SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
181

143.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/ 05, 09/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/96, 28/99, 2/01) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Područje obuhvata ovoga Plana obuhvaća, prema Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05), građevinsko područje poslovne - pretežito trgovačke namjene oznake K2-8 i dio građevinskog područja naselja oznake GP-3.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu

plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih

vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje

građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost,

iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način i opremanje zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom

infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i

ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javne garaže i parkirališta

3.1.5. Trgovi i druge veće kolno-pješačke i pješačke

površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale

prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Opskrba plinom

3.4.4. Elektroopskrba

4. Uvjeti uređenja i opremanja zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8.1. Mjere u fazi planiranja i projektiranja zahvata

8.2. Mjere u fazi gradnje

8.3. Mjere u fazi korištenja zahvata

9. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna

planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

01 Detaljna namjena površina

02-1 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža - promet M 1:1000

02-2 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- telekomunikacije M 1:1000

02-3 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- elektroopskrba M 1:1000

02-4 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- vodoopskrba M 1:1000

02-5 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- odvodnja M 1:1000

02-6 Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- plinoopskrba M 1:1000

03 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite

prostora M 1:1000

04-1 Uvjeti gradnje M 1:1000

04-2 Uvjeti gradnje građevne čestice M 1:1000

Članak 3.

U glavi II. »Odredbe za provođenje, nazivi odjeljaka te članci 5. do 56. zamjenjuju se novim odjeljcima te člancima 5. do 84. koji glase:

»Članak 5.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

- nivelacijska kota je kota poda prve nadzemne etaže građevine,

- nadzemna etaža je etaža koja se čitavom svojom visinom nalazi iznad terena.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 6.

Detaljna namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1., kako slijedi:

. Poslovna namjena pretežito trgovačka namjena (K2),

. Mješovita namjena pretežito poslovna namjena (M2),

. Javna i društvena namjena vjerska namjena (D7),

. Zaštitna zelena površina (Z),

. Javna zelena površina (Z1),

. Ulica (U),

. Površina infrastrukturnog sustava (IS),

. Trafostanica (TS).

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 7.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4-1.

Članak 8.

Iskaz prostornih pokazatelja namjene, načina korištenja i uređenja površina i građevina utvrđen je točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA (IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST I GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI)

Članak 9.

Građevne čestice i njihov oblik prikazani su kartografskim prikazom broj 4-2.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

Članak 10.

Na građevnoj čestici oznake 1 dozvoljena je gradnja građevine koju čine tri građevne strukture i to: građevna struktura postamenta - oznake 1A, 1B i 1F, građevna struktura bloka oznake 1C i 1D i građevna struktura tornja - oznake 1E.

Nivelacijska kota na dijelovima građevnih struktura oznake 1B, 1D i 1F iznosi 51,40 +/- 0,50 m.n.m.

Nivelacijska kota na dijelovima građevnih struktura oznake 1A, 1C i 1E iznosi 46,00 +/-0,50 m.n.m.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,6, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 3,0.

Najveći dozvoljeni broj etaža određuje se kako slijedi:

- za građevnu strukturu postamenta: za dio oznake 1A najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 4 etaže ispod nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka, a za dio oznake 1B i 1F najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 4 etaže ispod nivelacijske kote iz stavka 2. ovoga članka,

- za građevnu strukturu bloka: za dio oznake 1C najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 3 etaže iznad nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka i 4 etaže ispod nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka, a za dio oznake 1D najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 2 etaže iznad nivelacijske kote iz

stavka 2. ovoga članka i 4 etaže ispod nivelacijske kote iz stavka 2. ovoga članka,

- za građevnu strukturu tornja - oznaka 1E najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 13 etaža iznad nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka 6 etaža ispod nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka.

Najmanja i najveća dozvoljena visina građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 1 određuje se kako slijedi:

- za građevnu strukturu postamenta najveća dozvoljena visina iznosi 18,00 m,

- za građevnu strukturu bloka za dio 1C najveća dozvoljena visina iznosi 36,50 m, od čega najviše 18,50 m iznad nivelacijske kote, a za dio 1D najveća dozvoljena visina iznosi 33,50 m, od čega najviše 14,50 m iznad nivelacijske kote,

- za građevnu strukturu tornja najveća dozvoljena visina iznosi 83,00 m, od čega najviše 54,00 m iznad nivelacijske kote.

Pod visinom građevne strukture razumijeva se visina mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena uz pročelje građevne strukture do najviše kote volumena odnosne građevne strukture.

Članak 11.

Na građevnoj čestici oznake 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. dozvoljena je gradnja jedne ili više građevina unutar gradivog dijela građevnih čestica sukladno kartografskom prikazu broj 4-1.

Položaj priključka na javnu kolno prometnu površinu određen je kartografskim prikazom broj 4-1.

Nivelacijske kote potrebno je vezati na kotu pristupne javne kolno prometne površine.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,35, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 1,65.

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi 4 etaže ispod nivelacijske kote, te 7 etaža iznad nivelacijske kote.

Najveća dozvoljena visina građevine iz stavka 1. ovoga članka iznosi 28,00 m.

Pod visinom građevine smatra se visina mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena uz pročelje građevine do najviše kote volumena građevine.

Do privođenja planskoj namjeni, na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina sukladno članku 84. ove Odluke te gradnja građevina za koje prema posebnom propisu nije potrebna građevinska dozvola.

Članak 12.

Na građevnoj čestici oznake 4 dozvoljena je rekonstrukcija postojeće vjerske građevine župne crkve Sv. Nikole sukladno kartografskom prikazu broj 4-1.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,9.

Najveća dozvoljena visina osnovne strukture građevine iznosi 15,00 m, a najveća dozvoljena visina zvonika iznosi 30,00 m.

Pod visinom građevine smatra se visina mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena uz pročelje građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Unutar građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati otvoreni prostor za okupljanje vjernika čija površina mora iznositi najmanje 50% površine izgrađene vjerske građevine, a preostali dio građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti te na istome osigurati parkirališna mjesta.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, ako unutar građevne čestice vjerske građevine nije moguće osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta, parkirališne potrebe mogu se riješiti unutar javnog parkirališta udaljenog najviše 50,0 m od građevne čestice vjerske građevine.

Članak 13.

Na građevnoj čestici oznake 7 dozvoljena je rekonstrukcija infrastrukturne građevine trafostanice sukladno kartografskom prikazu broj 4-1.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 1,0, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 1,0.

Najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 1 etažu.

Najveća dozvoljena visina osnovne strukture građevine iznosi 4,50 m.

Pod visinom građevine smatra se visina mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena uz pročelje građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 14.

Namjena građevina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Članak 15.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena dozvoljena je gradnja građevine i uređenje površine za obavljanje poslovne - pretežito trgovačke djelatnosti, ugostiteljsko-turističke djelatnosti i uslužne djelatnosti, skladištenje robe, smještaj vozila, kolno-pješačkih i pješačkih površina te prometnica u službi poslovnih građevina, sukladno točci 2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 16.

Na području namjene »Mješovita namjena pretežito poslovna namjena dozvoljena je gradnja i uređenje poslovno- stambene građevine, čiji je pretežiti dio bruto razvijene površine građevine potrebno urediti za obavljanje poslovne djelatnosti, a ostatak bruto razvijene površine građevine dozvoljeno je namijeniti drugom sadržaju, prvenstveno stambenom.

Članak 17.

Na području namjene »Javna i društvena namjena vjerska namjena dozvoljena je rekonstrukcija postojeće građevine, župne crkve Sv. Nikole.

Članak 18.

Na području namjene »Površina infrastrukturnog sustava dozvoljena je gradnja i uređenje građevine prometne infrastrukture državnog i županijskog značaja, sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 19.

Na području namjene »Trafostanica« dozvoljena je rekonstrukcija trafostanice, sukladno točci 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 20.

Na području namjene »Ulica« dozvoljena je gradnja nerazvrstane ceste/ulice, parkirališta i zaštitnih zelenih površina sukladno točci 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 21.

Na području namjene »Javne zelene površine« dozvoljeno je uređenje javnog parka.

Članak 22.

Na području namjene »Zaštitne zelene površine« dozvoljeno je uređenje zelene površine.

Članak 23.

Unutar građevine planirane za gradnju i/ili rekonstrukciju u obuhvatu ovoga Plana dozvoljeno je postavljanje / uređenje pratećih sadržaja, i to: tehnoloških, komunikacijskih, energetskih, prometnih (garaža s pratećim funkcijama), distribucijskih i telekomunikacijskih sadržaja.

Na području svih namjena utvrđenih ovim Planom dozvoljava se gradnja nadzemnih i podzemnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 24.

Građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4-1.

Članak 25.

Izvan gradivog dijela građevne čestice oznake 1, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. dozvoljava se:

- postava podzemnih i nadzemnih uređaja i objekata komunalne infrastrukture,

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjskih terasa,

- gradnja konzolnih istaka iznad prve etaže građevine, nadstrešnica, konstrukcija za tendu, pergolu te natkrivenih ulaznih predprostora, pod uvjetom da ne ometa pješački i kolni promet,

- gradnja protupožarnih stubišta,

- gradnja pomoćnih građevina namijenjenih kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- gradnja ili postava sustava označavanja, reklamnih konstrukcija i druge opreme, izložbenog paviljona i paviljona za promotivnu prodaju,

- postava elemenata urbane opreme te

- postava i uređenje terasa ugostiteljskih objekata.

Članak 26.

Na dijelu građevne strukture oznake 1C i 1E dozvoljava se gradnja kontinuiranih istaka duž pročelja građevine sukladno kartografskom prikazu broj 4-1.

Na građevnoj strukturi iz stavka 1. ovoga članka dio najniže etaže odnosno etaže koja ima direktan pristup s okolnog uređenog terena obvezno je ostaviti neizgrađenu u površini kojom se omogućuje nesmetano odvijanje kolnog i pješačkog prometa.

Članak 27.

Na građevnoj čestici oznake 3.2. dozvoljava se gradnja dijela javne garaže ispod Čubregove ulice isključivo kao dijela funkcionalne cjeline garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 1.

Garažu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake 3.2. potrebno je graditi kao potpuno ukopanu garažu na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa.

Gradivi dio javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 3.2. određen je kartografskim prikazom broj 4-1.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 28.

Pri oblikovanju građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 1 potrebno je poštivati sljedeće:

- u nivou Zvonimirove ulice potrebno je formirati kolno- pješački plato s otvorenom vizurom prema jugu,

- prilikom gradnje građevinu je potrebno smjestiti tako da se osigura vizualni prodor u smjeru sjever - jug.

Članak 29.

Prilikom oblikovanja građevina predviđenih za gradnju na građevnim česticama oznake 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. ne smije se formirati longitudinalna barijera između postojećeg građevinskog područja naselja i mora, već se mora omogućiti oblikovna i vizualna veza s obalnim prostorom.

Članak 30.

Prilikom gradnje građevina i uređenja površina dozvoljena je primjena svih klasičnih i suvremenih materijala za gradnju i uređenje.

Vrsta krova i pokrova nije određena.

2.6. UREĐENJE I KORIŠTENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 31.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice, kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno, potrebno je urediti kao pješačku i/ili kolnu površinu, dvorište i/ili zelenu površinu.

Članak 32.

Zemljište na kojem zbog gradnje dođe do izmjene topografije, potrebno je sanirati i urediti.

Članak 33.

Najmanje 25% površine unutar područja obuhvata ovoga Plana potrebno je urediti kao parkovnu, pejzažnu ili zaštitnu zelenu površinu.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 34.

Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom određen je točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Trase infrastrukturne mreže prikazane kartografskim prikazima i kartogramima utvrđene su načelno te ih je dozvoljeno mijenjati u skladu sa stvarnim stanjem na terenu i potrebama tehnologije izvođenja.

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

Članak 35.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 02-1, kartogramom 02-1a i 02-1b i točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Režim prometa cesta / ulica utvrđen ovim Planom nije obvezujući.

3.1.1. GLAVNE GRADSKE ULICE I CESTE NADMJESNOG ZNAČENJA

Članak 36.

Na području obuhvata Plana dozvoljena je rekonstrukcija dijela Zvonimirove ulice, kao ceste državnog značaja oznake D8.

Na području obuhvata Plana predviđena je gradnja dijela državne ceste oznake D403.

3.1.2. GRADSKE I PRISTUPNE ULICE

Članak 37.

Na području obuhvata Plana predviđena je rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica i to: Čurbegove ulice i Bračke ulice.

Na građevnim česticama oznake 1, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. planirana je gradnja pristupnih ulica.

Trasa Bračke ulice utvrđena ovim Planom nije obvezujuća te se kod privođenja prostora planskoj namjeni može mijenjati ovisno o stvarnim potrebama.

3.1.3. POVRŠINE ZA JAVNI PRIJEVOZ

Članak 38.

Na području obuhvata Plana predviđena su stajališta javnog gradskog prijevoza u sklopu građevne čestice oznake 5.1.6.

3.1.4. JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA

Članak 39.

Na području obuhvata Plana javne garaže i parkirališta planirane su za gradnju u sklopu građevne čestice oznake 1, a sukladno kartografskom prikazu broj 2.

Članak 40.

Broj parkirališnih mjesta u javnoj garaži i na parkiralištu određuje se kako slijedi:

a) Prema površini stana:

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

b) Prema vrsti djelatnosti:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do šest osoba (posjetitelja/zaposlenih) u hotelu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za vjersku djelatnost, na 15 sjedala u vjerskoj građevini potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se prilikom rekonstrukcije građevine planirane na građevnoj čestici oznake 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8.

Članak 41.

Otvorene parkališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način da se sadi najmanje 1 stablo na 4 parkirališna mjesta.

Istočni dio parkirališta planiranog za gradnju i uređenje na građevnoj čestici oznake 1 potrebno je ozeleniti sadnjom trave između opločnih elemenata.

3.1.5. TRGOVI I DRUGE VEĆE KOLNO-PJEŠAČKE I PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 42.

Na području obuhvata Plana gradnja i uređenje veće kolno-pješačke površine predviđeno je u sklopu građevine na građevnoj čestici oznake 1.

Prilikom gradnje i uređenja kolno-pješačke površine iz stavka 1. ovoga članka obavezno je formirati pješački plato u razini Zvonimirove ulice i primjereno ga urediti postavom elemenata urbane opreme, ugostiteljskih terasa te sadnjom zelenila i slično.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA OSTALE PROMETNE MREŽE

Članak 43.

Ostalu prometnu mrežu potrebno je graditi sukladno kartografskom prikazu broj 02-1.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 44.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi i rekonstruirati sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 02-2.

3.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

3.4.1. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 45.

Građevine unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je spojiti na vodoopskrbni sustav sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 02-4.

3.4.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 46.

Građevine unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je spojiti na sustav odvodnje oborinskih i otpadnih voda sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 02-5.

U odvodnom sustavu otpadnih voda te oborinskih i drugih voda sa parkirališnih površina, gdje sadržaj ili koncentracija otpadnih tvari u vodi ne odgovara standardu gradskih otpadnih voda, potrebno je predvidjeti uređaje za odgovarajući predtretman tih voda prije upuštanja u odvodni sustav.

3.4.3. OPSKRBA PLINOM

Članak 47.

Građevine unutar obuhvata Plana potrebno je spojiti na sustav plinoopskrbe sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 02-6.

3.4.4. ELEKTROOPSKRBA

Članak 48.

Građevine unutar obuhvata Plana potrebno je spojiti na sustav elektroopskrbe sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 02-3.

Na građevnoj čestici oznake TS dozvoljena je rekonstrukcija trafostanice.

4. Uvjeti uređenja i opremanja zelenih površina

Članak 49.

Javne zelene površine unutar obuhvata Plana potrebno je parkovno ili pejzažno urediti sadnjom autohtonog zelenila te oplemeniti elementima urbane opreme (klupe, koševi za smeće i slično) i/ili pješačkim površinama.

Članak 50.

Zaštitne zelene površine obavezno je urediti sadnjom visokog autohtonog zimzelenog zelenila (stablašice i/ili grmlje) tako da ostvare funkciju zaštitne barijere između područja različitih namjena.

Članak 51.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom gradnje cesta/ulica dozvoljena je gradnja veće visine podzida, a podzid je potrebno urediti kao građevinski oblikovanu strukturu ili terasasto.

Članak 52.

Građevne čestice oznake 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. nije dozvoljeno ograđivati čvrstom ogradom, osim ako to zahtijevaju tehnološki i sanitarni uvjeti.

Ograđivanje postojećih industrijskih postrojenja te stambenih građevina dozvoljeno je do privođenja prostora planskoj namjeni.

Ograda postojećih stambenih građevina čija visina prelazi 1,0 m mora biti prozirna.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 53.

Uvjeti i način gradnje utvrđeni su ovom Odlukom i kartografskim prikazima broj 3. i 4-1, a detaljno i sumarno prikazani tabelarnim prikazom broj 12 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

Članak 54.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti potrebno je provoditi kroz cjelovito uređenje svih javnih površina, komunalno opremanje i hortikulturno uređenje, vodeći računa da prostor unutar obuhvata Plana predstavlja proširenje područja centra grada te da ga je potrebno sustavno rekonstruirati i transformirati.

7. Mjere provedbe plana

Članak 55.

Građevina na građevnoj čestici oznake 1 može se staviti u uporabu pod slijedećim uvjetima:

- nakon izgradnje/rekonstrukcije dijela Zvonimirove ulice (D 8 - faza I),

- nakon priključenja građevine na sustav odvodnje oborinskih voda u Baračevoj ulici,

- nakon usklađenja projektne dokumentacije građevine s projektnom dokumentacijom dijela novoplanirane ulice D 403.

Članak 56.

Kod projektiranja i gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti («Narodne novine« broj 151/05).

Članak 57.

Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te je korištenje, uređenje i zaštitu područja potrebno provoditi sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine broj 128/04).

Članak 58.

Na području obuhvata Plana ne može se graditi građevina namijenjena:

- stalnom ili povremenom stanovanju (apartmanska građevina za tržište),

- odmoru i rekreaciji (kuća za odmor),

- istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina,

- iskorištavanju snage vjetra za električnu energiju te

- skladištenju, obradi i odlaganju otpada.

Članak 59.

Na području obuhvata Plana nova građevina može se graditi isključivo na uređenoj građevnoj čestici koja ima osiguran cestovni pristup, odvodnju otpadnih voda zatvorenim kanalizacijskim sustavom i parkirališna mjesta ili na građevnoj čestici čije je uređenje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu.

8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 60.

Mjerama sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je spriječiti nepovoljan utjecaj na okoliš od zahvata izvan granica Plana koji se nisu mogli spriječiti mjerama provedenim na području tih zahvata, od utjecaja zahvata na području Plana na osjetljive namjene izvan njegovih granica, te od međusobnog utjecaja zahvata unutar područja obuhvata ovoga Plana.

Članak 61.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš moraju biti u skladu s osjetljivošću okoliša.

Osjetljivost okoliša na području Plana utvrđuje se kako slijedi:

- područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode II. reda te presijeca tokove podzemnih voda izvorišta II. reda,

- područje obuhvata Plana obraslo je niskim i visokim raslinjem koje je u funkciji zaštitnog zelenila,

- područje obuhvata Plana je područje 4. zone zaštite od buke,

- područje obuhvata nalazi se u II. kategoriji kakvoće zraka,

- područje vjerske namjene i mješovite - pretežito poslovne namjene povećano su osjetljiva na elektromagnetska polja,

- na području vjerske namjene mogući su arheološki nalazi.

Članak 62.

Područje obuhvata ovoga Plana potrebno je zaštititi od nepovoljnih antropogenih utjecaja postojećih zahvata izvan njegovih granica:

1) željezničkog prometa na magistralnoj pruzi Rijeka - Pivka,

2) cestovnog prometa u Zvonimirovoj ulici,

3) rafinerijskih pogona INA,

4) gradnje i korištenja novoplanirane državne ceste D - 403.

U Zvonimirovoj ulici potrebno je provesti mjere sprječavanja širenja buke koja nastaje reflektiranjem od najbližih građevina. Mjere zaštite od buke potrebno je provesti tako da ne ometaju korištenje ceste i sadržaja na području Plana te ne nagrđuju krajolik.

Na području obuhvata ovoga Plana zaštitu od buke potrebno je provesti smještajem sadržaja osjetljivih na buku ispod razine ulice, na površinama zaklonjenim drugim građevinama i/ili u dijelove građevina orijentirane od ulice.

Pogoršanje kakvoće zraka od prometa u Zvonimirovoj ulici potrebno je spriječiti osiguranjem provjetravanja ulice dnevnim strujanjima zraka u smjeru more - kopno - more na način da se osiguraju prodori zraka između građevina na području obuhvata Plana i sprječavanjem širenja onečišćenja prema području obuhvata Plana na način da se prema ulici postavi zaštitno visoko raslinje.

Svjetlosno zagađenje hotelskih soba i drugih prostora osjetljivih na noćno svjetlo potrebno je provesti postavljanjem odgovarajuće javne rasvjete i barijerama (npr. raslinjem) za sprječavanje osvjetljavanja tih prostora svjetlima od vozila koja prometuju Zvonimirovom ulicom i koja će prometovati novoplaniranom državnom cestom D - 403.

Članak 63.

Područje obuhvata Plana nalazi se u području utjecaja rizičnih zahvata izvan njegovih granica i to: rafinerijskih pogona INA, pogona »Energo« te željezničkih kolosijeka za vagonsko skladištenje opasnih tvari.

Zaštitu od tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća unutar područja obuhvata ovoga Plana potrebno je provoditi prema mjerama plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te plana intervencija u zaštiti okoliša.

Članak 64.

Područja stambene namjene u neposrednom okruženju obuhvata Plana potrebno je štititi od zahvata na području obuhvata Plana provođenjem mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš u svim fazama gradnje i korištenja zahvata unutar obuhvata ovoga Plana.

8.1. Mjere u fazi planiranja i projektiranja zahvata

Članak 65.

Prilikom planiranja i projektiranja zahvata potrebno je provesti mjerenja te izraditi planove i projekte kako slijedi:

- izvršiti bilanciranje i izraditi plan gospodarenja materijalom građevinskih iskopa,

- izraditi projekt krajobraznog i hortikulturnog uređenja prostora,

- izraditi plan gospodarenja otpadom koji će nastati korištenjem zahvata,

- izraditi plan odvodnje velikih (olujnih) oborinskih voda,

- procijeniti ugroženost i utvrditi mjere zaštite od tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća u okruženju Plana.

Članak 66.

Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je provesti mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš kako slijedi:

- spriječiti nastanak tzv. kanjonskog efekta u Zvonimirovoj ulici. Krovne površine i pročelja građevine orijentirane prema Zvonimirovoj ulici i novoplaniranoj ulici D - 403 potrebno je oblikovati za disperziju i/ili apsorpciju zvuka, a one prema Zvonimirovoj ulici potrebno je oblikovati i sa prodorima za strujanje zraka te vizualnim prodorima prema moru,

- sadržaje na području Plana osjetljive na buku potrebno je orijentirati od izvora buke, a djelatnosti koje stvaraju buku na području obuhvata Plana potrebno je orijentirati od sadržaja osjetljivih na buku u okruženju Plana,

- izbjeći nastajanje tzv. ljetnih toplinskih otoka (izvedbom ozelenjenih i hortikulturno uređenih krovova i pročelja, izborom reflektirajućih boja, izborom materijala koji ne apsorbiraju toplinu, izborom toplinske izolacije građevina, što većim zasjenjivanjem prometnih i drugih antropogenih površina krošnjama drveća itd.),

- projektirati energetski učinkovito i štedljivo, a materijali koji se upotrebljavaju za gradnju moraju biti što manje štetni za okoliš kako tijekom korištenja tako i kada postanu otpad,

- planirati uređenje zaštitnih zelenih površina između područja obuhvata Plana i željezničke pruge te novoplanirane ceste D - 403 tako da im se poboljšaju zaštitna svojstva i omogući korištenje kao odmorišta, prostora za rekreaciju i slično,

Prije početka gradnje izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta i izvođenja radova s razradom mjera zaštite koje će jamčiti izvršenje radova u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša te izraditi operativni plan sprječavanja širenja i uklanjanja iznenadnog zagađenja okoliša (tla i voda).

8.2. Mjere u fazi gradnje

Članak 67.

Plodno tlo ne smije se trajno prekrivati, a kada to nije moguće izbjeći, potrebno ga je iskopati i skladištiti te u konačnici koristiti za uređenje građevne čestice na kojoj se zahvat provodi odnosno za druge potrebe za plodnim tlom na području grada.

Ostali materijal iz iskopa koji ne predstavlja plodno tlo potrebno je koristiti na građevnoj čestici na kojoj je nastao, a višak materijala potrebno je koristiti za nasipavanje najbližeg obalnog pojasa na područjima na kojima je to dopušteno prostornim planom šireg područja ili odložiti na deponij.

Članak 68.

Sječa zaštićenih primjeraka visokog raslinja nije dozvoljena, a ostalo vrijedno visoko raslinje potrebno je sačuvati i uklopiti u planirane zahvate uređenja okoliša unutar obuhvata ovoga Plana.

Uklonjenu ili na drugi način uništenu biljnu masu nastalu poduzimanjem zahvata unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je nadoknaditi najprije na lokaciji zahvata, a kada to nije moguće, na područjima grada namijenjenim za pošumljavanje i ozelenjivanje. Gubitak biljne mase može se

nadoknađivati i izvedbom građevina sa tzv. zelenim krovnim površinama i pročeljima građevina te uređenjem zelenih površina na drugim područjima grada. U nadoknađivanju biljne mase potrebno je primijeniti proračun kapaciteta tzv. ponora onečišćenja zraka.

Prilikom poduzimanja zahvata na području obuhvata ovoga Plana potrebno je osigurati zaštitu zelenih površina izvan granica gradilišta te nije dozvoljeno formirati nepotrebne gradilišne putove preko tih površina kao i koristiti zelene površine za smještaj privremenih gradilišnih objekata, parkiranje vozila i građevinskih strojeva, skladištenje goriva i materijala za gradnju.

Ozelenjivanje zelenih površina potrebno je izvesti sadnjom novog biljnog materijala, i to autohtonim kulturama visokog i niskog raslinja, ovisno o pejzažnoj i sadržajnoj vrijednosti mikrolokacija na kojima se predviđa.

Članak 69.

Ako se prilikom poduzimanja zahvata otkriju podzemne krške šupljine potrebno je obvezno obustaviti radove te osigurati speleološki i biospeleološki nadzor kojim se mora utvrditi zatečeno stanje, definirati vrijednosti koje treba zaštititi, propisati mjere zaštite i osigurati trajno praćenje stanja tih vrijednosti tijekom izvođenja radova i korištenja zahvata.

Članak 70.

Na području crkve Sv. Nikole, za vrijeme trajanja zemljanih radova, potrebno je provoditi stalni stručni nadzor Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 71.

Zagađenje tla gradilišta uljima i gorivom potrebno je spriječiti urednim održavanjem i nadziranim korištenjem građevinskih strojeva, organiziranim provođenjem opskrbe gorivom te provođenjem postupka zamjene ulja i održavanja na izdvojenim vodonepropusnim površinama.

Na području gradilišta zabranjeno je skladištenje i spaljivanje otpada.

Dnevno odlaganje otpada odnosno odvojeno skupljanje otpada koji nastaje tijekom gradnje (ambalaža, građevni otpad, otpadna ulja i zauljeni otpad, komunalni i slični otpad) potrebno je provoditi na izdvojenom prostoru vodonepropusne površine.

Članak 72.

Za potrebe betoniranja i asfaltiranja potrebno je koristiti postojeće betonare i asfaltne baze, a za prijevoz materijala od građevinskih iskopa i materijala za potrebe gradnje potrebno je koristiti rampe na istočnoj granici Plana.

Objekte za potrebe gradilišta (privremeni objekti, ured gradilišta, skladišta materijala, parkiralište građevinskih strojeva i slično) potrebno je smjestiti što je moguće bliže gradilištu, na lokaciji koja je najmanje izložena pogledu sa Zvonimirove ulice.

Za prometovanje gradilišnih vozila i strojeva, osobnih vozila i drugo potrebno je koristiti isključivo gradilišne putove.

Nanošenje blata i prašine na gradske ulice i okolni prostor potrebno je spriječiti obveznim prekrivanjem tereta te pranjem vozila i guma na vodnonepropusnim površinama prije izlaska vozila na ulicu.

Stvaranje prašine na gradilištu potrebno je spriječiti polijevanjem vodom gradilišnih putova i materijala građevinskih iskopa tijekom manipulacije ili skladištenja.

Članak 73.

Vodnonepropusne površine iz članka 71. i 72. ove Odluke moraju imati sustav za skupljanje oborinskih voda, sabirnu jamu ili uređaj za predobradu zauljenih oborinskih voda.

Članak 74.

Unutar obuhvata ovoga Plana nije dozvoljeno obavljati radove koji bukom ometaju mir i odmor ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima u okruženju gradilišta te obavljati radove izvan radnog vremena gradilišta, odnosno u vremenu od 6 do 22 sata.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za radove koji se po prirodi svoga tehnološkog postupka i procesa moraju odvijati neprekidno danju i noću te blagdanom ili neradnim danom, potrebno je pribaviti odobrenje nadležne inspekcijske službe.

Izvan gradilišta tijekom dnevnog razdoblja ne smije se prekoračiti ekvivalentna razina buke koja iznosi 65 dB(A).

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u vremenu od 08.00 do 18.00 sati ekvivalentna razine buke može iznositi 70 dB(A).

Pri obavljaju građevinskih radova noću ekvivalentna razina buke ne smije prijeći 40 dB(A).

Izuzetno od odredbe stavka 3. i 5. ovoga članka, ako to zahtijeva tehnološki proces, dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno dva (2) dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana.

Zaštitu od buke potrebno je provoditi odabirom, uporabom i urednim održavanjem malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport, a kada to nije dostatno potrebno je primijeniti mjere sprječavanja širenja buke prema ugroženom okruženju odnosno postaviti akustičke barijere.

Članak 75.

Osvjetljavanje gradilišta preko granice gradilišta nije dozvoljeno.

Izborom odgovarajuće rasvjete potrebno je spriječiti razbijanje noćnog mraka na stambenim područjima u okruženju gradilišta, ugrožavanje prometa u Zvonimirovoj ulici ili remećenje panoramskog osvjetljenja crkve.

8.3. Mjere u fazi korištenja zahvata

Članak 76.

Odvodnju oborinskih i otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno odredbama članka 46. ove Odluke.

Uređaje za predobradu otpadnih voda potrebno je redovito kontrolirati, čistiti, popravljati oštećenja, a izvađeni sadržaj potrebno je odgovarajuće zbrinjavati.

Članak 77.

Najviše dopuštene ocjenske razine imisije buke LRAeq (dB(A)) koje se ne smiju prekoračiti na vanjskim prostorima iznose za dan 65 dB(A), a za noć 50 dB(A).

Članak 78.

Na području obuhvata ovoga Plana potrebno je provoditi slijedeće mjere sprječavanja buke:

- uzduž magistralne željezničke pruge Rijeka Pivka te novoplanirane ceste/ulice D 403 potrebno je postaviti akustičke barijere,

- širenje buke izvan prostorija ugostiteljskih objekata potrebno je sprječavati kontroliranim korištenjem zvučnih uređaja, akustičkom izolacijom prostorija te izvedbom otvora (prozor i vrata) protiv širenja buke,

- buku od objekata i uređaja (rashladni i klima uređaji i slično) koji se privremeno ili trajno postavljaju na otvore

nom prostoru ili na dijelovima građevina potrebno je sprječavati nadzorom njihove zvučne snage.

Članak 79.

U obuhvatu ovoga Plana ne dozvoljava se postava kontejnera za odlaganje otpada na otvorenim javnim i pješačkim površinama, već isključivo postava košarica kao elemenata urbane opreme.

Razvrstavanje i skupljanje otpada do predaje skupljaču potrebno je provoditi u prostoru unutar građevina do kojeg treba osigurati pristup vozilima za skupljanje otpada.

Odvoz otpada potrebno je organizirati u vrijeme kada to najmanje smeta korisnicima prostora unutar i u okruženju obuhvata Plana.

Članak 80.

Na području obuhvata ovoga Plana preporuča se korištenje plinskog goriva ili ulja za loženje najbolje kakvoće.

Članak 81.

Svjetlosno zagađenje područja unutar i u okruženju obuhvata ovoga Plana potrebno je spriječiti postavom odgovarajuće javne rasvjete i svjetlosnih barijera.

Članak 82.

Novoplanirane trafostanice se temeljem ovoga Plana grade unutar građevine.

Prilikom gradnje trafostanice okolni prostor potrebno je zaštititi od širenja nepovoljnih utjecaja na okoliš (elektromagnetskog zračenja, buke, toplinskog zračenja, vibracija, požara itd).

Članak 83.

Za tekući otpad koji nastaje na području obuhvata ovoga Plana (ulje, masnoću i talog iz uređaja za predtretman otpadnih voda, otpadna ulja i maziva iz energetskih postrojenja, i drugi posebni otpad) potrebno je u glavnom projektu predvidjeti način i mjesto za sakupljanje te konačno zbrinjavanje tog otpada.

9. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 84.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje prikazane su kartografskim prikazom broj 3.

Građevine, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim Planom, mogu se do privođenja planskoj namjeni rekonstruirati kako slijedi:

- postojeće građevine izgrađene na građevnoj čestici oznake 1, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. dozvoljeno je rekonstruirati unutar postojećih gabarita,

- postojeće građevine i tehnološke sustave INA izgrađene na građevnoj čestici oznake 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. dozvoljeno je rekonstruirati isključivo radi održavanja sigurnog stanja građevina i osiguranja nužnih uvjeta rada,

- postojeće građevine smještene unutar koridora planiranih cesta/ulica dozvoljeno je rekonstruirati u postojećim gabaritima.«

Članak 4.

Dosadašnji članak 57. postaje članak 85.

Članak 5.

Dosadašnji članci 58. i 59. brišu se.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 7.

Izvornici ovih Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 8.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 2. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/192

Ur. broj: 2170-01-10-06/2

Rijeka, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=478&mjesto=51000&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr