SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

47.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst ) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 30/ 01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/05) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 55.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na čišćenja javnih površina 180.000,00

3. održavanje javnih površina 94.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 845.200,00

5. održavanje groblja 77.000,00

6. javna rasvjeta 245.000,00


ukupno kuna 1.496.200,00.«

Članak 2.

U članku 3. brojka »35.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00« a brojka »60.000,00« zamjenjuje se brojkom »55.000,00«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 50.000,00

2. čišćenje cesta strojno 27.000,00

3. redovno održavanje - krpanje asfalta 227.000,00

4. zamjena rubnjaka i cijevnih propusta 57.000,00

5. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 23.000,00

6. popravak nogostupa I. G. Kovačića

154-160 102.000,00

7. popravak ceste Kosa - Grmlje (St. Laz) 42.000,00

8. dobava i postava opreme za zaštitu

parkirališta 8.000,00

9. geodetski radovi i stručni nadzor 12.000,00

10. ostali radovi 10.000,00

11. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 15.200,00

12. zimska služba - čišćenje snijega 252.000,00

13. zimska služba - posipalo za ceste 20.000,00


ukupno kuna 845.200,00.«

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Također održavanje groblja obuhvaća radove bojenja ograde groblja Ravna Gora.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.250.000,00

2. zakup tržnice 12.000,00

3. grobna naknada 85.000,00

4. tekuće potpore PGŽ 26.761,00

5. doprinos za šume 62.210,37

6. naknada šumoposjednika za

održavanje prometnica 15.200,00

7. ostali prihodi Proračuna Općine

Ravna Gora 45.028,63


ukupno kuna 1.496.200,00.«

Članak 6.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/46

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr