proširenju groblja 400.000,00 kn

- dovršenje radova na proširenju groblja u

Delnicama postava centralnog križa,

hortikulturno uređenje 200.000,00 kn

- izrada glavnog projekta i izgradnja

mrtvačnice u Kuželju 200.000,00 kn

- popravak jedne staze na starom groblju u

Delnicama te obnova platoa ispred

mrtvačnice 300.000,00 kn

- zamjena dotrajalog krovnog pokrova na

mrtvačnici u Delnicama 100.000,00 kn


UKUPNO: 1.200.000.00 kn


SVEUKUPNO 1: 14.050.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Radovi na javnim površinama, nerazvrstanim cestama,

javnoj rasvjeti i građenju groblja financirat će se:

- iz proračuna Grada 5.025.000,00

- iz komunalnog doprinosa 9.000.000,00

- naknade za koncesiju za obavljanje

pogrebnih poslova 25.000,00


UKUPNO: 14.050.000,00

2.

* opskrba pitkom vodom

- rekonstrukcija vodospreme Japlenški vrh 300.000,00 kn

- izrada katodne zaštite cjevovoda

CS Iševnica - Delnice 400.000,00 kn

- rekonstrukcija vodospreme Marija Trošt

II. faza 50.000,00 kn

- rekonstrukcija vodospreme Gločevac 200.000,00 kn

- rekonstrukcija cjevovoda u Lučicama,

Novo naselje 100.000,00 kn

- izgradnja cjevovoda u Parku kralja

Tomislava u Delnicama, za potrebe

izgradnje klizališta 200.000,00 kn

- izgradnja crpne stanice Petehovac 250.000,00 kn

- izgradnja vodovoda u naselju Kočićin s

kaptažom izvora i potrebnom teh.

Dokument 50.000,00 kn

- izrada projektne dokumentacije za

vodoopskrbu kupske doline - glavni

projekt 100.000,00 kn

- rekonstrukcija uličnog cjevovoda u

Supilovoj ulici 400.000,00 kn

- izrada idejnog projekta vodoopskrbe

Velike Vode 50.000,00 kn

- izgradnja cjevovoda za potrebe izgradnje

objekta autopraone u dužini cca 100 m 60.000,00 kn

- izgradnja crpne stanice Polane 72.000,00 kn

- Turki- uređenje kaptaže izvora i ventila

na vodospremi 20.000,00 kn


UKUPNO: 2.252.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje financira se iz:

- cijene komunalne usluge 510.000,00 kn

- sredstva Komunalca 320.000,00 kn

- proračuna Grada 422.000,00 kn

- naknade za priključenje -

- drugih izvora 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 2.252.000,00 kn

* odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- sanacija uređaja za.pročišćavanje

otpadnih voda u Delnicama 1.000.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora u

Ul. Delničkoj, Goranskoj i ulici Doli

završetak radova 2.500.000,00 kn

- izgradnja kolektora - spoj Ulice kneza

Domagoja i Sajmišne, nastavak izgradnje

u Radičevu ulicu cca 400 m 400.000,00 kn

- izrada idejnog rješenja sustava javne

odvodnje u Crnom Lugu 200.000,00 kn

- izrada idejnog sustava javne odvodnje u

Brodu na Kupi za fekalnu odvodnju 35.000,00 kn

- izgradnja kolektora fekalne odvodnje za

priključenje Autopraone u dužini

cca 100 m 140.000,00 kn


UKUPNO: 4.275.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom vodom financira se iz:

- cijene komunalne usluge 580.000,00

- proračuna Grada 555.000,00

- šumskog doprinosa 500.000,00

- naknada za priključenje -

- drugih izvora -

- Hrvatske vode 1.700.000,00

- Državnog proračuna 940.000,00


UKUPNO: 4.275.000,00


SVEUKUPNO 2: 6.527.000,00

3.

* odlaganje komunalnog otpada

- izrada glavnog projekta sanacije odlagališta

Sović Laz i ishođenje građ. dozvole te

početak sanacije 1.000.000,00 kn


UKUPNO: 1.000.000,00 kn


SVEUKUPNO 3: 1.000.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

- proračuna Grada 185.000,00

- drugih izvora:

proračuna jedinica lokalne samouprave

koje koriste 315.000,00

odlgalište) -

državnog proračuna (Fond zaštite okoliša) 500.000,00


UKUPNO: 1.000.000,00


SVEUKUPNO 1+2+3: 21.577.000,00

Od toga iz:

- proračuna Grada Delnica 6.187.000,00

- šumskog doprinosa 500.000,00

- cijene komunalne usluge 1.090.000,00

- drugih izvora 4.455.000,00

- komunalnog doprinosa 9.000.000,00

- naknade za koncesiju 25.000,00

- sredstava Komunalca 320.000,00


UKUPNO: 21.577.000,00

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-01/06-01/21

Ur. broj: 2112-01-06-01

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr