SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD CRIKVENICA
181

70.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2007. godinu za slijedeće djelatnosti:

- odvodnja oborinskih voda;

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina;

- održavanje javnih površina;

- održavanje nerazvrstanih cesta;

- održavanje groblja i krematorija;

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 900.000,00 kuna,

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 240.000,00 kuna,

- čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki 350.000,00 kuna,

- zamjena lijevano željeznih poklopaca 100.000,00 kuna,

- sanacija ili rekonstrukcija slivnika 210.000,00 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 1.900.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 150.000,00 kuna,

- strojno i ručno čišćenje javnih

površina 1.700.000,00 kuna,

- strojno pranje javnih površina 50.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 3.800.000,00 kuna,

- dobava i postavljanje nove urbane

opreme 430.000,00 kuna,

- održavanje okoliša vjerskih objekata

i dječjih igrališta 210.000,00 kuna,

- održavanje javnih WC-a 140.000,00 kuna,

- održavanje urbane opreme 110.000,00 kuna,

- održavanje zelenih površina 2.910.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE PROMETNICA 1.400.000,00 kuna,

- održavanje horizontalne i vertikalne

prometne signalizacije 300.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 1.100.000,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 1.500.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 900.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kuna.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA 200.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje groblja 200.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2007. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-06/06-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-06-17

Crikvenica, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr