SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

45.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05), te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01 i 27/05), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu, te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Delnica u 2007. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sred

stava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec obavijestiti Poglavarstvo Grada Delnica o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Grad Delnice zatražit će od Vlade Republike Hrvatske suglasnost za zaduživanje u iznosu od 5.000.000,00 kuna, s rokom otplate od 10 godina, jednom godinom počeka uz kamatnu stopu do 6 % i bankarsku naknadu do 0,5 % od zatraženog kredita.

Kredit će se zatražiti za sljedeće kapitalne izdatke:

1. Otkup zemljišta za poslovne i poduzetničke
zone - 3.500.000,00

2. Uređenje i izgradnja infrastrukture u
Lovačkoj ulici u Delnicama - 1.500.000,00

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu II. Odsjeka za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo u iznosu od 500.000,00 kuna kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik na osnovi odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2007. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. siječnja 2007. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2006. godinu te financijske planove za 2007. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2007. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/93

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr