SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD CRIKVENICA
181

71.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8446/7 iz Popisa I - Javno dobro, k.o. Crikvenica, u površini od 22 čhv ne predstavlja u naravi javno dobro već uski pojas obrastao u šikaru između privatnih parcela, a kako je to prikazano na Prijedlogu parcelacije zemljišno-knjižni podaci, broj 147/2003 od 14. rujna 2006. god., koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao

vlasnik na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/06-01/102

Ur. broj: 2107/01-01-06-5

Crikvenica, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr